Siirry sisältöön

Ohjelmointiosaaminen on…

  1. …ohjelmoinnillista ajattelua
  2. …tutkivaa työskentelyä ja tuottamista
  3. …ohjelmoitujen ympäristöjen tuntemista ja niissä toimimista

Ohjelmointiosaamisen osakokonaisuus on jaettu kolmeen pääalueeseen: 1) ohjelmoinnillinen ajattelu, 2) tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä 3) ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Perusteteksteissä ohjelmointiosaaminen esiintyy laaja-alaisena osaamisena kaikilla oppimisen alueilla, oppimiskokonaisuuksissa ja oppiaineissa.

Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa

Varhaiskasvatus

Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa

Pienten lasten kanssa tutustutaan teknologiseen ympäristöön ja harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja: Havainnoidaan ja nimetään arjen teknologiaa ja laitteita sekä pohditaan niiden tarkoitusta ja toimintaa. Innostetaan ihmettelemään asioita sekä rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia. Harjoitellaan loogisen ajattelun taitoja, kuten luokittelua ja vertailua. Opetellaan kertomaan asioista ja omista ajatuksista sekä toimimaan yhdessä ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia teknologiasta ja harjoittelevat ohjelmointiin liittyviä taitoja leikkien, pelaten ja yhdessä kokeillen sekä omia tuotoksia ideoimalla ja rakentelemalla.

Esiopetus

Ohjelmointiosaaminen esiopetuksessa

Lasten kanssa tutustutaan tietokoneeseen ja havainnoidaan tietokoneiden ohjaamaa teknologiaa arjen ympäristöissä. Tutkitaan yhdessä laitteiden toimintaperiaatteita. Harjoitellaan järjestelemään asioita eri tavoin ja perustein sekä selitetään havaintoja ja ratkaisuja yhdessä. Pohditaan, jäsennetään ja tutkitaan arjen ilmiöitä ja ongelmia. Tutustutaan erilaisiin toimintaohjeisiin sekä kokeillaan leikillisesti toimintaohjeiden noudattamista ja antamista.

Esiopetuksessa lapset saavat kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla. He keksivät ja rakentelevat omia laitteita, robotteja ja pelillisiä ympäristöjä sekä kuvailevat niiden toimintaperiaatteita. Heitä kannustetaan esittämään omia ideoitaan sekä kuuntelemaan toisia ja jakamaan tehtäviä yhteisessä työskentelyssä.

Vuosiluokat 1-2

Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 1-2

Havainnoidaan lasten kanssa heidän kokemusmaailmassaan esiintyvää tietotekniikkaa ja tutustutaan robotiikkaan. Opetellaan kuvailemaan tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteita. Harjoitellaan tunnistamaan toistuvia kaavoja ja säännönmukaisuuksia sekä järjestämään tietoa ehtojen perusteella. Kerrotaan omista havainnoista ja valinnoista käsitteiden ja välineiden avulla. Puretaan arkisia ongelmia osiin ja kokeillaan niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Laaditaan leikillisiä toimintaohjeita, joita voidaan testata myös ohjelmoitavilla laitteilla, sekä harjoitellaan tunnistamaan virhetilanteita.

Vuosiluokilla 1-2 ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä käytetään luovasti, leikillisesti ja kokeillen eri oppiaineiden sisältöjen käsittelyssä. Harjoitellaan vuorottelua tehtävärooleissa sekä esitellään ja jaetaan omia ideoita toisten kanssa. Toteutetaan tarinallisia tuotoksia käyttäen animointia tai ohjelmointia.

Vuosiluokat 3-6

Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 3-6

Havainnoidaan ohjelmointia ja robotiikkaa yhteiskunnassa sekä pohditaan teknologisten sovellusten hyödyntämistapoja ja merkitystä oppilaiden elämässä. Keskustellaan kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä oppilaiden omasta toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä.

Ongelman ratkaisuun käytetään erilaisia ratkaisukaavoja, joita kokeillaan luoda myös itse. Arvioidaan ratkaisuja käyttäen jotakin kriteeriä. Tietoa käsitellään ja esitellään käsitteiden ja symbolien avulla. Laaditaan toimintaohjeita ja algoritmeja hyödyntäen ohjelmoinnin perusrakenteita sekä etsitään ja korjataan virheitä toimintaohjeissa. Ohjelmoidaan graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokilla 3-6 harjoitellaan sitkeää ja iteratiivista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luovassa ilmaisussa ja omissa tuotoksissa hyödynnetään mittauksia ja antureita, automaatiota ja robotiikkaa sekä erilaisia animointi- ja ohjelmointialustoja.

Vuosiluokat 7-9

Ohjelmointiosaaminen vuosiluokilla 7-9

Tutustutaan algoritmien, automaation ja robotiikan sovelluksiin elämän eri osa-alueilla. Keskustellaan ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksista, riskeistä ja eettisistä näkökulmista. Käsitellään kohdennettuja sisältöjä ja personoituja palveluita. Pohditaan digitaalisissa ympäristöissä kerätyn tiedon ja ohjelmoinnin sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä.

Ongelmia ja niiden ratkaisuja analysoidaan ja visualisoidaan sekä arvioidaan kriteerien avulla. Tiedon käsittelyssä ja esittämisessä käytetään erilaisia yleistyksiä, kaavioita ja merkintätapoja sekä loogisia operaatioita. Tulkitaan ohjelmakoodeja sekä laaditaan itse ohjelmia, joissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ohjelmoinnin perusrakenteita. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan ohjelmia eri ympäristöissä.

Vuosiluokilla 7-9 hyödynnetään algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Suunnitellaan ja toteutetaan luovissa yhteiskehittämisen projekteissa ohjelmoituja tuotoksia, jotka ratkaisevat oppiaineisiin tai oikeaan elämään liittyviä ongelmia.

Ohjelmointiosaamisen kuvaukset

Muut osaamisalueet