Toiminta mediaympäristöissä vuosiluokilla 1-2

Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää, miksi on tärkeää voida suojata yksityisyyttään ja tietojaan. Oppilas osaa kertoa, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa. Oppilas tulee tietoiseksi tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia tai laittomia yhteydenottoja.
 • Oppilas tietää, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä turvallisen aikuisen puoleen.
 • Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat, ymmärtää niiden tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistain mediaympäristöjen riskitekijöistä, kuten verkkohuijaukset tai identiteettivarkaus. Ymmärtää, että turvallisuutta voi edistää omalla toiminnalla.
 • Oppilas ymmärtää kaverisuhteiden luomat odotukset ja ristiriidat ikärajojen noudattamisessa ja pohtii tästä näkökulmasta myös omaa toimintaansa.

Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, millä tavalla medialaitteita on sopivaa käyttää ja että käytöstä voidaan sopia eri tilanteissa.
 • Oppilas ymmärtää, millaisten viestien välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei. Oppilas tiedostaa, että julkaistuista sisällöistä jää jälki ja että kertaalleen julkaistuja sisältöjä saatetaan edelleen levittää.
 • Oppilas ymmärtää, että median parissa on pyrittävä toimimaan siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä. Antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Oppilas ei esitä toisen tuotosta omanaan ja harjoittelee tekemään lähdemerkinnät.
 • Oppilas ymmärtää, että osa digitaalisista tuotteista esimerkiksi peleissä voi olla maksullisia ja että rahan käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen mahdollisia seurauksia itsen ja toisten kannalta. Oppilas osoittaa tarvittavaa kriittisyyttä vertaisten mediakäyttäytymistä kohtaan.
 • Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja pohtii niiden noudattamista median käyttäjänä.

Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tunnistaa, millaiset asiat omassa median käytössä tuottavat iloa ja millaiset asiat saavat aikaan pahaa oloa. Oppilas oppii huomioimaan omaa hyvinvointiaan mediasisältöjä valitessaan.
 • Oppilas tarkastelee ohjattuna omaa mediankäyttöään arjessa. Oppilas ymmärtää, että median käyttömäärää tulee hallita, jotta se ei vie aikaa muilta tärkeiltä asioilta, kuten liikkuminen ja uni.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia omia median käyttötapojaan ja -tarpeitaan ja kuvata joitain keinoja oman mediankäytön järkevään sääntelyyn.

Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tunnistaa tunteitaan ja säädellä niitä viestintätilanteissa mediaympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää viestinnän vastavuoroisuuden mediaympäristöissä: omalla viestinnällä on vaikutusta toisen viestintään, tunteisiin ja toimintaan.
 • Oppilas tietää, millaista on verkossa tapahtuva kiusaaminen, kuten ryhmistä sulkeminen, kuvien ja tietojen levittäminen ilman lupaa tai perättömien huhujen kertominen toisista. Oppilas tietää, ettei verkossa saa kiusata ja miten pitää toimia kiusaamista kohdatessa.
 • Oppilas ymmärtää, että erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin, kuten kouluun ja vapaa-aikaan, kuuluu erilaisia viestinnän tapoja ja että viestinnän tavoista voidaan sopia yhteisesti.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas kehittää kykyään asettua toisen asemaan mediaviestejä tuottaessaan ja tulkitessaan. Oppilas pyrkii myönteiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen myös mediaympäristöissä.
 • Oppilas osaa valita eri yhteyksiin sopivia viestinnän tapoja.