Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Tiedonhallinta

Varhaiskasvatus

 • Tutustutaan tiedonhakuun hakemalla tietoa lasten kanssa.
 • Tutustutaan selaimen peruskäyttöön.
 • Tehdään kuva- ja äänihakuja.
 • Haetaan tietoa lapsia kiinnostavista asioista sekä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
 • Keskustellaan tiedon luotettavuudesta.
 • Luokittelua ja ryhmittelyä tehdään pelillisesti ja leikillisesti digitaalisissa ympäristöissä.
 • Lasten kanssa pohditaan, mitä pulmia teknologian keinoin voisi ratkaista ja miten niitä voisi ratkaista. Opetellaan kuvailemaan, miten pulman voisi ratkaista.
 • Tiedon esittämisessä kiinnitetään huomiota ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen. Tietoa esitetään lapsille sopivin keinoin: kielellisesti, kuvallisesti ja kehollisesti.

Esiopetus

 • Harjoitellaan selaimen peruskäyttöä.
 • Harjoitellaan tarkoituksenmukaisten hakusanojen käyttöä.
 • Harjoitellaan tiedon kriittistä arviointia.
 • Luodaan yhteyksiä, sanallistetaan ja tehdään näkyväksi yhteyksiä asioiden välillä.
 • Luokittelun yhteydessä tutustutaan käsitekarttoihin ja opetellaan luomaan niitä yhdessä digitaalisesti.

Tutkiva työskentely

Varhaiskasvatus

 • Lapsia kannustetaan tekemään kysymyksiä, joihin etsitään yhdessä vastauksia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
 • Lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja monipuolisesti arjen teknologiaan, erilaisiin tutkimusvälineisiin ja tutkimisen tapoihin.
 • Tehdään tutkimuksia käyttämällä apuna teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä. Näitä hyödynnetään havaintojen tekemisessä, tiedon jäsentämisessä ja tiedon ymmärtämisessä.
 • Hyödynnetään leikillisiä ja pelillisiä työskentelytapoja.

Esiopetus

 • Tehdään teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä pidempikestoisia tutkimusprojekteja. Käytetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia.
 • Pohditaan lasten omien tutkimusprojektien kautta tutkimuksen roolia ongelmien ratkaisussa.

Luova työskentely

Varhaiskasvatus

 • Luodaan lapsille mahdollisuuksia kokeilla luovaa tuottamista digitaalisissa ympäristöissä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
 • Tartutaan lasten aloitteisiin ja syvennetään niitä digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia hyödyntäen.
 • Tuetaan lapsen yksilöllisiä tapoja ilmaista itseään digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun.
 • Luodaan ja rakennetaan uutta yhdessä. Toteutetaan yhteisöllisiä luovia projekteja, joissa on digitaalisia elementtejä.
 • Luodaan digitaalisissa ympäristöissä lapsia kiinnostavaa, ajankohtaista sisältöä lasten aloitteesta.
 • Käytetään kuvia ja videoita monipuolisesti.

Esiopetus

 • Kannustetaan lapsia toteuttamaan ideoitaan helppokäyttöisiä sovelluksia hyödyntäen.
 • Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja leikitellään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksilla.