Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely vuosiluokilla 1-2

Tiedonhallinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa käyttää hakukonetta tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas osaa käyttää kuva- ja äänihakua.
 • Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia hakusanoja.
 • Oppilas osaa ohjatusti etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
 • Oppilas osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja erilaisista tiedonlähteistä omassa arjessaan.
 • Oppilas osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
 • Oppilas osaa ohjatusti jäsennellä tietoa käsitekartalle.
 • Oppilas harjoittelee selostamaan etsimäänsä tietoa omin sanoin.
 • Oppilas tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.
 • Oppilas harjoittelee tiedonhallintaan liittyviä käsitteitä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas etsii oma-aloitteisesti tietoa itseään kiinnostavista asioista ja ilmiöistä.

Tutkiva työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja koulussa ja lähiympäristössä yksinkertaisia digitaalisia tutkimusvälineitä käyttäen.
 • Oppilas osaa tehdä teknologiaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut tutkimuksentekoon liittyvästä teknologiasta.

Luova työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa ohjatusti tehdä aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa ohjatusti hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen.
 • Oppilas osaa ilmaista itseään kuvan, videon, äänen ja tekstin avulla.
 • Oppilas kokeilee, keksii, rakentaa ja luo uutta digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa digitoida fyysisiä luovan työskentelyn tuotoksia.
 • Oppilas innostaa muita oppilaita luovaan työskentelyyn digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas löytää uusia tapoja ilmaista itseään digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntäen.