Vastuullisuus ja turvallisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Vastuullinen toiminta

Varhaiskasvatus

 • Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa digitaalisten ympäristöjen käytöstä ja toimintatavoista.
 • Henkilöstö huolehtii tietosuojasta lasten kuvien ja tuotosten julkaisussa.
 • Henkilöstö sopii huoltajien kanssa kuvien ottamisesta ja julkaisemisesta sekä lapsen tuotosten julkaisemisesta.
 • Pedagogiseen dokumentointiin liittyen lasten kanssa keskustellaan käytössä olevista digitaalisista ympäristöistä.
 • Lapselta pyydetään lupa hänen kuvansa ja tuotoksensa julkaisemiseen. Opetellaan, että kuvan ottamiseen ja julkaisuun tulee olla lupa.
 • Henkilöstö varmistaa, että kaikki huoltajat pääsevät tiedon äärelle digitaalisissa ympäristöissä. Erotetaan virallinen ja epävirallinen viestintä.
 • Tutustutaan lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin.
 • Lapsille tarjotaan vain ikä- ja kehitystasoon sopivaa sisältöä.

Esiopetus

 • Keskustellaan tekijänoikeuksista ja siitä, että toisen tuottamaan sisällön käyttöön tulee aina olla lupa.
 • Turvallisia digitaalisia ympäristöjä käytetään vuorovaikutuksen tukena.
 • Lasten kanssa keskustellaan kestävästä teknologian käytöstä ja siihen liittyvistä valinnoista.

Turvallinen toiminta

Varhaiskasvatus

 • Henkilöstö tuntee tietosuoja- ja tietoturvaohjeet ja noudattaa niitä.
 • Henkilöstö kunnioittaa lapsen yksityisyydensuojaa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Digitaalisiin ympäristöihin tutustumisessa kiinnitetään erityistä
  huomiota turvallisuuteen.
 • Kannustetaan lasta kertomaan kokemuksistaan digitaalisissa ympäristöissä.
 • Lasten digitaalista maailmaa koskeviin aloitteisiin tartutaan ja niistä keskustellaan.
 • Harjoitellaan kehittyvää kriittistä lukutaitoa.
 • Keskustellaan ikärajoista ja opetellaan niiden tarkoitus.

Esiopetus

 • Tutustutaan turvalliseen toimintaan digitaalissa ympäristöissä. Opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita.
 • Opetellaan, kuinka toimia, jos digitaalisessa ympäristössä kohtaa ongelman.
 • Lasten kanssa keskustellaan salasanoista ja käyttäjätunnuksista sekä siitä, miksi niitä ei jaeta.
 • Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta.

Ergonomia

Varhaiskasvatus

 • Lapsille tarjotaan laadukasta sisältöä niin käyttäjälähtöisyyden kuin pedagogiikankin näkökulmasta.
 • Suositaan liikkumiseen kannustavia digitaalisia ympäristöjä.
 • Lasten kanssa käytetään lasten käyttöön soveltuvia välineitä ja digitaalisia ympäristöjä.
 • Varmistetaan, että välineet ja laitteet ovat lapsille saatavilla siten, että ne kannustavat lasta hyödyntämään niitä leikissä ja oppimisessa.
 • Varmistetaan, että laitteet ja välineet toimivat tarkoitauksenmukaisesti.
 • Kiinnitetään lapsen huomiota työn tauottamiseen ja hyviin työasentoihin.
 • Venytellään, jumpataan ja liikutaan runsaasti ja säännöllisesti.
 • Opetellaan kiinnittämään huomiota äänenlaatuun ja -voimakkuuteen.
 • Opetellaan kiinnittämään huomiota valaistukseen ja näytön kirkkauteen. Opetellaan säätämään niitä.

Esiopetus

 • Harjoitellaan hyvää ergonomiaa ja tauottamista.