Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely vuosiluokilla 7-9

Tiedonhallinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja.
 • Oppilas osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
 • Oppilas hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
 • Oppilas osaa selittää uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä, että tulkinta voi muuttua.
 • Oppilas osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
 • Oppilas osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
 • Oppilas osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja taulukkoon ja osaa selostaa niitä.
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
 • Oppilas tuntee erilaisia tapoja esittää tietoa. Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

Tutkiva työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
 • Oppilas osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
 • Oppilas osaa valita itseä kiinnostavan tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
 • Oppilas osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä itsenäisesti ja yhdessä.
 • Oppilas ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas seuraa tutkimuksentekoon liittyvän teknologian kehitystä.
 • Oppilas tiedostaa tekoälyn käyttöön liittyviä mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Luova työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.
 • Oppilas ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita omaa yksilöllistä ilmaisuaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osoittaa erityistä osaamista luovissa digitaalisissa prosesseissa.
 • Oppilas toimii kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen yhteisissä luovissa digitaalisissa prosesseissa.