Vuorovaikutus vuosiluokilla 7-9

Yhteisöllisyys

Hyvä osaaminen

 • Oppilas hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • Käyttäessään sosiaalista mediaa oppilas toimii yhteisöllisyyttä rakentaen.
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
 • Oppilas käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.
 • Oppilas ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen yhteisössä.
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti työskentelyyn yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
 • Oppilas osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Oppilas kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ottaa rakentavasti kantaa ristiriitaisiin tai tunteita herättäviin aiheisiin digitaalisesti.
 • Oppilas edistää toiminnallaan yhteistyön onnistumista digitaalisissa ympäristöissä.

Osallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
 • Oppilas tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilaalla on valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
 • Oppilas osaa osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
 • Oppilas löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
 • Oppilas osaa osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa ympäristöissä.