Median tuottaminen esiopetuksessa

Luova ilmaisu

  • Tuetaan lapsia luovaan sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun median keinoin.
  • Tehdään lasten kanssa yhdessä kokeillen mediasisältöjä, kuten kuva-animaatioita, videoita, digitaalisia kirjoja tai itse tehtyä musiikkia.
  • Osallistutaan yhdessä tuottamisen eri vaiheisiin: suunnitteluun, kokeilevaan ja leikinomaiseen toteuttamiseen ja tuotoksen tarkasteluun.
  • Käytetään yhdessä erilaisia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.

Vaikuttaminen

  • Opetellaan ymmärtämään, että lapsilla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
  • Käytetään mediavälineitä lasten ajatusten ja mielipiteiden ilmaisun välineinä.

Tiedon välittäminen

  • Tutkitaan, miten kuvitteelliset ja todenmukaiset mediasisällöt syntyvät ja mikä niiden ero on. Tehdään esimerkiksi tarinoita tai reportaasi arjesta.
  • Esitetään tietoa median avulla, esimerkiksi taltioidun äänen, digitaalisen kuvaesityksen tai videon muodossa.

Minä median tuottajana

  • Rohkaistaan lapsia leikinomaiseen ja kokeilevaan mediasisältöjen tuottamiseen.
  • Käytetään luovan ilmaisun virikkeinä lapsille tuttuja mediasisältöjä, kuten sarjojen hahmoja, elokuvien tapahtumia tai pelien kulkua.