Vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteisöllisyys

Varhaiskasvatus

 • Digitaalisissa ympäristöissä kiinnitetään erityistä huomiota yhteisölliseen tapaan työskennellä.
 • Digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään, kun luodaan ympäristöä, jossa kaikki pääsevät loistamaan kehityksensä, ikävaiheensa ja edellytystensä mukaan.
 • Yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.
 • Hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia erilaisiin rooleihin eläytymisessä.
 • Henkilöstö hyödyntää digitaalisia ympäristöjä yhteydenpidossa huoltajiin vuorovaikutusta vahvistaen. Hyödynnetään suljettuja yhteisöllisiä palveluja tarkoituksenmukaisesti.
 • Lasten kanssa harjoitellaan käytössä olevan digitaalisen ympäristön sisällöntuotantoa.
 • Mahdollistetaan yksilöllisten ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttö.
 • Opetellaan tunnistamaan emojeja vuorovaikutuksessa.
 • Pidetään yllä myönteistä suhtautumista digitaalisiin vuorovaikutteisiin ympäristöihin.
 • Ratkaistaan mahdollisia digitaalisissa ympäristöissä kohdattuja ongelmia yhdessä.
 • Harjoitellaan sosioemotionaalisia taitoja.
 • Harjoitellaan toimimaan kiusaamista ennaltaehkäisten.

Esiopetus

 • Harjoitellaan yhteydenottamista ja vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Harjoitellaan hyviä tapoja digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.

Osallisuus

Varhaiskasvatus

 • Vahvistetaan lapsen uskoa hänen omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Luodaan rakenteita, jotka edistävät lapsen vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Digitaalisia ympäristöjä käytetään lasten ajatusten ja mielenkiinnon kohteiden näkyväksi tekemisessä.
 • Lapset ovat aktiivisesti mukana digitaalisen leikin ja oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • Varmistetaan jokaisen lapsen monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet.

Esiopetus

 • Lasten kanssa tutustutaan osallisuutta lisääviin digitaalisiin ympäristöihin.