Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Miten kuvauksia luetaan?

  Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 1–2 kuvausta voi lukea sellaisenaan tai rinnakkain varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.
  Suodata listausta

  Vastuullisuus

  Varhaiskasvatuksessa

   • …henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa digitaalisten ympäristöjen käytöstä ja toimintatavoista.
   • …henkilöstö kertoo huoltajille henkilötietojen käsittelystä varhaiskasvatuksessa (ml. Varda) varhaiskasvatuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
   • …henkilöstö huolehtii tietosuojasta lasten kuvien ja tuotosten julkaisussa.
   • …henkilöstö sopii huoltajien kanssa kuvien ottamisesta ja julkaisemisesta sekä lapsen tuotosten julkaisemisesta.
   • …pedagogiseen dokumentointiin liittyen lasten kanssa keskustellaan käytössä olevista digitaalisista palveluista.
   • …lapselta pyydetään lupa hänen kuvansa ja tuotoksensa julkaisemiseen. Lasten kanssa opetellaan, että kuvan ottamiseen ja julkaisuun tulee olla lupa.
   • …henkilöstö varmistaa, että kaikki huoltajat pääsevät tiedon äärelle digitaalisissa palveluissa. Virallinen ja epävirallinen viestintä erotetaan toisistaan.
   • …tutustutaan lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin.
   • …lapsille tarjotaan vain ikä- ja kehitystasoon sopivaa sisältöä.

  Esiopetuksessa

   • …henkilöstö kertoo huoltajille henkilötietojen käsittelystä esiopetuksessa (ml. Koski) esiopetuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
   • …keskustellaan tekijänoikeuksista ja siitä, että toisen tuottaman sisällön käyttöön tulee aina olla lupa.
   • …turvallisia digitaalisia palveluja käytetään vuorovaikutuksen tukena.
   • …lasten kanssa keskustellaan kestävästä teknologian käytöstä ja siitä, että teknologian uusiminen ja käyttö kuluttavat luonnonvaroja.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …opettelee toimimaan vastuullisesti ja noudattaa sääntöjä.
   • …ymmärtää, että on hyvien tapojen mukaista pyytää kuvattavalta lupa. Hän ymmärtää, että kuvaa ei voi julkaista ilman lupaa.
   • …tutustuu tekijänoikeuksien periaatteisiin ja ymmärtää, mitä ne käytännössä tarkoittavat.
   • …ymmärtää mitä tarkoittaa tekijä, teos, oikeus ja tekijänoikeus.
   • …harjoittelee hakemaan ja käyttämään materiaalia.
   • …harjoittelee vuorovaikutuksellisten digitaalisten palvelujen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
   • …osaa ohjatusti arvioida tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
   • …harjoittelee tunnistamaan kaupallisen sisällön monimediaisessa ympäristössä.
  • …kannustaa muita vastuullisuuteen omalla esimerkillään.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …tietää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa. Hän toimii vastuullisesti ja sääntöjä noudattaen digitaalisissa palveluissa.
   • …tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja ymmärtää niiden kunnioittamisen tärkeyden.
   • …hallitsee CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmän tai vastaavan perusperiaatteet ja noudattaa niitä.
   • …tutustuu ja käyttää vuorovaikutuksellisia digitaalisia palveluja turvallisessa ympäristössä ikärajan huomioiden.
   • …ymmärtää teknologian käyttöön liittyvien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.
   • …harjoittelee lähdekritiikkiä. Hän opettelee arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
   • …harjoittelee lähteiden käyttöä ja niiden merkintää.
   • …tunnistaa erilaisia tekstilajeja monimediaisessa ympäristössä.
   • …tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
   • …on kiinnostunut laitteiden elinkaaresta ja teknologiaan liittyvästä kiertotaloudesta.
   • …osoittaa kiinnostusta vastuullisuuteen digitaalisissa ympäristöissä.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …tuntee tekijänoikeudet. Hän noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.
   • …ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
   • …soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tai vastaavaa. Hän tiedostaa, että on olemassa muitakin lupajärjestelmiä.
   • …tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
   • …ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
   • …käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
   • …ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
   • …tiedostaa teknologian käytön ja omien valintojen vaikutukset ympäristöön. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kestävää tulevaisuutta.
   • …pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.
   • …osaa merkitä lähteet asianmukaisesti.
   • …tunnistaa tekijänoikeuksien lisäksi myös patentin, tavaramerkin ja mallisuojan ja ymmärtää niihin liittyviä oikeuksia.
   • …osaa raportoida verkossa näkemänsä haitallisen tai vaarallisen sisällön palvelun ylläpitäjälle.
   • …osaa ikärajojen puitteissa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen opiskelussa.

  Turvallisuus

  Varhaiskasvatuksessa

   • …henkilöstö tuntee tietosuoja- ja tietoturvaohjeet ja noudattaa niitä.
   • …henkilöstö kunnioittaa lapsen yksityisyydensuojaa digitaalisissa ympäristöissä.
   • …henkilöstö tietää, mitä turvakielto tarkoittaa, ja osaa kertoa turvakiellon alaisten tietojen käsittelystä perheille varhaiskasvatuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
   • …digitaalisiin palveluihin tutustumisessa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen.
   • …lasta kannustetaan kertomaan kokemuksistaan digitaalisissa palveluissa.
   • …lasten digitaalista maailmaa koskeviin aloitteisiin tartutaan ja niistä keskustellaan.
   • …harjoitellaan kehittyvää kriittistä lukutaitoa.
   • …keskustellaan ikärajoista ja niiden merkityksestä sekä tutustutaan niitä ohjaaviin symboleihin.

  Esiopetuksessa

   • …tutustutaan turvalliseen toimintaan digitaalisissa palveluissa. Lasten kanssa opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita.
   • …opetellaan, kuinka toimia, jos digitaalisessa palvelussa kohtaa ongelman.
   • …lasten kanssa keskustellaan salasanoista ja käyttäjätunnuksista sekä siitä, miksi niitä ei jaeta.
   • …lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …opettelee turvallista toimintaa digitaalisissa palveluissa. Hän osaa toimia tarvitessaan apua.
   • …käyttää koulun tarjoamia digitaalisia ympäristöjä ohjeiden mukaisesti.
   • …tutustuu sovellusten yksityisyysasetuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.
   • …osaa kertoa digitaalisissa palveluissa kohtaamistaan turvallisuuteen liittyvistä kokemuksista.
   • …ymmärtää käyttäjätilin käsitteen. Hän ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen arjessa.
   • …ymmärtää, että salasana vanhenee ja se tulee vaihtaa. Hän tuntee vahvan salasanan tunnusmerkit.
   • …osaa mahdollisten yhteiskäyttöisten laitteiden käyttöön liittyvät toimintatavat.
   • …ymmärtää verkossa olevan tiedon luonnetta. Hän ymmärtää, että kuka tahansa voi tuottaa sisältöä verkkoon.
   • …tuntee ikärajat. Hän ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja noudattaa niitä.
   • …tietää ja käyttää eri tunnistautumistapoja.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …osaa toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa palveluissa.
   • …harjoittelee henkilötietojen turvallista käyttöä verkossa.
   • …osaa muokata yksityisyysasetuksia päivittäin käytössä olevissa digitaalisissa palveluissa.
   • …tiedostaa tapoja, joilla digitaaliset palvelut keräävät tietoa. Hän ymmärtää, että voi itse vaikuttaa hänestä kerättävään tietoon.
   • …tunnistaa mahdolliset riskitilanteet digitaalisissa palveluissa ja kertoo niistä.
   • …muodostaa itsenäisesti vahvan salasanan. Hän ymmärtää, että samaa salasanaa ei tule käyttää useissa eri palveluissa.
   • …harjoittelee salasanojen ja muiden tunnistautumistapojen hallintaa.
   • …ymmärtää laitteen ylläpidon ja päivitysten merkityksen.
   • …tietää, miten toimia, jos kohtaa verkkohuijausyrityksen.
   • …osaa tarkistaa käyttämiensä palvelujen ikärajat.
   • …ymmärtää erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksen itseensä. Hän opettelee valitsemaan sisältöjä, jotka edistävät hyvinvointia.
   • …on kiinnostunut digitaalisten palvelujen turvallisuudesta ja oma-aloitteisesti kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Hän ymmärtää digitaalisten palvelujen turvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä. Hän osaa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä digitaalisissa palveluissa.
   • …tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
   • …ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
   • …ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
   • …tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
   • …osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
   • …tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria, ja osaa käyttää niitä.
   • …ymmärtää digitaalisissa palveluissa tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
   • …tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten palvelujen keräämän datan perusteella. Hän tiedostaa, että tätä dataa voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
   • …ymmärtää oikeutensa hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä dataa. Hän tietää, mikä merkitys on omalla aktiivisella toiminnalla datanhallinnassa.
   • …tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa riski- ja ongelmatilanteissa.
   • …osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
   • …osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
   • …osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
   • …ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Hän valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.
   • …ymmärtää digitaalisessa palveluissa tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
   • …ymmärtää, että lisääntyvä data yhdessä kehittyvän teknologian kanssa mahdollistaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
   • …tiedostaa esineiden internetiin (IoT) liittyviä riskejä.
   • …osaa tarvittaessa asentaa ja poistaa väliaikaisesti käytöstä virustorjunnan tai palomuurin.
   • …hallitsee evästeiden käytön.
   • …ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta.
   • …osaa korjata tietoturvaansa ongelmatilanteessa.
   • …tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja.

  Ergonomia

  Varhaiskasvatuksessa

   • …lapsille tarjotaan laadukasta sisältöä niin käyttäjälähtöisyyden kuin pedagogiikankin näkökulmasta.
   • …suositaan liikkumiseen kannustavia digitaalisia ympäristöjä.
   • …lasten kanssa käytetään lasten käyttöön soveltuvia digitaalisia ympäristöjä.
   • …varmistetaan, että välineet ja laitteet ovat lapsille saatavilla siten, että ne kannustavat lasta hyödyntämään niitä leikissä ja oppimisessa.
   • …kiinnitetään lapsen huomiota toiminnan tauottamiseen ja hyviin työasentoihin.
   • …venytellään, jumpataan ja liikutaan runsaasti ja säännöllisesti.
   • …opetellaan kiinnittämään huomiota äänenlaatuun ja -voimakkuuteen.
   • …opetellaan kiinnittämään huomiota valaistukseen ja näytön kirkkauteen sekä säätämään niitä.
   • …lapset saavat kokemuksia pitkäjänteisestä toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä.

  Esiopetuksessa

   • …harjoitellaan hyvää ergonomiaa ja tauottamista.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …harjoittelee liikkumista lisäävien digitaalisten ympäristöjen käyttöä.
   • …harjoittelee työn tauottamista ja taukojumppaa.
   • …harjoittelee terveellisiä työasentoja.
   • …osaa säätää työpisteensä oikein mahdollisuuksien mukaan.
   • …harjoittelee työskentelemään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa säätää näytön kirkkautta, resoluutiota ja väriä sekä äänenvoimakkuutta.
   • …tutustuu sopivaan valaistukseen.
   • …osaa valita ergonomian kannalta parhaan työskentelyvälineen ja -paikan.
   • …on kiinnostunut teknologiasta, joka kannustaa liikkumaan.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …käyttää liikkumista lisääviä digitaalisia ympäristöjä.
   • …ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä.
   • …osaa valita hyvän työasennon ja vaihtelee sitä tarvittaessa.
   • …osaa valita sopivan pituisen jakson työskentelylle.
  • …osaa hakea työskentelyergonomiaa parantavia apuvälineitä ja ymmärtää niiden merkityksen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
   • …tunnistaa väsymistä ja osaa tauottaa työskentelyään.
   • …osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa hyödyntää erilaisia helppokäyttö- ja saavutettavuustyökaluja digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osaa käyttää laitteiden erilaisia syöttö- ja ohjaustapoja. Hän osaa valita tilanteeseen sopivan syöttö- ja ohjaustavan.
   • …osaa aktivoida ja poistaa käytöstä helppokäyttö- ja käyttöaputoimintoja.
   • …osaa muuttaa kursorin seurantanopeutta, näytön kosketusherkkyyttä ja muita ohjauksen asetuksia.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet