Medialukutaito

Medialukutaito on taitoa 1) tulkita ja arvioida sekä 2) taitoa tuottaa mediasisältöjä. Lisäksi medialukutaitoon lukeutuu 3) taito toimia mediaympäristöissä. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu näihin kolmeen pääalueeseen. Pääalueet pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Pääalueet noudattelevat myös yleistä ymmärrystä medialukutaidon keskeisistä alueista. Medialukutaito esiintyy osana niin monilukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista kuin oppimisen alueita, oppimiskokonaisuuksia ja oppiaineita. Medialukutaidon kolme pääaluetta jakautuu edelleen osa-alueisiin, joissa osaamisen kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta aina peruskoulun päättöön ulottuvia teemoja. Tätä osaamisen polkua voi tarkastella pääalueittain erillisestä tiedostosta.

Medialukutaidon kuvausten ymmärtämistä auttaa keskeisen käsitteistön hahmottaminen.

Medialla tarkoitetaan laajasti mediasisältöjä, niitä välittäviä välineitä, niiden muodostamia ympäristöjä tai mediaa tuottavia tahoja, mediatoimialaa. Median käsitettä käytetään kuvauksissa viittaamaan näistä useampaan merkitykseen.

Mediasisällöillä tarkoitetaan erilaisia laajan tekstikäsityksen mukaisia mediaesityksiä.

Medialaitteilla tarkoitetaan välineitä, joilla mediasisältöjä tuotetaan tai välitetään.

Media muodostaa myös ympäristöjä, joissa ihmiset voivat toimia.

Mediatoimiala koostuu kaikista organisaatioista, instituutioista ja tahoista, jotka tuottavat ja välittävät mediasisältöjä tai laitteita.

In English! You can find the competence descriptions for media literacy here.