Toiminta mediaympäristöissä vuosiluokilla 3-6

Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää turvallisuutta vaarantavista tilanteista ja tekijöistä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe ja seksuaalinen houkuttelu. Oppilas tietää, millä keinoin omaa turvallisuutta voi edistää.
 • Oppilas tuntee tärkeitä yksityisyydensuojan periaatteita. Tietää, millaisia keinoja oman yksityisyyden suojaamiseen mediaympäristöissä on.
 • Oppilas tietää, minkä tahojen puoleen voi kääntyä koulussa tai koulun ulkopuolella, jos kohtaa mediaympäristöissä turvallisuuttaan uhkaavia ilmiöitä.
 • Oppilas osaa nimetä kuvaohjelmien ikärajat ja niitä kuvaavat sisältösymbolit sekä syyn, miksi ikärajoja asetetaan. Kunnioittaa ikärajoja.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida turvallisuuttaan tukevia taitoja mediaympäristöissä ja -sisältöjen parissa.
 • Oppilas tutustuu sisältöön perustuvien kuvaohjelmien ikärajojen ja käyttöehtoihin perustuvien palvelujen ikärajojen eroon.

Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.
 • Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja niiden noudattamisen merkityksen mediasisältöjen käyttäjänä ja tuottajana. Oppilas osaa ohjattuna merkitä lähteet ja ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa sisältöä omanaan.
 • Oppilas on tietoinen joidenkin mediasisältöjen, kuten pelien, maksullisuudesta ja ymmärtää, että mahdollisista hankinnoista on sovittava huoltajan kanssa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tietää, millaista on rakentava toiminta mediaympäristöissä, ja osoittaa pyrkivänsä siihen koulun viestintäalustoilla.
 • Oppilas osaa pohtia omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia.
 • Oppilas pohtii omaa mediasisältöjen kuluttamistaan ja käyttämiään palveluita tekijänoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Oppilas hallitsee joitakin keinoja etsiä vapaasti ja luvallisesti käytettäviä mediasisältöjä.

Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata itselleen merkityksellisiä mediasisältöjä ja -ympäristöjä ja niiden myönteisiä merkityksiä. Oppilas rohkaistuu keskustelemaan ja jakamaan myönteisiä kokemuksia mediankäytöstä yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilas tunnistaa, milloin mediankäyttö tukee omaa hyvinvointia, milloin heikentää sitä.
 • Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja median käytössään.

Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ilmaisee mielipiteensä rakentavasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla erilaisissa mediaympäristöissä. Oppilas kuuntelee toisten mielipiteitä.
 • Oppilas ymmärtää oman vastuunsa kiusaamisen ehkäisemisessä mediaympäristöissä.
 • Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan mediaympäristöissä ja hyödyntää saamaansa palautetta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia oman viestinnän vaikutuksia ja seurauksia.
 • Oppilas rohkaistuu toimimaan itselleen uudenlaisissa monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.