Median tulkinta ja arviointi vuosiluokilla 3-6

Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas laajentaa kokemustaan erilaisista mediasisällöistä. Oppilas tutustuu journalistisiin sisältöihin, kuten erilaisiin lehtiteksteihin ja valikoituihin sosiaalisen median sisältöihin. Oppilas osaa antaa näistä esimerkin.
 • Oppilas tietää, että mediasisällöillä on erilaisia tarkoituksia, kuten viihdyttävä, vaikuttamaan pyrkivä, kaupallinen ja informaatiota välittävä tarkoitus. Oppilas osaa antaa näistä jonkin esimerkin.
 • Oppilas osaa nimetä joitakin mediasisältöjä, jotka edustavat fiktiota, faktaa ja mielipidettä, ja käyttää jaottelua apuna sisältöjen ymmärtämisessä ja tulkinnassa.
 • Oppilas harjaantuu kuvien ja äänimaailman tarkastelussa. Oppilas osaa esimerkiksi tutkia kuvakulmia ja rajauksia tai pohtia musiikin käyttötarkoitusta esitysyhteydessään.
 • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
 • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutustuu eri tekstilajeihin ja tutkii kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kantaa ottavia mediasisältöjä. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas tutkii fiktiivisistä sisällöistä kertojaa ja lajityyppiä sekä pohtii teemaa.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaansa, tietoihinsa, mielipiteisiinsä ja mielikuviinsa.
 • Oppilas tarkastelee ohjatusti sitä, millaisia mielikuvia mediasisällöt, esimerkiksi mainokset tai lehtikuvat, välittävät, ja millä keinoin vaikutelma luodaan.
 • Oppilas tuntee ja osaa nimetä joitain ajatuksia ilmaisevia, kantaa ottavia ja vaikuttamaan pyrkiviä mediasisältöjä, kuten mielipidekirjoitus, arvostelu, vlogi tai meemi.
 • Oppilas tunnistaa ja kuvailee joitain mediasisältöjen kantaa ottavia ja vaikuttamaan pyrkiviä piirteitä, kuten mainoksissa toisto tai huumorin käyttö.
 • Oppilas tietää mediatoimialan tehtäviä yhteiskunnassa. Oppilas havainnoi median toimintaa esimerkiksi seuraamalla uutisia.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tarkastelee, millaisia asioita mediasisällöissä esitetään hyvinä ja tavoiteltavina.
 • Oppilas osaa pohtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällön tekijän tarkoitus.
 • Oppilas tutustuu algoritmien toimintaan mediasisältöjen valikoitumisessa.
 • Oppilas tarkastelee, millaiset asiat saavat medianäkyvyyttä, ja antaa esimerkkejä.

Media tietolähteenä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa etsiä hakusanoja käyttäen tietoa erilaisista digitaalisista mediasisällöistä, kuten verkkosivut tai digitaaliset lehdet.
 • Oppilas osaa käyttää mediaa välineenä uusien asioiden opettelussa.
 • Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä. Oppilas tarkistaa ohjatusti jonkin teksti- tai kuvalähteen ja kiinnittää huomiota tekijään ja julkaisuyhteyteen. Oppilas osaa esittää joitakin perusteluja mediasisällön luotettavuuden puolesta ja sitä vastaan.
 • Oppilas vertailee mediasisältöjä ohjatusti. Oppilas ymmärtää, että välittyvä informaatio voi olla ristiriitaista ja että asioihin voi olla monenlaisia näkökulmia.
 • Oppilas tietää valheellisen ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen liittyviä mediailmiöitä, kuten disinformaatio, deepfake ja valeuutiset.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutustuu ohjattuna algoritmien toimintaan tiedonhaussa.
 • Oppilas osaa arvioida ohjattuna erilaisten mediasisältöjen käyttökelpoisuutta tietolähteenä.
 • Oppilas osaa kuvata ohjattuna joitain vilpilliseen tietoon liittyviä turvallisuusnäkökulmia, kuten väärän tiedon vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen.

Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas kokeilee monipuolisesti erilaisia mediasisältöjä, nimeää niistä itseään kiinnostavia ja kuvaa, miksi on kiinnostunut niistä.
 • Oppilas kuvaa omia mediankäyttötottumuksiaan ja pohtii median merkitystä omassa elämässään esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla.
 • Oppilas ymmärtää, että oma mediamaku muuttuu ja että siihen vaikuttavat monet tahot, kuten kaverit, media ja vanhemmat. Oppilas tietää, että voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan mediankäyttöönsä.
 • Oppilas osaa keskustella kunnioittavasti toisten erilaisista mediankäyttötottumuksista ja mieltymyksistä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa kertoa monipuolisin keinoin itseään kiinnostavasta mediasisällöstä ja tehdä esimerkiksi videovinkkauksen tai blogauksen.
 • Oppilas vahvistuu valinnoissaan ja toisten valintojen kunnioittamisessa median parissa.