Siirry sisältöön

Medialukutaito on…

  1. … taitoa tulkita ja arvioida
  2. … taitoa tuottaa mediasisältöjä
  3. … taitoa toimia mediaympäristöissä

Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Perusteteksteissä medialukutaito esiintyy osana niin monilukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista kuin oppimisen alueita, oppimiskokonaisuuksia ja oppiaineita. Pääalueet noudattelevat myös yleistä ymmärrystä medialukutaidon keskeisistä alueista.

Kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.

Kuvausten ensimmäinen versio julkaistiin helmikuussa 2021, jonka jälkeen niitä päivitettiin ja kehitettiin edelleen. Osaamisen kuvaukset 2.0 on julkaistu kesäkuussa 2022. Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löytyvät tämän sivun lopusta.

Medialukutaito varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa

Varhaiskasvatus

Medialukutaito varhaiskasvatuksessa

Ensiaskeleet medialukutaitoon otetaan varhaiskasvatuksessa yhdessä mediaa uteliaasti ihmetellen, leikkien ja ennakkoluulottomasti kokeillen. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin arjessa. Median tarinoihin eläydytään ja niitä käsitellään oman ilmaisun keinoin. Median tuottaminen on leikinomaista ja kokeilevaa yhdessä tekemistä, joka samalla rohkaisee lapsia luovaan itseilmaisuun. Mediaa käytetään apuna, kun tutkitaan yhdessä lasten kanssa ympäristöä, etsitään tietoa lapsia kiinnostavista kysymyksistä tai viestitään yhteisistä asioista. Viestinnässä tarpeellisia taitoja, vuorovaikutusta ja toisten huomioimista, harjoitellaan arjessa. Kokemisen ja tekemisen lomassa opetellaan turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön yhdessä aikuisen kanssa.

Esiopetus

Medialukutaito esiopetuksessa

Esiopetuksessa medialukutaidon polku jatkuu yhdessä tutkien, oivaltaen ja leikinomaisesti kokeillen. Kokemukset median parissa monipuolistuvat, ja lapsilla on aktiivinen rooli median käyttäjinä ja tuottajina. Median kautta tutkitaan maailmaa ja oivalletaan asioita. Samalla opetellaan ymmärtämään, mikä on satua ja mikä totta. Yhdessä tarkastellaan, millaisia lapsille merkitykselliset mediasisällöt ovat ja tutkitaan mediaa lasten arjessa. Lasten kanssa käsitellään turvallista median käyttöä ja ikärajoja. Lapsia rohkaistaan kokeilevaan median tuottamiseen, mielikuvituksen rikkaaseen käyttöön ja luovaan mediailmaisuun yhdessä toisten kanssa. Mediaa käytetään yhdessä myös viestintään, ja viestintätaitojen kehittymistä tuetaan harjoittelemalla hyvää, toiset huomioon ottavaa vuorovaikutusta arjessa.

Vuosiluokat 1-2

Medialukutaito vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokilla 1—2 medialukutaidossa tutkitaan ja tuotetaan tarinoita ja opetellaan turvallista toimintaa median parissa. Mediasisältöihin tutustutaan monipuolisesti, ja kokemus laajenee teksteihin. Median välittämiä tarinoita, kuvaa ja äänimaailmaa opetellaan ymmärtämään ja tulkitsemaan. Omia tarinoita tuotetaan mediavälineiden avulla luovuutta ja mielikuvitusta käyttäen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Mediaa harjoitellaan käyttämään ja tuottamaan arjessa vastuullisesti ja toiset huomioon ottaen: opitaan, että kiusaaminen tai muu epäasiallinen viestintä ei ole sallittua mediaympäristöissäkään. Lisäksi opetellaan mediaympäristöissä tärkeitä turvataitoja. Osana oman mediasuhteen rakentumista pohditaan omaa mediankäyttöä ja ymmärretään, että on erilaisia mediamakuja ja tapoja käyttää mediaa.

Vuosiluokat 3-6

Medialukutaito vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3—6 mediaa käytetään ja tutkitaan ilmaisun ja vaikuttamisen kanava. Kokemus erilaisista mediasisällöistä ja niiden käyttötarkoituksista laajenee. Sisältöjen tulkintaa ja tuottamista harjoitellaan itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Oppilaita kannustetaan omiin aloitteisiin, ideoihin ja kokeilevaan tekemiseen median parissa. Oppilaat harjaantuvat audiovisuaalisessa kerronnassa ja tuottamisen tekniset taidot vahvistuvat sisältöjä tehdessä. Median avulla opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja mielipiteitä ja hahmotetaan median roolia yhteiskunnassa. Media- ja lähdekriittisyyttä harjoitellaan tutkimalla erilaisten mediasisältöjen käyttökelpoisuutta tiedonlähteinä. Median kuluttamisessa ja tuottamisessa opitaan vaalimaan omin ja toisten oikeuksia ja hyvinvointia. Lisäksi opitaan mediaympäristöissä tarpeellisia turvataitoja.

Vuosiluokat 7-9

Medialukutaito vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokilla 7—9 medialukutaitoa edustavat luovuus, tietoisuus ja kriittisyys. Luovat mediasisällöt syntyvät oppilaiden omista ideoista ja aloitteista, yhdessä kokeillen ja omia vahvuuksia löytäen. Samalla harjaannutaan kerronnan keinoissa ja teknisissä taidoissa. Oppilaat syventävät osaamistaan myös vaikuttamaan pyrkivien ja tietoa välittävien mediasisältöjen vastuullisessa tuottamisessa. Sisältöjen julkaisua ja käyttömahdollisuuksia pohditaan yhdessä. Ymmärrys mediateksteistä syvenee, ja erilaisten, myös sosiaalisen median sisältöjen luotettavuutta tiedonlähteinä arvioidaan. Median monenlaisia vaikutuksia yksilöihin, ryhmiin ja yhteiskuntaan tarkastellaan kriittisesti. Tietojen ja yksityisyyden suojaamista sekä tarvittavia vuorovaikutus- ja turvataitoja kerrataan. Lisäksi oppilaita rohkaistaan omaa hyvinvointiaan tukeviin valintoihin median parissa.

Medialukutaidon keskeistä käsitteistöä

Medialla tarkoitetaan laajasti mediasisältöjä, niitä välittäviä välineitä, niiden muodostamia ympäristöjä tai mediaa tuottavia tahoja, mediatoimialaa. Median käsitettä käytetään kuvauksissa viittaamaan näistä useampaan merkitykseen.

Mediasisällöillä tarkoitetaan erilaisia laajan tekstikäsityksen mukaisia mediaesityksiä ja viestejä, joita mediavälineillä tuotetaan, käytetään ja välitetään. Niitä voivat olla esimerkiksi tekstiviestit, elokuvat, valokuvat, pelit ja uutiset.

Mediavälineillä tarkoitetaan laitteita, joilla mediasisältöjä tuotetaan tai välitetään. Mediavälineitä ovat sekä perinteiset joukkotiedotusvälineet, kuten sanomalehdet, televisio ja radio että uudet digitaaliset välineet, kuten läppärit, tablettitietokoneet ja älypuhelimet.

Media muodostaa myös digitaalisia ympäristöjä, joiden parissa ihmiset voivat toimia, kuten sosiaalisen median palvelut.  

Mediatoimiala koostuu kaikista organisaatioista, instituutioista ja tahoista, jotka tuottavat ja välittävät mediasisältöjä tai laitteita.

Miten kuvauksia luetaan?

Kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.

Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset jäsentyvät ikäryhmittäin ja hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset vuosiluokkakokonaisuuksittain pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Temaattisesti toisiaan lähellä olevat kuvaukset on ryhmitelty omiin sarakkeisiinsa. Kukin sarake muodostaa temaattisen polun, jota voi seurata varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Medialukutaidon kuvaukset

Muut osaamisalueet