Median tuottaminen vuosiluokilla 3-6

Luova ilmaisu

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin luovan mediasisällön, kuten animaation, lyhytelokuvan tai ohjelmoidun tarinan.
 • Oppilas hyödyntää mediasisältöjen tekemisessä sanallisen, kuvallisen ja auditiivisen ilmaisun ja kerronnan keinoja, kuten juonirakennetta, kuvakulmia ja äänimaailmaa.
 • Oppilas ymmärtää mediasisältöjen tuottamisen eri vaiheita ja osaa sanallistaa niitä. Oppilas laatii mediasisällön yhdessä toisten kanssa ja arvioi rakentavasti tuottamisen vaiheita ja lopputulosta.
 • Oppilas osaa käyttää erilaisia mediavälineitä ja teknisiä ratkaisuja, kuten taitto-ohjelmaa, digitaalisen lehden tai kirjan tekemisessä ja luoda ja editoida audiovisuaalista sisältöä.
 • Oppilas yhdistää tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä ohjattuna lisättyä todellisuutta omassa tuottamisessaan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen digitaalisen pelin ja hyödyntää ohjelmointia sen toteuttamisessa.
 • Oppilas huomioi mediasisältöä laatiessaan kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.
 • Oppilas osaa kertoa joitain perusteluja sille, miksi valitsee tietyn mediaesityksen muodon itsensä ilmaisemiseen.
 • Oppilas käyttää ohjattuna ohjelmointia erilaisten luovien mediasisältöjen, kuten mediataiteen, tuottamisessa.

Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tuoda mediaesitysten kautta esille omia mielipiteitään. Oppilas huomaa, että asioihin on erilaisia näkökulmia.
 • Oppilas tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.
 • Oppilas osaa käyttää joitain kielellisiä ja visuaalisia vaikuttamisen keinoja.
 • Oppilas osaa kuvailla joitain tapoja, joilla median kautta voi vaikuttaa, kuten mielipiteen julkaisu tai sosiaalisen median kampanja.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa perustella mielipiteitään ja ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin näkökulmiin.
 • Oppilas osallistuu yhteiseen journalistisen sisällön, kuten digitaalisen lehden, tekemiseen.
 • Oppilas laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.

Tiedon välittäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin tietoa välittävän journalistisen mediasisällön, kuten uutisen tai urheiluselostuksen.
 • Oppilas hyödyntää mediasisältöjen tuottamista tiedon esittämisessä ja välittämisessä toisille. Oppilas valitsee soveltuvan mediaesityksen muodon.
 • Oppilas koostaa ohjattuna tietoa eri lähteistä ja esittää tiedon mediasisällön kautta.
 • Oppilas tietää, että toisen tuottamaa tietoa ei voi esittää omanaan, ja osaa merkitä käyttämänsä lähteet.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutkii tiedon tuottamisen, esittämisen ja välittämisen vaiheita oman työskentelyn kautta.
 • Oppilas arvioi rakentavasti omaa ja toisten tuottamaa tietosisältöistä mediaa.

Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata itselleen mielekkäitä mediasisältöjen tuottamisen tapoja, vaiheita ja sisältöjen tuottamisen merkitystä. Oppilas osaa kuvata omia vahvuuksiaan ja asioita, joissa haluaisi kehittyä.
 • Oppilas rohkaistuu tuottamaan mediasisältöjä kokeillen ja luovasti itsenäisinä ja yhteisinä tuotoksina.
 • Oppilas keskustelee median tuottamisesta vertaisten kanssa. Oppilas rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin valinnanvapautta kunnioittaen.
 • Oppilas ymmärtää, että on itse vastuussa tekemästään ja jakamastaan mediasisällöstä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas rohkaistuu ohjaamaan vertaisia jonkin itselleen luontevan, mielekkään mediasisällön tekemisessä.
 • Oppilas arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla mediasisältöjä voisi julkaista, ja osaa pohtia julkaisemisen mahdollisia hyviä ja huonoja seurauksia. Oppilas ymmärtää, että yhteisten tuotosten julkaisuun on oltava kaikkien suostumus.