Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Miten kuvauksia luetaan?

  Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 1–2 kuvausta voi lukea sellaisenaan tai rinnakkain varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.
  Suodata listausta

  Tiedonhallinta

  Varhaiskasvatuksessa

   • …tutustutaan tiedonhakuun hakemalla tietoa lapsia kiinnostavista asioista sekä ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä.
   • …tutustutaan selaimen peruskäyttöön sekä tehdään kuva- ja äänihakuja.
   • …keskustellaan tiedon luotettavuudesta laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
   • …harjoitellaan tiedon kriittistä arviointia.
   • …luokittelua ja ryhmittelyä tehdään pelillisesti ja leikillisesti digitaalisissa palveluissa.
   • …lasten kanssa pohditaan, mitä pulmia teknologian keinoin voisi ratkaista ja miten niitä voisi ratkaista. Lasten kanssa opetellaan kuvailemaan, miten pulman voisi ratkaista.
   • …tiedon esittämisessä kiinnitetään huomiota ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen. Tietoa esitetään lapsille sopivin keinoin: kielellisesti, kuvallisesti ja kehollisesti.

  Esiopetuksessa

   • …harjoitellaan selaimen peruskäyttöä.
   • …harjoitellaan tarkoituksenmukaisten hakusanojen käyttöä.
   • …luodaan yhteyksiä sekä sanallistetaan ja tehdään näkyväksi yhteyksiä asioiden välillä.
   • …luokittelun yhteydessä tutustutaan käsitekarttoihin ja opetellaan luomaan niitä yhdessä digitaalisesti.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …osaa käyttää hakukonetta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän osaa käyttää kuva- ja äänihakua.
   • …osaa muodostaa yksinkertaisia hakusanoja.
   • …osaa ohjatusti etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
   • …osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.
   • …osaa tehdä havaintoja erilaisista tiedonlähteistä omassa arjessaan.
   • …osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
   • …osaa ohjatusti jäsennellä tietoa käsitekartalle.
   • …harjoittelee selostamaan etsimäänsä tietoa omin sanoin.
   • …tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.
   • …opettelee käyttämään tiedonhallinnassa tarvittavia käsitteitä.
  • …etsii oma-aloitteisesti tietoa itseään kiinnostavista asioista ja ilmiöistä.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …osaa etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
   • …käyttää hakukonetta monipuolisesti. Hän osaa tehdä tarkennettuja hakuja.
   • …harjoittelee etsimään ja hyödyntämään eri lähteistä löytämäänsä tietoa.
   • …osaa arvioida tiedon luotettavuutta. Hän harjoittelee perustelemaan arviotaan.
   • …osaa ohjatusti hyödyntää erikielisiä lähteitä.
   • …ymmärtää, miten verkossa oleva tieto on syntynyt.
   • …osaa ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.
   • …osaa jäsennellä tietoa käsitekartalle.
   • …osaa esittää tietoa yksinkertaisissa taulukoissa.
   • …harjoittelee käyttämään laitteen helppokäyttötoimintoja tiedonhallinnassa.
   • …harjoittelee tekemään havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
   • …osaa muokata yhdessä työstettävää dokumenttia.
   • …tuottaa ja käyttää kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteistyössä.
   • …osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta tuotetusta sisällöstä. Hän osaa muokata sisältöä palautteen perusteella.
  • …osaa käsitellä ja esittää tietoa monipuolisilla tavoilla digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja.
   • …osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
   • …hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
   • …ymmärtää, että useiden lähteiden ja tarkastelutapojen myötä tulkinnat voivat muuttua.
   • …osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
   • …osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
   • …osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja ja osaa selostaa niitä.
   • …osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
   • …käyttää laitteen helppokäyttötoimintoja tiedonhallinnassa.
   • …tuntee erilaisia tapoja esittää ja visualisoida tietoa. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

  Tutkiva ja luova työskentely

  Varhaiskasvatuksessa

   • …lapsia kannustetaan muodostamaan kysymyksiä, joihin etsitään yhdessä vastauksia digitaalisia palveluja hyödyntäen.
   • …lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja monipuolisesti arjen teknologiaan, erilaisiin tutkimusvälineisiin ja tutkimisen tapoihin.
   • …herätellään motivaatiota tutkivaan työskentelyyn.
   • …tehdään tutkimuksia käyttämällä apuna teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä. Näitä hyödynnetään havaintojen tekemisessä, tiedon jäsentämisessä ja tiedon ymmärtämisessä.
   • …hyödynnetään leikillisiä ja pelillisiä työskentelytapoja.
   • …tartutaan lasten aloitteisiin ja syvennetään niitä digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia hyödyntäen.
   • …luodaan lapsille mahdollisuuksia kokeilla luovaa tuottamista digitaalisissa palveluissa laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
   • …tuetaan lapsen yksilöllisiä tapoja ilmaista itseään digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Lapsia rohkaistaan monipuoliseen kokeiluun ja ilmaisuun.
   • …luodaan ja rakennetaan uutta yhdessä. Lasten kanssa toteutetaan yhteisöllisiä luovia projekteja, joissa on digitaalisia elementtejä.
   • …digitaalisissa palveluissa luodaan lapsia kiinnostavaa, ajankohtaista sisältöä lasten aloitteesta.
   • …käytetään kuvia ja videoita monipuolisesti.

  Esiopetuksessa

   • …lasten kanssa tehdään teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä pidempikestoisia tutkimusprojekteja.
   • …pohditaan tutkimuksen roolia ongelmien ratkaisussa lasten omien tutkimusprojektien kautta.
   • …käytetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia.
   • …lapsia kannustetaan toteuttamaan ideoitaan helppokäyttöisiä sovelluksia hyödyntäen.
   • …rikastetaan lasten mielikuvitusta ja leikitellään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksilla.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.
   • …osaa tehdä havaintoja koulussa ja lähiympäristössä yksinkertaisia digitaalisia tutkimusvälineitä käyttäen.
  • …osoittaa kiinnostusta tutkimukseen liittyvää teknologiaa kohtaan.
   • …osaa ohjatusti ehdottaa oman sisällön tuottamista digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa ohjatusti hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen.
   • …osaa ilmaista itseään yhdistelemällä ohjatusti kuvaa, videota, ääntä, tekstiä tai animaatiota.
   • …kokeilee, keksii, rakentaa ja luo uutta digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
   • …osaa digitoida fyysisiä luovan työskentelyn tuotoksia.
   • …löytää uusia tapoja ilmaista itseään digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntäen.
   • …innostaa muita oppilaita luovaan työskentelyyn digitaalisissa ympäristöissä.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …osaa suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävän, yksinkertaisen tutkimuksen tai projektin.
   • …käyttää digitaalisia ympäristöjä tutkimisen välineenä. Hän osaa valita sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn.
   • …osaa tehdä teknologiaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
   • …ehdottaa oman sisällön tuottamista digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa ja osaamisensa näkyväksi tekemiseen. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisen palvelun työskentelylleen.
   • …osaa käyttää luovan työskentelyn ympäristöjä monipuolisesti.
   • …tutkii ja kokeilee oma-aloitteisesti tutkimuksentekoon liittyvää teknologiaa.
   • …osallistuu luovan tuottamisen verkkoyhteisöihin. Hän pyrkii aktiivisesti parantamaan yhteistä luovaa digitaalista prosessia.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
   • …osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia palveluja hyödyntäen.
   • …osaa valita itseä kiinnostavan rajatun tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
   • …osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa palvelussa itsenäisesti ja yhdessä.
   • …ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.
   • …tiedostaa tekoälyn kehittymiseen liittyviä ilmiöitä.
   • …tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan, osaamistaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.
   • …ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa palvelussa.
   • …osaa valita tarkoitukseen sopivan digitaalisen palvelun, joka tukee parhaiten yksilöllistä ilmaisua.
   • …seuraa tutkimuksentekoon liittyvän teknologian kehitystä.
   • …osoittaa erityistä osaamista luovissa digitaalisissa prosesseissa. Hän toimii kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen yhteisissä luovissa digitaalisissa prosesseissa.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet