Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Miten kuvauksia luetaan?

  Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 1–2 kuvausta voi lukea sellaisenaan tai rinnakkain varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.
  Suodata listausta

  Tekniset perustaidot

  Varhaiskasvatuksessa

   • …henkilöstö varmistaa, että digitaalista osaamista edistävät välineet ovat tarkoituksenmukaisessa käytössä. Tarvittaessa henkilöstö informoi varhaiskasvatuksen järjestäjää oppimisympäristöä koskevista puutteista.
   • …henkilöstö tekee oppimisympäristössä olevat välineet ja laitteet lapsille tutuksi. Lasten kanssa opetellaan, että teknologia on luonteva osa oppimisympäristöä.
   • …henkilöstö näyttää esimerkkiä teknologian tarkoituksenmukaisesta käytöstä arjessa.
   • …lasten kanssa opetellaan laitteiden ja välineiden turvallista ja huolellista käyttöä.
   • …tutkitaan ja ihmetellään teknologiaa arjen ympäristöissä.
   • …henkilöstö osallistuu mahdollisuuksien mukaan digitaalisen osaamisen edistämiseen liittyvään täydennyskoulutukseen.
   • …henkilöstö tietää, mistä saa digitaalisten ympäristöjen käytön tukea, ja hakee sitä tarvittaessa.
   • …henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa mahdollisesta lasten omien välineiden ja laitteiden käytöstä.
   • …tutkitaan lasten omia leluja ja niiden toimintaperiaatteita.
   • …opetellaan käynnistämään ja sammuttamaan mobiililaite. Laitetta opetellaan lataamaan.
   • …harjoitellaan käyttämään mobiililaitteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia.
   • …opetellaan nimeämään välineitä ja tunnistamaan yleisimpiä symboleja.
   • …keskustellaan siitä, mikä on internet. Lasten kanssa opetellaan, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa.
   • …tutkitaan ja kokeillaan erilaisia näppäimistöjä. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia tapoja ohjata laitetta.

  Esiopetuksessa

   • …havainnoidaan ja tutustutaan arjen teknologiaan.
   • …keskustellaan teknologian merkityksestä lasten elämässä.
   • …opetellaan digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintaperiaatteisiin liittyvää sanastoa.
   • …opetellaan laatimaan ja noudattamaan yksinkertaisia digitaalisiin palveluihin liittyviä ohjeita.
   • …opetellaan näppäintaitoja ja näppäimistön käytön alkeita sekä tutustutaan hiiren käyttöön.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …havainnoi ja ymmärtää teknologian vaikutuksia arjessa.
   • …osaa käsitellä laitteita, oheislaitteita ja tarvikkeita huolellisesti. Hän osaa toimia, jos laite rikkoutuu tai katoaa.
   • …osaa ohjatusti liittää laitteen langattomaan verkkoon.
   • …osaa kirjautua laitteelle ja ympäristöihin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
   • …osaa käytössä olevien laitteiden perustoiminnot.
   • …osaa tarvittaessa tulostaa.
   • …ymmärtää käytössään olevien digitaalisten ympäristöjen keskeisiin toimintoihin liittyvät käsitteet ja symbolit.
   • …ymmärtää, mikä on internet, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa. Hän osaa käyttää selainta.
   • …erottaa käyttöjärjestelmän ja ohjelman/sovelluksen.
   • …noudattaa yksinkertaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä. Hän osaa kertoa, mitä tekee.
   • …osaa käyttää erilaisia tapoja ohjata laitetta ja syöttää tekstiä.
   • …osaa ratkaista laitteiden yleisiä häiriötilanteita.
   • …ymmärtää laitteiden asetuksia ja osaa muuttaa niitä tarkoituksenmukaisesti.
   • …osaa ladata ja ottaa käyttöön sallittuja sovelluksia.
   • …tunnistaa joitakin teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …ymmärtää laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden monipuolisuutta.
   • …ymmärtää eri oppiaineille ominaisia tapoja käyttää teknologiaa.
   • …ymmärtää käyttämiensä digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa.
   • …osaa toimia laitteen yleisimmissä häiriötilanteissa.
   • …tuntee erilaisia tapoja liittää laitteita ja oheislaitteita, myös langattomasti. Hän osaa käyttää liittämiään oheislaitteita.
   • …osaa liittää laitteen langattomaan verkkoon.
   • …ymmärtää ja osaa muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.
   • …arvioi tulostamisen tarpeellisuutta ja osaa tulostamisen asetusten perustoiminnot.
   • …osaa kuvata käyttämäänsä digitaalista ympäristöä asianmukaisilla käsitteillä.
   • …ymmärtää, että on olemassa erilaisia tiedostoformaatteja.
   • …osaa siirtää tiedostoja eri ympäristöissä.
   • …osaa laatia ja noudattaa vaiheittaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.
   • …harjoittelee kymmensormijärjestelmää. Hän harjoittelee sujuvaa tekstin tuottamista käytössään olevalla laitteella.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …käyttää sujuvasti digitaalisiin ympäristöihin liittyviä käsitteitä.
   • …käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla.
   • …hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
   • …tuottaa ja käsittelee sujuvasti tekstiä käytössään olevalla laitteella.
   • …auttaa toisia oppilaita digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
   • …seuraa teknologiaan liittyvää ajankohtaista keskustelua.
   • …etsii ratkaisuja monimutkaisiin digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä.

  Toiminta eri ympäristöissä

  Varhaiskasvatuksessa

   • …henkilöstö tuntee ja käyttää tarkoituksenmukaisesti lapsen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevia digitaalisia palveluita.
   • …digitaalisia palveluita käytetään pedagogisessa dokumentoinnissa aktiivisesti.
   • …digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään osana kehityksen ja oppimisen tukea.
   • …digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään oppimisympäristössä moniaistisesti.
   • …lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja leikitellen sovelluksiin oppimisen alueiden aihepiirien kautta.
   • …lasten kanssa pelataan ja tutkitaan pelien logiikoita. Lasten kanssa keksitään uusia ja muokataan tuttuja pelejä.
   • …hyödynnetään digitaalisten ympäristöjen pelillisiä elementtejä.

  Esiopetuksessa

   • …käytetään sovelluksia monipuolisesti ja havainnoidaan niiden keskeisiä toimintaperiaatteita.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …tietää koulun käytössä olevat digitaaliset palvelut ja osaa kirjautua niihin. Hän osaa käyttää digitaalisia palveluja vuosiluokalle riittävällä tavalla.
   • …osaa ohjatusti siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.
   • …osaa ohjatusti käyttää digitaalisia palveluita tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
   • …osaa ohjatusti käyttää opetuksen ulkopuolisia paikallisesti käytössä olevia järjestelmiä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
   • …osaa avata ja sulkea sovelluksia sekä liikkua niiden välillä.
   • …osaa ohjatusti antaa oikeuksia digitaalisille palveluille.
   • …harjoittelee hahmottamaan oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa palvelussa olevan ominaisuuden avulla.
   • …osaa hakea sovelluskaupasta itselleen kiinnostavia sovelluksia.
   • …ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun sovellus pyytää oikeuksia.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …käyttää opiskelussaan digitaalisia palveluja tarkoituksenmukaisesti.
   • …osaa siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten palvelujen välillä.
   • …osaa käyttää digitaalisia palveluja tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
   • …osaa kirjautua mahdollisesti käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään ja tutustuu sen käyttöön.
   • …osaa käyttää opetuksen ulkopuolisia paikallisesti käytössä olevia digitaalisia palveluja, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
   • …osaa käyttää arjessaan tärkeitä digitaalisia palveluja ja ymmärtää niiden keskeiset toimintaperiaatteet.
   • …ymmärtää ja osaa muuttaa digitaalisten palvelujen oikeuksia.
   • …osaa ohjatusti käyttää digitaalisia palveluja (tarvittaessa) eri laitteilla.
   • …seuraa oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa palvelussa olevan ominaisuuden avulla.
  • *…osaa etsiä hyödyllisiä digitaalisia palveluita ja kokeilla niiden käyttötarkoituksia. Hän osaa tarvittaessa rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia palveluita osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
   • …osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen palvelun.
   • …käyttää sujuvasti digitaalisia palveluja tarvittaessa eri laitteilla.
   • …osaa asioida digitaalisesti häntä koskevissa yhteiskunnan palveluissa.
   • …arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa palvelussa olevan ominaisuuden avulla.
   • …osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia ympäristöjä.
   • …kannustaa muita oppilaita digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen käyttöön.

  Tuottaminen

  Varhaiskasvatuksessa

   • …lasten kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa tuetaan digitaalisten ympäristöjen avulla.
   • …digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään kielellä leikittelyssä.
   • …pelataan pelejä, jotka kannustavat tuottamaan omaa sisältöä.
   • …kuvataan, videoidaan ja muokataan sisältöä yksinkertaisilla toiminnoilla.
   • …tehdään kuva- ja videoprojekteja.
   • …sadutettaessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä.
   • …tehdään omia ja yhteisiä digitaalisia kirjoja laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
   • …harjoitellaan leikillistä lukemista ja kirjoittamista.
   • …tehdään yksinkertaisia diagrammeja.
   • …tehdään leikillisiä animaatioita.

  Esiopetuksessa

   • …tuotetaan ja tulkitaan viestejä digitaalisissa ympäristöissä.
   • …käsitellään kuvia ja videoita monipuolisesti, leikillisesti ja kokeillen.
   • …tuotetaan tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä koulun digitaalisissa ympäristöissä.
   • …harjoittelee löytämään tallennetun sisällön.
   • …hallitsee tiedoston käsittelyn perustaitoja: tallentaa, kopioda, siirtää, poistaa.
   • …ottaa kuvia, videokuvaa ja äänittää sekä tekee yksinkertaisia muokkauksia.
   • …hyödyntää kameraa ja muita helppoja sovelluksia havaintojen tekemisessä ja tallentamisessa.
   • …harjoittelee tuottamaan tekstiä digitaalisessa palvelussa (monimuotoiset tekstit).
   • …tuottaa sisältöä puheen avulla.
   • …osaa muokata tekstiä: tekstin aktivointi, kirjainkoon ja -lajin valinta.
   • …osaa ohjatusti tehdä teoksen, jossa on tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa.
   • …osaa tuottaa ja tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.
   • …harjoittelee kommentoimaan toisten tuottamia sisältöjä.
  • …osaa käyttää kosketusnäyttökynää tarkoituksenmukaisesti.
  • …tuntee erilaisia omaan tuottamiseen tarkoitettuja digitaalisia palveluita ja osaa käyttää niitä. Hän on kiinnostunut kuvien, videoiden ja äänen käsittelystä ja tuottaa sisältöä itsenäisesti.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …osaa etsiä tallennetun tai jaetun sisällön. Käyttöjärjestelmän vaatiessa oppilas ymmärtää kansio- ja tiedostorakenteen.
   • …osaa tallentaa ja jakaa sisältöä pilvipalvelussa. Hän osaa tarvittaessa lähettää tiedostoja.
   • …osaa muokata kuvaa, videota ja ääntä ja tehdä näistä teoksen.
   • …osaa tuottaa tekstiä digitaalisissa palveluissa. Hän osaa tuottaa tekstiä eri käyttötarkoituksiin (monimuotoiset tekstit).
   • …hallitsee tekstinkäsittelyohjelman perusteet.
   • …osaa tehdä yksinkertaisen animaation.
   • …osaa taulukkolaskennan perusteet. Hän osaa tehdä taulukon ja siitä diagrammin.
   • …osaa esitysgrafiikan perusteet. Hän osaa laatia esityksen.
   • …osaa työstää sisältöä digitaalisessa ympäristössä yhdessä toisten kanssa.
   • …osaa kommentoida ja antaa palautetta.
   • …ymmärtää 3D-mallintamisen ja -tulostamisen mahdollisuuksia.
   • …tuntee kuvan, videon ja äänen monipuoliseen käsittelyyn liittyviä digitaalisia palveluita ja käyttää niitä. Hän tuottaa ja jakaa editoitua sisältöä eri aiheista.
   • …osaa luoda tiedoston yhteistä työskentelyä varten ja liittää muut oppilaat siihen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen. Hän hallitsee tarvitsemiensa sisältöjen sijainnit.
   • …osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita.
   • …osaa käyttää tekstissä tyylejä. Hän löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
   • …osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
   • …käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
   • …käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
   • …osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
   • …osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
   • …osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
   • …osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa palvelussa.
   • …osaa valita julkaisutarkoitukseen soveltuvan kuvaformaatin ja muokata tiedoston julkaisuun sopivaan resoluutioon.
   • …osaa asiasanoittaa ja käyttää aihetunnisteita aineiston järjestämiseksi.
   • …osaa esittää parannusehdotuksia esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet