Siirry sisältöön
Suodata listausta

Loogglaž jorddmõš da teâđ ǩiõttʼtõõllmõš

Ouddpeâmm

 • mättʼtempirrõõzz plaanee nuʹtt, što päärna vueiʹtte siõrrmen harjjtõõllâd ohjjelmâʹsttmõõžžâst taarbšee’jid jorddmõõzz tääidaid: klasstõõllmõõžž, verddummuž da jäʹrjstõʹsse šiõttummuš. Päärnaivuiʹm vuâmmše še takainallšem da nuʹbbõõvvi aaʹššid.

Vuõssmättʼtõs

  • päärnaivuiʹm ǩiččlâʹdde da puuʹtʼte siõreen tååimaid, kook nuʹbbâʹvve takainalla mâʹt-a rytmmâttmõõžž. Lââʹssen smeâʹtte vieʹrr- seuʹrrjemkõskkvuõđid. Tuejjuum vallʼjõõzzid sääʹnnte da čiõʹlǧǧee õõutsââʹjest.
  • päärnaid vuäʹpste klassâʹtted, veʹrddeed da jäʹrjsted aaʹššid tiõttum vuâđain, mâʹt-a ååʹbleǩ, ceâlaivuõđ leʹbe euʹnn.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

  • silttad jäʹrjsted da veʹrddeed aaʹššid jeeʹresnallšem määinai, mâʹt-a ååʹbleǩ seämmnallšemvuõđ määiʹnest. Mättʼtõõtti toobdâst loogglaid operaatiaid, mâʹt-a “da”, “leʹbe”, “ij”.
  • silttad mainsted vaʹlljõõzsteezz da vuâmmšõõzsteezz sääʹnnlânji fiʹttõõzzi da konkreettlai neävvai vieʹǩǩin.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • silttad jäʹrjsted, veʹrddeed da eʹtǩǩeed informaatia ââʹneen teknologiaaʹje kollʼjeei fiʹttõõzzid da symboolid.
  • silttad hääʹmmeed õhttvuõđid jeeʹres čeâlaivuõđi kõõskâst. Lââʹssen mättʼtõõtti silttad kaunnâd da kovveed aaʹšši kõskksaid vieʹrr- seuʹrrjemkõskkvuõđid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • silttad ǩiõttõõllâd jeeʹresnallšem informaatia ååʹblǩid, ââʹnned tõn ǩiõttʼtõõllmõõžžâst jeeʹresnallšem meäʹrǩǩeemnaaʹlid da čõõđted informaatiavuiʹm loogglaid operaatiaid.
  • äuʹǩǩad algoriitmla jorddmõõžž jeeʹres mättaunnsid da projeeʹktid kollʼjeeʹjin tuʹtǩǩõõzzin de teâđ puuʹttummšest da čuäjtummšest.

Väʹǯǯlõsvuõđi raʹtǩǩummuš da mallʼlâsttmõš

Ouddpeâmm

 • päärnaid smeʹllkâʹstte õõmšed da eʹtǩǩeed kõõččmõõžžid pirrõõzz eettmõõžžin da aaʹššin de ooccâd tõid jiõčč vaʹsttõõzzid da raʹtkkõõzzid. Nõõmte da čiõʹlǧǧee eettmõõžžd õõutsââʹjest.

Vuõssmättʼtõs

 • päärnaid äjšmâʹtte tuʹtǩǩeed da jeärggeed aarǥ eettmõõžžd de smiõttâd tõid kollʼjeeʹjid kõõččmõõžžid. Päärnaivuiʹm harjjtâʹlle kovveed da čiõʹlǧǧeed vuâmmšõõzzid de smiõttâd jiijjâs raʹtkkõõzzid.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

 • silttad puʹrǧǧeed toobdsa aarǥ eettmõʹšše kollʼjeei väʹǯǯlõsvuõđ vueʹzzid de ooccâd da ǩiččlõddâd tõi raʹtkkõʹsse jeeʹresnallšem vaajtõsmääinaid. Mättʼtõõtti silttad mainsted raʹtǩǩeemnääʹlsteezz.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • silttad ââʹnned väʹǯǯlõõžži raʹtkkõʹsse jeeʹresnallšem naaʹlid da raʹtǩǩeemkääʹvaid de ǩiččlâdd raajjâd tõid še jiõčč.
  • silttad arvvlâʹstted raʹtkkõõzzid äuʹǩǩeen mõõn-ne kriteer, mâʹt-a toiʹmmjemvuõđ, lookkâmvuõđ leʹbe oddvuõđ.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • silttad analysâʹstted väʹǯǯlõõžžid da arvvlâʹstted tõi vueiʹtlvaid raʹtkkõõzzid jeeʹresnallšem kriteeʹri määiʹnest de visualisâʹstted väʹǯǯlõõžžid da raʹtkkõõzzid aalmlai da kääʹvai vieʹǩǩin.
  • äuʹǩǩad algoriitmla jorddmõõzz jeeʹres mättaunnsid da projeeʹktid kollʼjeeʹjest väʹǯǯlõõžž raʹtkkummšest.

Ohjjelmʼmâsttmõʹšše kollʼjeei tuåimmʼmõš, fiʹttõõzz da vuâđđrajjõõzz

Ouddpeâmm

 • mättʼtâʹtte siõreen leʹbe tåimmnallai tuâjai vieʹǩǩin tåimmʼmad vuäʹpstõõzz meâldlânji. Vuäʹpstõõzz vueiʹtte leeʹd vaardla, visuaalʼla, sääʹnnla leʹbe jiõnid vuâđđeei.

Vuõssmättʼtõs

 • tobdstâʹtte algoritmm fiʹttõʹsse tuʹtǩǩeeʹl jeeʹresnallšem tåimmamvuäʹppõõzzid da naaʹlid uʹvdded vuäʹpõõzzid. Ǩiččlâʹdde siõreen tåimmamvuäʹppõõzzi ouddmõõžž da jääʹǩǩtummuž.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

 • silttad raajjâd määʹttlaid tåimmamvuäʹppõõzzid ââʹneen õõutǩeärddsaid päkkmõõžžid da nuʹbbâʹsttemraajõõzz. Mättʼtõõtti toobdâst vuäʹppõõzzi puuʹtʼtem vââʹǩǩvueʹjjid da ǩiččlâdd raʹtkkõõzzid tõi teevvmõʹšše.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

 • silttad raajjâd tääʹrǩes da čiõlǥâs tåimmamvuäʹppõõzzid ââʹneen nuʹbbâʹsttem- da vallʼjõsraajõõzzid. Mättʼtõõtti ååcc da koʹrjjad võõʹjjid tåimmamvuäʹpstõõzzin de ohjjelmkoodin.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • teâtt, mäʹhtt jeeʹresnallšem ohjjelmʼmâʹttemraajõõzz, mâʹt-a ǩeäččlõš, nuʹbbõõvvi, määinla de mõttjeei toiʹmmje. Mättʼtõõtti silttad plaaneed ohjeelm tõid ââʹneen.
  • silttad tuʹlǩǩeed teʹksttvuâđđsa ohjjelmʼmâʹsttemǩiõl da toobdâst jeeʹresnallšem raajõõzzi tõʹst tuejjuum ohjjelmkoodist.