Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Suodata listausta

  Luova ilmaisu

  Varhaiskasvatuksessa

   • tuetaan lasten sanallista, kuvallista ja kehollista ilmaisua median tuottamisen parissa monipuolisin keinoin.
   • ideoidaan ja tuotetaan kokeilevasti erilaisia mediasisältöjä, kuten digitarinoita, äänitaltiointeja tai piirroksia.
   • leikitään yhdessä median tuottamiseen liittyviä leikkejä. Tehdään esimerkiksi reportaasi arjen tapahtumista.
   • osallistutaan median tuottamisen eri vaiheisiin: yhteiseen ideointiin, luovaan toteuttamiseen ja tuotoksen tarkastelemiseen.
   • tutustutaan erilaisiin mediavälineisiin sekä digitaalisiin sovelluksiin ja ohjelmiin, ihmetellään yhdessä ja käytetään niitä leikinomaisesti ja kokeillen sisältöjen tuottamisessa.

  Esiopetuksessa

   • tuetaan lapsia luovaan sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun median keinoin.
   • tehdään lasten kanssa yhdessä kokeillen mediasisältöjä, kuten kuva-animaatioita, videoita, digitaalisia kirjoja tai itse tehtyä musiikkia.
   • osallistutaan yhdessä tuottamisen eri vaiheisiin: suunnitteluun, kokeilevaan ja leikinomaiseen toteuttamiseen ja tuotoksen tarkasteluun.
   • käytetään yhdessä erilaisia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • laatii ohjattuna jonkin yksinkertaisen luovan mediasisällön, kuten digitarinan tai videon.
   • yhdistää ohjatusti tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa tai ääntä omassa tuottamisessaan ja käyttää niitä ilmaisun ja kerronnan keinoina.
   • suunnittelee mediasisältöä ja sen toteuttamisen tapaa yhdessä toisten kanssa. Oppilas toteuttaa työn ja arvioi tuottamista keskustelemalla yhteisesti sen mielekkäistä ja haastavista vaiheista sekä opituista asioista.
   • harjoittelee antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä ja vastaanottamaan palautetta.
   • osaa ohjattuna hyödyntää tarvittavia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.
   • käyttää ohjattuna lisättyä todellisuutta omassa tuottamisessaan.
   • kokeilee ohjelmointia mediasisällön tuottamisessa. Laatii ohjattuna esimerkiksi ohjelmoidun tarinan.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • tuottaa ohjatusti jonkin luovan mediasisällön, kuten animaation, lyhytelokuvan tai ohjelmoidun tarinan.
   • hyödyntää mediasisältöjen tekemisessä sanallisen, kuvallisen ja auditiivisen ilmaisun ja kerronnan keinoja, kuten juonirakennetta, kuvakulmia ja äänimaailmaa.
   • osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen digitaalisen pelin ja hyödyntää ohjelmointia sen toteuttamisessa.
   • ymmärtää mediasisältöjen tuottamisen eri vaiheita ja osaa sanallistaa niitä. Oppilas laatii mediasisällön yhdessä toisten kanssa ja arvioi rakentavasti tuottamisen vaiheita ja lopputulosta.
   • huomioi mediasisältöä laatiessaan kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.
   • osaa käyttää erilaisia mediavälineitä ja teknisiä ratkaisuja, kuten taitto-ohjelmaa, digitaalisen lehden tai kirjan tekemisessä ja luoda ja editoida audiovisuaalista sisältöä.
   • yhdistää tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä ohjattuna lisättyä todellisuutta omassa tuottamisessaan.
   • osaa kertoa joitain perusteluja sille, miksi valitsee tietyn mediaesityksen muodon itsensä ilmaisemiseen.
   • käyttää ohjattuna ohjelmointia erilaisten luovien mediasisältöjen, kuten mediataiteen, tuottamisessa.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • harjaantuu kuvallisessa, sanallisessa ja auditiivisessa ilmaisussaan ja hyödyntää niitä mediasisältöjen tuottamisessa. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan.
   • laajentaa osaamistaan erilaisten luovien sisältöjen tekemisessä. Oppilas tekee ohjatusti jonkin itselleen uuden mediasisällön, kuten elokuvatrailerin, podcastin tai mediataidetta, tai muokkaa digitaalista peliä.
   • syventää osaamistaan visuaalisten ja audiovisuaalisten kerronnan keinojen käytössä esimerkiksi kuvakulmien tai kohtausten luomisessa.
   • laajentaa osaamistaan erilaisten mediasisältöjen tuottamisessa oman kiinnostuksensa mukaan.
   • tekee mediasisältöjä luovasti, kokeillen ja mielikuvitusta käyttäen yhdessä toisten kanssa.
   • huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden
   • arvioi tuottamisen prosessia, tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.
   • syventää teknisiä tuottamisen taitojaan visuaalisten, audiovisuaalisten ja auditiivisten sisältöjen parissa ja harjaantuu esimerkiksi erilaisten ohjelmien käytössä.
   • hyödyntää ohjattuna ohjelmointia mediasisältöjen tuottamisessa.
   • tutustuu omaehtoisesti itselleen uusiin mediavälineisiin, sovelluksiin ja ohjelmiin ja ottaa niitä käyttöön mediasisältöjä tuottaessaan.
   • hyödyntää ohjelmointia mediasisältöjen tuottamisessa.

  Vaikuttaminen

  Varhaiskasvatuksessa

   • keskustellaan lasten oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa yhteisiin asioihin. Rohkaistaan lapsia kertomaan ajatuksiaan yhteisessä ideoinnissa ja päätöksenteossa. Käytetään mediaa apuna.
   • osallistetaan lapsia pedagogisessa dokumentoinnissa niin sisällön kuin esitystavan valinnassa ja yhteisessä tuottamisessa.

  Esiopetuksessa

   • opetellaan ymmärtämään, että lapsilla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
   • käytetään mediavälineitä lasten ajatusten ja mielipiteiden ilmaisun välineinä.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • ilmaisee omia ajatuksiaan mediasisältöjä tuottamalla.
   • ilmaisee mielipiteen laatimansa mediasisällön kautta.
   • tuottaa ohjatusti jonkin yksinkertaisen kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten mainos.
   • käyttää ohjatusti jotain vaikuttamisen keinoa, kuten toistoa tai huumoria.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa tuoda mediaesitysten kautta esille omia mielipiteitään. Oppilas huomaa, että asioihin on erilaisia näkökulmia.
   • osaa perustella mielipiteitään ja ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin näkökulmiin.
   • tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.
   • osaa käyttää joitain kielellisiä ja visuaalisia vaikuttamisen keinoja.
   • osallistuu yhteiseen journalistisen sisällön, kuten digitaalisen lehden, tekemiseen.
   • osaa kuvailla joitain tapoja, joilla median kautta voi vaikuttaa, kuten mielipiteen julkaisu tai sosiaalisen median kampanja.
   • laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
   • osaa arvioida omaa ja toisten argumentointia.
   • harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.
   • osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.
   • käyttää vaikuttamisen keinoja tietoisesti ja perustellen.
   • hyödyntää ohjattuna vaikuttamaan pyrkivien sisältöjen tuottamisessa eri tekstilajien tuntemustaan rakenteen ja ilmaisutyylin valinnassa.
   • reagoi mielipiteeseen laatimalla vastineen tai kommentoimalla kantaa ottavaa sisältöä tai verkkouutista.
   • soveltaa viestinnän ja vaikuttamisen taitojaan arjessa esimerkiksi koulun toiminnassa.

  Tiedon välittäminen

  Varhaiskasvatuksessa

   • tutkitaan ja ihmetellään yhdessä kuvitteellisten ja todenmukaisten mediasisältöjen tuottamista esimerkiksi kuvia ottamalla ja muokkaamalla.
   • osallistetaan lapsia yhteisten asiasisältöjen tuottamisessa, kuten tapahtumista tiedottamisessa.

  Esiopetuksessa

   • tutkitaan, miten kuvitteelliset ja todenmukaiset mediasisällöt syntyvät ja mikä niiden ero on. Tehdään esimerkiksi tarinoita tai reportaasi arjesta.
   • esitetään tietoa median avulla, esimerkiksi taltioidun äänen, digitaalisen kuvaesityksen tai videon muodossa.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • laatii ohjattuna yksinkertaisen tietoa välittävän mediasisällön, kuten uutiskuvan tai kuvatekstin.
   • tarkastelee mediasisältöjen todenperäisyyttä ja kuvitteellisuutta oman tuottamisen kautta esimerkiksi käyttämällä vihreän kankaan tekniikkaa.
   • laatii ohjattuna yksinkertaisen tietoa välittävän tekstimuotoisen mediasisällön, kuten verkkouutisen.
   • esittää ja välittää ohjattuna löytämäänsä tietoa mediaesityksen kautta esimerkiksi luokan käyttämällä digitaalisella alustalla.
   • tietää, että toisen tuottamaa tietoa ei voi esittää omanaan, ja harjoittelee lähteiden merkitsemistä.
   • etsii tietoa eri lähteistä ja esittää löytämäänsä tietoa jonkin yksinkertaisen mediasisällön kautta.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • tuottaa ohjatusti jonkin tietoa välittävän journalistisen mediasisällön, kuten uutisen tai urheiluselostuksen.
   • tutkii tiedon tuottamisen, esittämisen ja välittämisen vaiheita oman työskentelyn kautta.
   • hyödyntää mediasisältöjen tuottamista tiedon esittämisessä ja välittämisessä toisille. Oppilas valitsee soveltuvan mediaesityksen muodon.
   • koostaa ohjattuna tietoa eri lähteistä ja esittää tiedon mediasisällön kautta.
   • tietää, että toisen tuottamaa tietoa ei voi esittää omanaan, ja osaa merkitä käyttämänsä lähteet.
   • arvioi rakentavasti omaa ja toisten tuottamaa tietosisältöistä mediaa.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasi, tiedote, dokumentti, artikkeli tai sosiaalisen median julkaisu. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa.
   • hallitsee eri medioiden tyylilajit niin, että osaa välittää samasta ilmiöstä keskeistä tietoa useammalla eri tavalla.
   • osaa havainnollistaa tietoa median keinoin esimerkiksi graafisesti tai animaation avulla.
   • osaa koostaa tietoa eri medialähteistä ja tehdä tarkat lähdemerkinnät.
   • arvioi kriittisesti omaa tiedon tuottamistaan ja esittämistään ja ymmärtää vastuunsa tiedon välittämisessä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
   • ymmärtää algoritmien vaikutuksen tiedon välittymisessä mediassa ja osaa antaa siihen liittyviä esimerkkejä.

  Minä median tuottajana

  Varhaiskasvatuksessa

   • rohkaistaan lapsia tuottamaan mediaa leikillisesti ja kokeilevasti.
   • leikitään yhdessä sarjojen, pelien, videoiden ja elokuvien tapahtumia. Huomioidaan lasten erilaisia mielenkiinnon kohteita.

  Esiopetuksessa

   • rohkaistaan lapsia leikinomaiseen ja kokeilevaan mediasisältöjen tuottamiseen.
   • käytetään luovan ilmaisun virikkeinä lapsille tuttuja mediasisältöjä, kuten sarjojen hahmoja, elokuvien tapahtumia tai pelien kulkua.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • löytää mielekkäitä tapoja tuottaa mediasisältöjä ja rohkaistuu mediasisältöjen tekemiseen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
   • rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin ja osaa samalla kunnioittaa valinnanvapautta ja yksilöllisiä kiinnostuksenkohteita sisältöjen tuottamisessa.
   • ymmärtää, että mediateosten mahdolliseen julkaisemiseen liittyvistä asioista tulee keskustella myös aikuisten, erityisesti huoltajien, kanssa oman ja muiden yksityisyyden ja oikeuksien suojaamiseksi.
   • arvioi tuottamansa mediasisällön mahdollisen julkaisemisen seurauksia itselleen ja toisille.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa kuvata itselleen mielekkäitä mediasisältöjen tuottamisen tapoja, vaiheita ja sisältöjen tuottamisen merkitystä. Oppilas osaa kuvata omia vahvuuksiaan ja asioita, joissa haluaisi kehittyä.
   • rohkaistuu tuottamaan mediasisältöjä kokeillen ja luovasti itsenäisinä ja yhteisinä tuotoksina.
   • keskustelee median tuottamisesta vertaisten kanssa. Oppilas rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin valinnanvapautta kunnioittaen.
   • rohkaistuu ohjaamaan vertaisia jonkin itselleen luontevan, mielekkään mediasisällön tekemisessä.
   • ymmärtää, että on itse vastuussa tekemästään ja jakamastaan mediasisällöstä.
   • arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla mediasisältöjä voisi julkaista, ja osaa pohtia julkaisemisen mahdollisia hyviä ja huonoja seurauksia. Oppilas ymmärtää, että yhteisten tuotosten julkaisuun on oltava kaikkien suostumus.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • nimeää perustellen itselleen mielekkäitä tapoja tuottaa ja julkaista mediasisältöjä ja löytää kokeillen uusia tapoja.
   • osaa kuvata rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä.
   • opettelee huomaamaan vertaisten vahvuuksia tuottamisessa ja antamaan rohkaisevaa palautetta.
   • osaa kuvata joitakin tapoja, joilla nuoret voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kulttuurin tuottamiseen median kautta.
   • arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvata tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.
   • oivaltaa erilaisia yhteyksiä, joissa voi hyödyntää mediasisältöjen tuottamisen taitojaan.

  Medialukutaidon muut kuvaukset

  Muut osaamisalueet