Toiminta mediaympäristöissä vuosiluokilla 7-9

Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa oman digijälkensä muodostumisen ja osaa kuvata, millaista tietoa eri palvelut, kuten hakukoneet tai sosiaalinen media, keräävät ja mihin tietoa voidaan käyttää.
 • Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä. Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet.
 • Oppilas osaa kuvata, mitä on seksuaalinen häirintä ja vihapuhe digitaalisessa mediassa. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja suojautua niiltä ja tietää, kuinka tulee toimia, jos joutuu häirinnän tai vihapuheen kohteeksi.
 • Oppilas tietää tahoja, joiden puoleen kääntyä kohdatessaan turvallisuuttaan uhkaavia tilanteita mediaympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää sisältöön perustuvien kuvaohjelmien ikärajojen ja käyttöehtoihin perustuvien palvelujen ikärajojen eron.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida kykyään vaikuttaa omaan digijalanjälkeensä sekä taitoaan edistää turvallisuuttaan mediaympäristöissä.
 • Oppilas tutustuu tietosuojaan jossakin nuorten elämän kannalta merkityksellisessä yhteydessä.
 • Oppilas oppii huomioimaan omia yksilöllisiä tapojaan kokea mediasisältöjä ja tekemään valintoja niidenkin sisältöjen parissa, joiden käyttämisen ikärajat mahdollistavat.

Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää, että myös mediaympäristöissä tapahtuva lainvastainen toiminta, kuten plagiointi, seksuaalinen houkuttelu, identiteettivarkaus, kunnian loukkaaminen tai vakava nettikiusaaminen, täyttävät rikosten merkkejä ja että niillä on sen mukaiset seuraukset.
 • Oppilas ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä.
 • Oppilas tiedostaa medialaitteiden ja mediankäytön hiilijalanjäljen muodostumisen sekä medialaitteiden tuotantoon liittyvät vastuullisuus- ja eettisyysnäkökulmat.
 • Oppilas tuntee sekä omat että muiden tekijänoikeudet ja osaa
  noudattaa niitä.
 • Oppilas on tietoinen joidenkin digitaalisten tuotteiden maksullisuudesta ja ottaa sen vastuullisesti huomioon mediaympäristöissä toimiessaan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osoittaa vastuullisuutta koulun yhteisissä viestintäkanavissa toimiessaan.
 • Oppilas tunnistaa epäkohtia ja epäasiallista toimintaa niitä kohdatessaan ja osaa reagoida niihin.
 • Oppilas tuntee erilaisia mediasisältöjen vapaan käytön CC-linsenssejä ja niiden käyttöehtoja.

Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.
 • Oppilas tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja omassa mediankäytössään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tekee yhteistyötä toisten kanssa verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa ja pystyy osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin mediaympäristöissä. Ymmärtää dialogisuuden eli kuuntelemisen ja keskustelemisen merkityksen viestimisessä.
 • Oppilas tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään.
 • Oppilas osaa viestiä mediaympäristöissä tilanteen mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä yleiskielisyyttä tai puhekielisyyttä tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas pyrkii vahvistamaan omaa myönteistä viestijäkuvaansa: osaa kertoa tavoitteistaan viestijänä ja kuvata keinoja niiden saavuttamiseksi.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas puuttuu aktiivisesti mediaympäristöissä kohtaamiinsa viestinnällisiin epäkohtiin, kuten kiusaamiseen, epäasiallisiin kommentteihin tai julkaisuihin, ilmiantamalla niitä ja osoittamalla empatiaa väärin kohdelluille.
 • Oppilas osaa antaa rakentavaa palautetta toisille viestinnän kehittämiseksi.