Siirry sisältöön
Suodata listausta

Väʹstteemvuõtt

Ouddpeâmm

  • …personkåʹdd saǥstââll peâmmjivuiʹm digitaalʼlai pirrõõzzi âânnmõõžžâst da tåimmamnaaʹlin.
  • …personkåʹdd maainast peâmmjid personteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst ouddpeâmmast (ml. Varda) ouddpeâmm jäʹrjsteei vuäʹppõõzzi meâldlânji.
  • …personkåʹdd âânn huõl teâttsueʹjest päärnai snimmõõǥǥi da puuʹttõõzzi čõõđtummšest..
  • …personkåʹdd suäpp peâmmjivuiʹm snimmõõǥǥi välddmõõžžâst da čõõđtummšest de päärna puuʹttõõzzi čõõđtummšest.
  • …pedagooglõʹžže dokumenttâsttmõʹšše kollʼjeen päärnaivuiʹm saǥstâʹlle ââʹnnmest åårrai digitaalʼlain kääzzkõõzzin.
  • … päärnast räuʹǩǩe lååʹv suu snimmõõǥǥ da puuʹttõõzz čõõđtummša. Päärnaivuiʹm mättʹtâʹtte, što snimmõõǥǥ välddmõʹšše da čõõđtummša âlgg leeʹd pâi lååʹpp.
  • …personkåʹdd raʹvvai, što puk peâmmai peäʹsse teâđ paʹldde digitaalʼlain kääzzkõõzzin. Veerǥlaž da veeʹrjteʹmes saaǥǥtummuš räʹtǩǩe kueiʹmsteez.
  • …tobdstäʹtte päärnai digitaalʼlõʹžže maaiʹlma da tõn ääiʹjpoddsaid eettmõõžžid.
  • …päärnaid taʹrjjee pâi ââʹǩǩ- da šõddâmtässa suåppi siiʹskaž.

Vuõssmättʼtõs

  • …personkåʹdd maainast peâmmjid personteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst vuõssmättʼtõõzzâst (ml. Koski) vuõssmättʼtõõzz jäʹrjteei vuäʹppõõzzi meâldlânji.
  • …saǥstâʹlle raajjivuõiggâdvuõđin da tõʹst, što järrsi puuʹtteem siiʹsǩe âânnmõʹsse âlgg leeʹd pâi lååʹpp.
  • …staanaid digitaalʼlaid kääzzkõõzzid âʹnne vuârrvaikktõõzz staanân..
  • …päärnaivuiʹm saǥstâʹlle piʹštti teknoloogg âânnmõõžžâst da tõʹst, što teknoloogg oođummuš da âânnmõš âʹnne luâttvääʹrid. .

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

  • …mättʼtââtt tåimmad väʹstteemnalla da jääʹǩǩat meärrõõzzid.
  • …fiʹttai, što lij pueʹri vueʹjji meâldlaž kõõččâd lååʹpp sniimmʼmõõžžâst. Son fiʹttai, što snimmõõǥǥ ij vuäǯǯ õʹlmstâʹtted lååʹv-tää.
  • …tobdstââtt raajjivuõiggâdvuõđi vuâđđjuurdid da fiʹttai, mâiʹd tõk miârkšâʹvve.
  • …fiʹttai mâiʹd miârkkad raajji, tuejjõs, vuõiggâdvuõtt da raajjivuõiggâdvuõtt.
  • …harjjtââll ooccâd da ââʹnned aunnsid.
  • …harjjtââll vuârrvaikktõõzzaid digitaalʼlai kääzzkõõzzi âânnmõõžž staanjõõzzâst pirrõõzzâst.
  • …silttad vuäʹpsteeʹl arvvlâʹstted teâđ da teâttkääivai staanvuõđ.
  • …harjjtââll tobdsted kaauplaž siiʹsǩe mäŋggmediaalast pirrõõzzâst.
 • Mättʼtõõtti äjšmâtt järrsid väʹstteemvuõʹtte jiijjâs ouddmiârkain.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • …teâtt, mâiʹd väʹstteemvuõttlaž tåimmʼmõš miârkkšââvv. Son tåimmai väʹstteemvuõttlânji da meärrõõzzid jääʹǩǩteen digitaalʼlain kääzzkõõzzin .
  • …tåbdd raajjivuõiggâdvuõđi vuâđđjuurdid da fiʹttai tõid ärvvstem tääʹrǩesvuõđ..
  • …vaaldaš CC (Creative Commons) -lisenss-riâžldõõǥǥ leʹbe vaʹstteei vuâđđjuurdid da jääʹǩǩat tõid.
  • …tobdstââtt da âânn vuârrvaikkteeʹjaid digitaalʼlaid kääzzkõõzzid staanjõõzzâst pirrõõzzâst ââʹǩǩraajj vuâmmšeen.
  • …fiʹttai teknologia õnnu kollʼjeeʹji vaʹlljõõzzi vaikktõõzz piʹštti puõʹttiaigga.
  • …harjjtââll käivvkritiikk. Son mättʼtââtt arvvlâʹstted teâđ da teâttkääivai snäätnaivuõđ.
  • …harjjtââll teâttkääivai âânnmõõžž da tõi meärkkõõzz.
  • …toobdast jeeʹresnallšem teʹksttšlaajid mäŋggmediaaʹjest pirrõõzzâst.
  • …toobdast teknologiaaʹje kollʼjeeʹjid eettlaid da moraalaid kõõččmõõžžid.
  • Mättʼtõõtti lij perstõõvvâm teâttneävvai ââʹnnemäigga da teknologiaaʹje kollʼjeeʹjest ǩiârdtäälast.
  • Mättʼtõõtti čuäʹjat perstummuš väʹstteemvuõʹtte digitaalʼlain pirrõõzzin.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • …tåbdd raajjivuõiggâdvuõđid. Son jääʹǩǩat raajjivuõiggâdvuõtt-lääʹjj da tåbdd lääʹjj reäkktõõzz seuʹrrjõõzzid.
  • …fiʹttai raajjivuõiggâdvuõđid kollʼjeei jäärnaǩtåimmʼmõõžž .
  • …suåvtââll CC (Creative Commons) -lisenssriâžldõõǥǥ leʹbe vaaʹstteei. Son teâđast, što liâ še jeeʹres lååʹppriâžldõõǥǥ.
  • …tåbdd ooccâmkaauʹni da teâttnorldõõǥǥi nääʹl tåimmad da puuʹtted teâđ.
  • …fiʹttai teknologiaaʹje kollʼjeeʹjid vueiʹtlvažvuõđid da riiskid globaalâst maaiʹlmest.
  • …âânn sosiaalʼla media suåvldõõzzid ââʹǩǩraaji meâldlânji da fiʹttai vasttâʹttemvuõđâs tõin tuåimmʼmõõžžâst.
  • …fiʹttai sosiaalʼla media miârkktõõzz ooumže da õhttsažkåådlânji.
  • …teâđast teknologia âânnmõõžž da jiijjâs vaʹlljõõzzi vaikktõõzzid pirrõʹsse. Son põrgg jiijjâs tuåimmʼmõõžžin oouʹdeed piʹštti puõʹttiääiʹj.
  • …smeâtt da saǥstââll teknologiaaʹje kollʼjeeʹjin eettlain da moraalain kõõččmõõžžin..
  • …silttad mieʹrǩǩeed teâttkääivaid äʹššmeâldlânji.
  • Mättʼtõõtti toobdast raajjivuõiggâdvuõđi lââʹssen še pateeʹnt, täʹvvermiârk da mallsueʹj da fiʹttai tõid kollʼjeeʹjid vuõiggâdvuõđid.
  • Mättʼtõõtti silttad raportâʹstted neeʹttest vueiʹnnmes häittla leʹbe vaarla siiʹsǩe kääzzkõõzz âʹlnnõõʹnnja.
  • Mättʼtõõtti silttad ââʹǩǩraaji määiʹnest ââʹnned sosiaalʼla media vueiʹtlvažvuõđid ââʹnned äuʹǩǩen mättʼtõõttmen..

Staanvuõtt

Ouddpeâmm

  • …personkåʹdd tåbdd teâttsuejj- da teâttstaanvuäʹppõõzzid da jääʹǩǩat tõid.
  • …personkåʹdd äärvast päärna jiõččvuõttlažsuejj digitaalʼlain pirrõõzzin.
  • …personkåʹdd teâtt, mâiʹd staanǩiõld miârkkšââvv, da silttad mainsted staanǩiõlddi vuâllsai teâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst piârrjid ouddpeâmm jäʹrjsteei vuäʹppõõzzi meâldlânji.
  • …digitaalʼlaid kääzzkõõzzid tobdstõõttmõõžžâst ǩiddee jeärbuž vuâmmšõõzz staanvuõʹtte..
  • …päärna äjšmâʹtte mainsted ǩiččlâsttmõõžžin digitaalʼlain kääzzkõõzzin .
  • …päärnai digitaalʼlaž maaiʹlm kuõskki alttõõzzid kässjâʹtte da tõin saǥstâʹlle.
  • …harjjtâʹlle ooudâsviikki kriittlaž lookkâmtääid.
  • …saǥstâʹlle ââʹǩǩraajin da tõi miârkktõõzzâst da tobdstäʹtte tõid ohjjeei symbolid.

Vuõssmättʼtõs

  • …tobdstäʹtte staanjõʹšše tåimmʼmõʹšše digitaalʼlain kääzzkõõzzin. Päärnaivuiʹm mättʹtätte staanjõs tåimmʼmõõžž vuâđđjuurdid.
  • …mättʹtätte, mäʹhtt tåimmad, jõs digitaalʼlast kääzzkõõzzâst teivv väʹǯǯlõõzz.
  • …päärnaivuiʹm saǥstâʹlle peittsaaʹnin da õõʹnnitobldõõǥǥin da tõʹst, mõõzz tõid jiâ jueʹjj…
  • …päärnaivuiʹm smeâʹtte da arvvtâʹlle neeʹttest åårrai teâđ luând da snäätnaivuõđ.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

  • …mättʼtââtt staanjõõzz tåimmʼmõõžž digitaalʼlain kääzzkõõzzin. Mättʼtõõtti silttad tåimmad ǥu taarbaš vieʹǩǩ.
  • …âânn škooul taʹrjjeem digitaalʼlaid pirrõõzzid vuäʹppõõzzi meâldlânji.
  • …tobdstââtt suåvldõõzzi jiõččlažvuõtt-šiõttõõzzid da fiʹttai tõi miârkktõõzz.
  • …silttad mainsted digitaalʼlain kääzzkõõzzin teivvam staanvuõʹtte kollʼjeeʼjin ǩiččlâsttmõõžžin.
  • …fiʹttai õõʹnnitiill fiʹttõõzz. Son fiʹttai õõʹnnitobldõõǥǥ da peittsääʹnn miârkktõõzz aarǥâst.
  • …fiʹttai, što peittsääʹnn vuämman da tõt âlgg vaajted. Son tåbdd raʹvves peittsääʹnn tåbddmiârkaid.
  • …silttad vueiʹtlvaid õhttsažâânnem teâttneävvai õnnu kollʼjeei tåimmamnaaʹlid.
  • …fiʹttai neeʹttest åårrai teâđ luând. Son fiʹttai, što ǩii täättas vuäitt puuʹtʼted siiʹsǩe netta.
  • …tåbdd ââʹǩǩraajid. Son fiʹttai ââʹǩǩraaji miârkktõõzz da jääʹǩǩat tõid.
  • Mättʼtõõtti teâtt da âânn jeeʹres tobdstemnaaʹlid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • …silttad tåimmad staanjõʹžžen jeeʹresnallšem digitaalʼlain kääzzkõõzzin .
  • …harjjtââll personteâđai staanjõõzz âânnmõõžž neeʹttest.
  • …silttad miâllâd jiõččlažvuõtt- šiõttõõzzid juõʹǩǩ peeiʹv âânnmõõžžâst åårrai digitaalʼlain kääzzkõõzzin.
  • …teâđast vueʹjjid, koin digitaalʼla kääzzkõõzz nåʹrre teâđ. Son fiʹttai, što vuäitt jiõčč vaikkted suʹst noorrâm tiõttu.
  • …toobdast vueiʹtlvaid riskkvueʹjjid digitaalʼlain kääzzkõõzzin da maainast tõin.
  • …tuejjeed jiõččines raʹvves peittsääʹn. Son fiʹttai, što seämma peittsääʹn ij vueiʹt ââʹnned määŋgain jeeʹres kääzzkõõzzin .
  • …harjjtââll peittsaaʹni da jeeʹres tobdstemvueʹjji vaaldšummuž.
  • …fiʹttai teâttneävv âlnnââʹnnem da peivvtõõzzi miârkktõõzz.
  • … teâtt, mäʹhtt tåimmad, jõs teivv neʹttmaantem-põrggmõõžž.
  • …silttad täʹrǩsted âânnmes kääzzkõõzzi ââʹǩǩraajid.
  • …fiʹttai jeeʹresnallšem digitaalʼla siiʹsǩi vaikktõõzz jiõcces. Son mättʼtââtt vaʹlljeed siiʹsǩid, kook oouʹdee pueʹrrvueiʹttemvuõđ.
  • Mättʼtõõtti lij perstõõvvâm digitaalʼla kääzzkõõzzi staanvuõđâst da jiõččaltteejânji ǩiddad vuâmmšõõzz staanvuõʹtte. Son fiʹttai digitaalʼlai kääzzkõõzzi staanvuõʹtte kollʼjeeʹjid jeärbužvuõđid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • …silttad suejjeed jiijjâs da järrsi jiõččlažvuõđid. Son silttad rääʹjted personteâđeez ǩiõttʼtõõllmõõžž digitaalʼlain kääzzkõõzzin .
  • …teâđast teâttstaanriiskid da teâtt, mäʹhtt tåimmad, jõs teâttstaan lij vaarâst.
  • …fiʹttai personteâđai ââʹnnem vuâđđjuurd da jääʹǩǩat teâttsuejj da -staan kuõskki vuäʹppõõzzid tuâjstõõllmõšstes.
  • …fiʹttai EU:n teâttsuejj-šiõttõõzz da teâttsuejjlääʹjj miârkktõõzz da kõskksaid vuâđđjuurd.
  • …tåbdd teeknla teâttstaanvuõđ vuâđđjuurdid da fiʹttai häittohjjmin suejjummuz vuâđđjuurdid.
  • …silttad suejjeed teâđeez da teâttõõzzeez läppem leʹbe hiâvtummšest de silttad ainsmâʹtted tõid.
  • …teâtt, mâiʹd miârkkšâʹvve neʹttlookki kõskkmoštt, jeävstõõzz, jiõččvuõttlaž ǩiiččummuž vueʹǩǩ da seiddhistoor, da silttad ââʹnned tõid.
  • …fiʹttai digitaalʼlain kääzzkõõzzin ǩiâvvâm vaikktõõzz oummu jälstõõttmõʹšše.
  • …teâđast, što oummid profilâʹstte digitaalʼlai kääzzkõõzzi noorrâm data määiʹnest. Son teâđast, što tän data vueiʹtte ââʹnned jeeʹres õõlǥtõõzzid.
  • …fiʹttai vuõiggâdvuõđâs vaaldšed, äuʹǩǩeed da uʹvdded ooudâs suʹst norrum data. Son teâtt, mii miârkktõs lij jiijjâs aktiivlast tuåimmʼmõõžžâst datavaaldšummšest.
  • …teâtt, mäʹhtt tåimmad digitaalʼlain pirrõõzzin ǩiâvvi riskk- da väʹǯǯlõsvueʹjjin.
  • …silttad ǩiõttʼtõõllâd ääiʹjpoddsaid teknologia staanjõʹšše õnnu kollʼjeeʹjid eettmõõžžid.
  • …silttad ââʹnned vueiʹtlvânji âânnmõõžžâst åårrai peittsääʹnnohjjlmid.
  • …silttad vaaldâʹštted teâttõõzzi ââʹnnemvuõiggâd-vuõđid.
  • …fiʹttai digitaalʼla siisʹǩi vaikktõõzz oddlõsvuõʹtte, nâkkra da vuõivâšntåimmʼmõʹšše. Son vaʹlljad pueʹrrvueiʹttemvuõđid oouʹdeei siiʹsǩid.
  • …fiʹttai digitaalʼlain kääzzkõõzzin šõddi vaikktõõzz kaaupplaid da poliittlaid motiivaid.
  • …fiʹttai, što lâssneei data õõutsââʹjest ooudâsviikkum teknologiain vueiʹtlvâst ođđ innovaatiaid da jäärnaǩtåimmʼmõõzz vueiʹtlvažvuõđid.
  • Mättʼtõõtti silttad šiõtteed da piijjâd meädda mieʹrräiggsânji âânnmõõžžâst virusttuâsttmõõžž leʹbe čõggâmuur.
  • Mättʼtõõtti vaaldaš jeävstõõzzi âânnmõõžž.
  • Mättʼtõõtti fiʹttai ââʹnnemriâžldõõǥǥi rääʹtkaid teâttstaan määiʹnest.
  • Mättʼtõõtti silttad teevvad teâttstaanvuõđ väʹǯǯlõsvueʹjjest.
  • Mättʼtõõtti teâtt jeeʹres tobdstemnaaʹli rääʹtkaid da tõi teâttstaantaaʹzzid.

Ergonomia

Ouddpeâmm

  • … päärnaid taʹrjjee vueʹǩǩes siiʹsǩe nuʹtt õõʹnnivueʹlǧǧemvuõđi ǥu še pedagogiikk vueiʹnnemkuuʹlmest.
  • …seäʹsse liikkummša äjšmõõʹtti digitaalʼlaid pirrõõzzid.
  • …päärnaivuiʹm âʹnne päärnaid õnnu suåppi digitaalʼlaid pirrõõzzid.
  • …raʹvvje, što teâttneävv da teâttkääuʹn liâ päärnaid vuäǯǯamnalla nuʹtt, što tõk äjšmâʹtte päärna äuʹǩǩeed tõid siõrrmen da mättjeʹmmen.
  • …ǩiddee päärna vuâmmšõõzz tuâj kõhttpâjja da vuâkksaid tuâjjvueʹjjid.
  • …võõntâʹlle, juʹmppje da liikkee jiânnai da mieʹrrkõõski.
  • …mättʹtätte ǩiddeed vuâmmšõõzz jiõnnšlaaʹje da -čuõjjlažvuõtte.
  • …mättʹtätte ǩiddeed vuâmmšõõzz čuõvid da teâttikkân čuõvvâdvuõʹtte de šiõtteed tõid.
  • …päärna vuäǯǯa ǩiččlästtmõõžž kuʹǩesäiggsaž tåimmʼmõõžžâst digitaalʼlain pirrõõzzin.

Vuõssmättʼtõs

  • harjjtâʹlle pueʹr ergonomia da kõhttummuž.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

  • …harjjtââll liikkeem lââʹzzteei digitaalʼla pirrõõzzi âânnmõõžž.
  • …harjjtââll tuâjj kõhttummuž da kõhttjuump.
  • …harjjtââll tiõrvvsallaid tuâjjvueʹjjid.
  • …silttad šiõtteed tuâjjsââʹjes puârast vueitʹlvažvuõđi mieʹldd.
  • …harjjtââll tuejstõõllâd mieʹrrteâđlânji digitaalʼlain pirrõõzzin.
  • …silttad šiõtteed teâttikkân čuõvvâdvuõđ, resoluutiaid da eeuʹn de jiõnnčuõjjlažvuõđ.
  • …tobdstââtt suåppi čuõvvesvuõʹtte.
  • Mättʼtõõtti silttad vaʹlljeed ergonomia määiʹnest puermõõzz tuâjstõõllâmneävv da -pääiʹǩ.
  • Mättʼtõõtti lij älšmõõvvâm teknologiast, kååʹtt äjšmââtt liikkeed.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • …âânn liikkeem lââʹzzteei digitaalʼlaid pirrõõzzid
  • …fiʹttai ergonomia miârkktõõzz pueʹrrvueiʹttemvuõʹtte juõʹǩǩ peivvsast tuâjstõõllmõõžžâst.
  • …silttad vaʹlljeed pueʹr tuâjjvueʹjj da vaajtââll tõn taarb mieʹldd
  • …silttad vaʹlljeed suåppi kookka poodd tuâjstõõllmõʹšše.
 • Mättʼtõõtti silttad ooccâd tuâjstõõllâmergonomia pueʹreei veäʹǩǩneävvaid da fiʹttai tõi miârkktõõzzid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • …silttad väʹldded lokku ergonomia vueʹss-paaiʹǩid jiijjâs tuâjstõõllmõšstes.
  • …toobdast levvjummuž da silttad ââʹnned kõõhtid tuâjstõõllmõõžžâs.
  • …silttad puõttlâʹstted tuâjstõõllmõõžžâs mieʹrrteâđlain da piʹštti naaʹlin digitaalʼlain pirrõõzzin.
  • …silttad äuʹǩǩeed jeeʹresnallšem aʹlǩǩes- da õsttâmnallšem tuâjjneävvaid digitaalʼlain pirrõõzzin.
  • Mättʼtõõtti silttad ââʹnned teâttneävvai jeeʹresnallšem lââʹsskääuʹnid da ohjjeemnaaʹlid. Mättʼtõõtti silttad vaʹlljeed vuâkka suåppi lââʹsskaauʹnid- da ohjjeemnaaʹlid.
  • Mättʼtõõtti silttad aktivâʹstted da jaaukkted âânnmõõžžâst aʹlǩǩes- da ââʹnemveäʹǩǩtååimaid.
  • Mättʼtõõtti silttad muʹtted kursoor seuʹrrjemǩiõʹrǧǧesvuõđ teâttikkân kuõskktemǩeäʹppsõsvuõđ da jeeʹres ohjjeem šiõttõõzzid.