Osaamisen kuvaukset

Tervetuloa tutustumaan osaamisen kuvauksiin!

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi on laadittu digitaalisten taitojen ja osaamisen kuvaukset. Kuvausten tavoitteena on lisätä eri-ikäisten oppijoiden tasa-arvoa tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa, medialukutaidossa ja ohjelmoinnin osaamisessa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaisesti.

Perusopetuksessa kuvataan vuosiluokkakokonaisuuksittain oppilaan hyvää ja edistynyttä tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista.  Hyvä osaaminen kuvaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaista osaamista. Edistynyt osaaminen kuvaa perusteiden tavoitteet ylittävää osaamista.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksista vastaa Opetushallitus, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvauksista Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Kuvauksia ovat olleet tuottamassa opettajista ja muista asiantuntijoista kootut projektiryhmät.

Kuvaukset on johdettu tukimateriaaliksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja Esi- ja Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista. Ne eivät ole velvoittavia. Kuvausten toivotaan selkiyttävän ja helpottavan kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevan paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvauksia täydennetään ja sovelletaan paikallisesti. Kevään 2021 aikana kuvausten rinnalle julkaistaan myös esimerkkisisältöjä.

Osaamisen kuvauksista on julkaistu nyt ensimmäinen versio, joka täsmentyy kehittämisohjelman myötä.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille valtionavustushaun 2.2.–12.3.2021 kuvausten pilotoimiseksi 2021–2022.

Lisätietoa valtionavustuksen hakemisesta: Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus

Lisätietoa kuvauksista
Tutki osaamisen kuvauksia