Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Miten kuvauksia luetaan?

  Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 1–2 kuvausta voi lukea sellaisenaan tai rinnakkain varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.
  Suodata listausta

  Vuorovaikutus

  Varhaiskasvatuksessa

   • …harjoitellaan yhteisöllistä tapaa työskennellä.
   • …digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään, kun luodaan ympäristöä, jossa kaikki pääsevät loistamaan kehityksensä, ikävaiheensa ja edellytystensä mukaan.
   • …yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.
   • …digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään fiktiivisiin rooleihin, satuihin ja tarinoihin eläytymisessä.
   • …henkilöstö hyödyntää digitaalisia palveluja yhteydenpidossa huoltajiin vuorovaikutusta vahvistaen.
   • …suljettuja yhteisöllisiä palveluja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Lasten kanssa harjoitellaan oman sisällön tuottamista hyödyntäen käytössä olevaa digitaalista ympäristöä.
   • …lapsille annetaan mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa yksilöllisillä ja vaihtoehtoisilla tavoilla.
   • …opetellaan tunnistamaan emojeja.
   • …pidetään yllä myönteistä suhtautumista digitaalisiin vuorovaikutteisiin palveluihin.
   • …ratkaistaan yhdessä mahdollisia digitaalisissa palveluissa kohdattuja ongelmia.
   • …harjoitellaan sosioemotionaalisia taitoja. Lasten kanssa harjoitellaan toimimaan kiusaamista ennaltaehkäisten.
   • …lapsen uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa vahvistetaan hyödyntämällä digitaalisia palveluja.
   • …digitaalisia ympäristöjä käytetään lasten ajatusten ja mielenkiinnon kohteiden näkyväksi tekemisessä.
   • …lapset ovat aktiivisesti mukana digitaalisia ympäristöjä hyödyntävän leikin ja oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
   • …varmistetaan jokaisen lapsen monipuoliset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
   • …lapset saavat kokemuksia siitä, miten digitaalisissa palveluissa voi osallistua yhteisön toimintaan.

  Esiopetuksessa

   • …harjoitellaan yhteydenottamista ja vuorovaikutusta digitaalisissa palveluissa.
   • …opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä.
   • …harjoitellaan hyviä tapoja toimia digitaalisissa palveluissa.
   • …tutustutaan osallisuutta lisääviin digitaalisiin palveluihin.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • …osaa vuorovaikutuksellisten digitaalisten palvelujen käytön ikäänsä nähden tarkoituksenmukaisesti.
   • …osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa palveluissa.
   • …tunnistaa ja osaa käyttää vuorovaikutusta edistäviä emojeja.
   • …osaa soittaa ja vastata videopuheluun sekä lähettää ja vastata ääniviestiin. Hän osaa käyttää muita, yksinkertaisia viestitoimintoja.
   • …ymmärtää, mikä on sähköposti, ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.
   • …osaa kertoa kokemuksistaan digitaalisissa palveluissa.
   • …kunnioittaa ja huomioi muita toimiessaan digitaalisissa palveluissa. Hän harjoittelee hyvää vuorovaikutusta viestiessään ja toimii kiusaamista ehkäisevästi.
   • …osaa ohjatusti ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
   • …osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista palvelua.
  • …kannustaa muita oppilaita yhteisöllisyyteen.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • …osaa hyödyntää digitaalisten palvelujen vuorovaikutteisia ominaisuuksia.
   • …käyttää yhteisöllisiä digitaalisia palveluja tarkoituksenmukaisesti.
   • …osaa lähettää sähköpostin ja vastata siihen hyvien tapojen mukaisesti, tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.
   • …ottaa vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä.
   • …osallistuu työskentelyyn, keskusteluun ja vaikuttamiseen koulun digitaalisessa palvelussa.
   • …ymmärtää mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa palveluissa. Hän osaa nostaa esiin itselleen merkityksellisiä kysymyksiä ja aiheita digitaalisissa palveluissa.
   • …osaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ryhmien kanssa digitaalisissa palveluissa.
   • …harjoittelee toisten auttamista ongelmatilanteissa.
  • …osallistuu koulun yhteiseen sisällöntuotantoon.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • …hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia palveluja.
   • …ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
   • …toimii yhteisöllisyyttä rakentaen käyttäessään sosiaalista mediaa.
   • …ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
   • …käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.
   • …osaa ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
   • …osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
   • …kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.
   • …osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa palveluissa.
   • …ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
   • …tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa palveluissa. Hän löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
   • …osaa toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
   • …auttaa toisia ongelmatilanteissa.
   • …osaa osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia palveluja hyödyntäen.
   • …osaa osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa palveluissa.
  • …ottaa rakentavasti kantaa ristiriitaisiin tai tunteita herättäviin aiheisiin digitaalisesti. Hän edistää toiminnallaan yhteistyön onnistumista digitaalisissa palveluissa.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet