Ohjelmoinnillinen ajattelu esiopetuksessa

Looginen ajattelu ja tiedon käsittely

Lapsia ohjataan luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään asioita tietyin perustein. Lasten kanssa kokeillaan ja tuotetaan leikillisesti säännönmukaisia ja toistuvia rakenteita sekä pohditaan syy-seuraussuhteita. Tehtyjä valintoja sanallistetaan ja selitetään yhdessä.

Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen

Lapsia kannustetaan tutkimaan ja jäsentämään arjen ilmiöitä sekä pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä. Lasten kanssa harjoitellaan kuvailemaan ja selittämään havaintoja sekä etsimään ja kokeilemaan omia ratkaisuja.

Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet

Tutustutaan algoritmin käsitteeseen tutkimalla erilaisia toimintaohjeita ja tapoja antaa ohjeita. Kokeillaan leikillisesti toimintaohjeiden antamista ja noudattamista.

Käytännön taidot

Tutustutaan ohjelmointiin leikillisesti kokeillen. Annetaan ja testataan yhdessä toimintaohjeita eri muodoissa. Kokeillaan toimintakomentojen antamista mahdollisuuksien mukaan myös jollakin ohjelmoitavalla laitteella tai sovelluksella.