Median tuottaminen vuosiluokilla 7-9

Luova ilmaisu

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu kuvallisessa, sanallisessa ja auditiivisessa ilmaisussaan ja hyödyntää niitä mediasisältöjen tuottamisessa. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan.
 • Oppilas laajentaa osaamistaan erilaisten luovien sisältöjen tekemisessä. Oppilas tekee ohjatusti jonkin itselleen uuden mediasisällön, kuten elokuvatrailerin, podcastin tai mediataidetta, tai muokkaa digitaalista peliä.
 • Oppilas syventää osaamistaan visuaalisten ja audiovisuaalisten kerronnan keinojen käytössä esimerkiksi kuvakulmien tai kohtausten luomisessa.
 • Oppilas tekee mediasisältöjä luovasti, kokeillen ja mielikuvitusta käyttäen yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilas huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.
 • Oppilas syventää teknisiä tuottamisen taitojaan visuaalisten, audiovisuaalisten ja auditiivisten sisältöjen parissa ja harjaantuu esimerkiksi erilaisten ohjelmien käytössä.
 • Oppilas hyödyntää ohjattuna ohjelmointia mediasisältöjen tuottamisessa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas laajentaa osaamistaan erilaisten mediasisältöjen tuottamisessa oman kiinnostuksensa mukaan.
 • Oppilas arvioi tuottamisen prosessia, tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.
 • Oppilas tutustuu omaehtoisesti itselleen uusiin mediavälineisiin, sovelluksiin ja ohjelmiin ja ottaa niitä käyttöön mediasisältöjä tuottaessaan.
 • Oppilas hyödyntää ohjelmointia mediasisältöjen tuottamisessa.

Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
 • Oppilas harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.
 • Oppilas osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.
 • Oppilas reagoi mielipiteeseen laatimalla vastineen tai kommentoimalla kantaa ottavaa sisältöä tai verkkouutista.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida omaa ja toisten argumentointia.
 • Oppilas käyttää vaikuttamisen keinoja tietoisesti ja perustellen.
 • Oppilas hyödyntää ohjattuna vaikuttamaan pyrkivien sisältöjen tuottamisessa eri tekstilajien tuntemustaan rakenteen ja ilmaisutyylin valinnassa.
 • Oppilas soveltaa viestinnän ja vaikuttamisen taitojaan arjessa esimerkiksi koulun toiminnassa.

Tiedon välittäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasi, tiedote, dokumentti, artikkeli tai sosiaalisen median julkaisu. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa.
 • Oppilas osaa havainnollistaa tietoa median keinoin esimerkiksi graafisesti tai animaation avulla.
 • Oppilas osaa koostaa tietoa eri medialähteistä ja tehdä tarkat lähdemerkinnät.
 • Oppilas arvioi kriittisesti omaa tiedon tuottamistaan ja esittämistään ja ymmärtää vastuunsa tiedon välittämisessä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas hallitsee eri medioiden tyylilajit niin, että osaa välittää samasta ilmiöstä keskeistä tietoa useammalla eri tavalla.
 • Oppilas ymmärtää algoritmien vaikutuksen tiedon välittymisessä mediassa ja osaa antaa siihen liittyviä esimerkkejä.

Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas nimeää perustellen itselleen mielekkäitä tapoja tuottaa ja julkaista mediasisältöjä ja löytää kokeillen uusia tapoja.
 • Oppilas osaa kuvata rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä.
 • Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja, joilla nuoret voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kulttuurin tuottamiseen median kautta.
 • Oppilas arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvata tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas opettelee huomaamaan vertaisten vahvuuksia tuottamisessa ja antamaan rohkaisevaa palautetta.
 • Oppilas oivaltaa erilaisia yhteyksiä, joissa voi hyödyntää mediasisältöjen tuottamisen taitojaan.