Siirry sisältöön

Digitaalʼlaž maaiʹlm mottjeʹmmen še siltteem taarb mottje. Kovvõõzzi vuõssmõs teeʹkst čõõđte täʹlvvmannust 2021. Siltteem kovvõõzz 2.0 lij čõõđtum ǩieʹssmannust 2022. Muttsin lij põrggum pueʹreed kovvõõzzi šlaaj jeärmõssân lookkâmvuõđâst da ääiʹjpoddsažvuõđâst. Kovvõõzzid liâ tuejjääm måttmid jaauktummšid da lââzztõõzzid. Kovvõõzzin lij põrggum vuâmmšed õõʹnnji määŋgnallšem digitaalʼla kääzzkõõzz da teâttneävv.

Digitaalʼla siltteem da teâtt- da saaǥǥeemteknolooggla siltteem čeâlaivuõtt šâdd neelljast väʹlddvuuʹdest: 

  1. Mättjemvueʹjj silttõõzz da jiijjâs puuʹttummuš
  2. Staanvuõtt da vaʹsttâʹttemvuõtt
  3. Teâđǩiõttʼtõõllmõš de tuʹtǩǩeei da čeäppes tuâjstõõllmõš da
  4. Vuârrvaikktõs

Väʹlddvuuʹd liâ nõõmtum Vuâđđmättõõzz mättʼtemplaan vuâđđaaʹšši (2014) meâldlânji. Ouddpeâmmplaan vuâđđaaʹšši peiʹvvõõzz (2022] mieʹldd ouddpeâmm da vuõssmättʼtõõzz kovvõõzz lij pâʹjjǩeerjtum Digitaalʼlaž silttõs.     

Kovvõõzzin peäggtum digitaalʼlain kääzzkõõzzin õõlǥte mättʼtõõzz da ouddpeâmm ââʹnnâst åårrai suåvldõõzzid da ohjjlmid. Digitaalʼlain pirrõõzzin õõlǥte veeidsubun vääʹldeen pukid mättʼtõõzz da ouddpeâmm ââʹnnâst åårrai digitaalʼlaid räʹtǩǩõõzzid, kääzzkõõzzid, teâttkaauʹnid da teâttneävvaid. Teeʹkstin õõlǥte mäŋgglookkâmsilttõʹzze kollʼjeei veeidas teʹksttfiʹttjõõzz meâldlaid teeʹkstid, kook vueiʹtte leeʹd säännlai, karttlai, auditiivlai, nââmralai da kinesteettlai symbolriâžldõõǥǥi de täi õhtteeʹlmi vieʹǩǩin õlmmuum teâđ.  Digitaalʼla kääzzkõõzz da pirrõõzz päiʹǩǩ lij täujja meäʹrtemnalla, mõõn kääzzkõõzz da teâttneävv mättʼtõõzz da ouddpeâmm jäʹrjsteei siâzztââll jiijjâs personkådda da mättʼtõõttjid ââʹnnemnalla. 

Äjšmâʹtte digitaalʼlai pirrõõzzi määŋgpeällsõʹžže õnnu! Ođđ teknologia vueiʹtlvâstt jeeʹres âkksaid mättʼtõõttjid aktiivla toiʹmmjeei, puuʹtteei da tuʹtǩǩeei rool.     

Mättʼtõõzz da ouddpeâmm jäʹrjsteei vaʹsttad tõʹst, što õnnu väʹlddem kääzzkõõzz liâ EU- teâttsueʹjj-šiõttõõzz da meerla lääʹjjšeâttmõõžž meâldla. Uʹčteeʹl, kõõjj lââʹssteâđaid mättʼtõõzz da ouddpeâmm jäʹrjsteeʹjin, koon kääzzkõõzzâst leäk tuâjast. 

Silttõõzz kovvõõzz käuʹnnje kõskkseeidain (väʹlddvuʹvdd 1–4)

Kovvõõzz liâ rajjum juätkkjemnalla, koʹst silttummuš kumulâsttââvv 

Kovvõõzzi lookkâmvuäʹppõs.
Ouddpeâmm da vuõssmättʼtõõzz kovvõõzzid låʹǩǩe õhttân ceâlaivuõttân. 
Eeʹǩǩ -klaassi 1–2 kovvõõzz vuäitt lookkâd tââʹđen leʹbe palddlõõžži ouddpeâmm da vuõssmättʼtõõzz kovvõõzzivuiʹm.  
Eeʹǩǩ -klaassi 3–6 kovvõõzz låʹǩǩe eeʹǩǩ-klaassi 1–2 kovvõõzzivuiʹm palddlõõžži. 
Eeʹǩǩ -klaassi 7–9 kovvõõzz låʹǩǩe eeʹǩǩ-klassceâlaivuõđi 1–2 da 3–6 kovvõõzzivuiʹm palddlõõžži. 

Lââʹssteâđaid digitaalʼla silttõõzz da teâtt– da saaǥǥtemteknolooggla silttõõzz kovvõõzzin: paivi.leppanen@oph.fi  
Väʹlddep vuâstta maacctõõzzid kovvõõzzi ooudâsviikkmõššân.