Median tulkinta ja arviointi vuosiluokilla 1-2

Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuntee median käsitteen ja osaa nimetä joitain kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä sisältäviä mediasisältöjä, kuten digitaalinen peli tai video.
 • Oppilas lukee mekaanisesti yksinkertaisia tekstimuotoisia mediasisältöjä, kuten sarjakuvia.
 • Oppilas ymmärtää, että mediasisällöillä on erilaisia käyttötarkoituksia, kuten informaatiota välittävä tai viihteellinen tarkoitus. Oppilas osaa antaa sisällöistä jonkin esimerkin.
 • Oppilas jaottelee mediasisältöjä ohjattuna todenmukaisiin ja kuvitteellisiin ja antaa niistä jonkin esimerkin. Oppilas ymmärtää, että mediasisällöillä on tekijä.
 • Oppilas osaa kuvata mediasisällön, kuten elokuvan, tapahtumien kulkua ja hahmoja oman ilmaisun keinoin.
 • Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja tulkitsemaan kuvaa ja ääniympäristöä. Oppilas tekee huomioita havainnoistaan ja kokemuksistaan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas käyttää sujuvasti ikäkauteen sopivia tekstimuotoisia mediasisältöjä.
 • Oppilas tunnistaa käyttötarkoituksiltaan erilaisia mediasisältöjä ja antaa joitain esimerkkejä.
 • Oppilas osaa jaotella mediasisältöjä todenmukaisiin ja kuvitteellisiin.
 • Oppilas tekee sisällöistä myös omia päätelmiä ja tulkintoja.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tulee tietoiseksi median vaikutuksista yksilön ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin omasta elämästään.
 • Oppilas havainnoi ohjatusti median yleistäviä kuvauksia esimerkiksi elokuvien tai pelien hahmoja tarkastelemalla.
 • Oppilas tietää, että mediaa käytetään vaikuttamiseen ja osaa nimetä joitain vaikuttamaan pyrkiviä sisältöjä, kuten mainokset.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että media voi muovata mielikuvia ja käsityksiä, ja osaa antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas tunnistaa joitain mediasisällöissä ilmeneviä vaikuttamisen keinoja, kuten mainoksissa käytetty toisto sekä visuaaliset tehosteet.

Media tietolähteenä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa ohjattuna etsiä tietoa joistain digitaalisista mediasisällöistä käyttämällä hakukonetta ja hakusanoja.
 • Oppilas osaa käyttää mediaa välineenä ympäristöä ja asioita tutkiessaan.
 • Oppilas tutustuu tietoa välittäviin mediasisältöihin, kuten uutiset.
 • Oppilas ymmärtää faktan ja fiktion eron ja tunnistaa ohjattuna todenmukaisia ja fiktiivisiä mediasisältöjä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa etsiä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa tietoa digitaalisista mediasisällöistä.
 • Oppilas ymmärtää tietopohjaisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaista luonnetta tietolähteenä.

Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kertoa ja keskustella itseään kiinnostavista mediasisällöistä ja tilanteista, joissa käyttää erilaisia mediasisältöjä.
 • Oppilas ymmärtää, että on erilaisia mediamakuja ja tapoja käyttää mediaa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas suosittelee mielekkäitä mediasisältöjä toisille. Oppilas opettelee samalla kunnioittamaan toisten yksilöllisiä valintoja.