Siirry sisältöön
Suodata listausta

Õhttsažoouʹdeem proseeʹss

Ouddpeâmm

 • smeʹllkâʹstte päärna õhttsõʹžže tuʹtǩǩummša da ǩiččlõddmõʹšše teknologia paarâst. Mättʼtâʹtte mainsted jiijjâs jorddmõõžžin da vuâmmšõõzzin de harjjtâʹlle tåimmad jeeʹresnallšem roolin.

Vuõssmättʼtõs

 • vuäʹpste päärna raʹtkkeed väʹǯǯlõõžžid da tuejaid smiõtteeʹl da ǩiččlõddeeʹl õõutsââʹjest. Harjjtâʹlle eʹtǩǩeed jiijjâz ideaid järrsid da jueʹǩǩed tuâjaid õhttsa projeeʹkt teâuddjummšen.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

 • silttad eʹtǩǩeed jiijjâz ideaid, kuvddled järrsid de ǩiččlõddâd raʹtkkõõzzid õõutsââʹjest da vuârrtõõllâd jeeʹres roolin ohjjelmʼmâsttmõõžžid kollʼjeeʹjin äʹrtteltuâjstõõllmõõžžin.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

 • silttad kovveed jeeʹresnalla jiijjâs juʹrddemnaaʹleezz, vuâmmšed järrsi vueiʹnnemkuuʹlmid de tuâjstõõlllâd väimmsânji õhttsa täävtõõzz õsttâm diõtt ohjjelmʼmâsttemprojeeʹktest.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • fiʹttai jeeʹresnallšem äʹrttelroolid da õhttsažtuâj naaʹlid de tuâjstââll vueʹsttvuârrlânji da aktiivlânji vuässõõđeen ohjjelmʼmâsttemprojeeʹktin.
  • silttad jueʹǩǩed jiijjâz ohjjelmʼmõsttum puuʹttõõzzeez järrsi ââʹnnemnalla de silttad äuʹǩǩeed järrsi tuejjeem puuʹttõõzzid vaʹstteemvuõttlânji.

Čieʹppes puuʹttummuš

Ouddpeâmm

  • veeidee päärnai teknologiaaʹje kollʼjeeʹji ǩiččlâʹsttem-maailm tuʹtǩǩeeʹl aarǥ teâttkaauʹni da -neävvai tåimmamvuâđđjuurdid. Ǩeʹkksje da tuâjstâʹlle jiijjâz teâttneävvaid da čieʹppes teknolooglaid raʹtkkõõzzid, koid čuäjtâʹlle järrsid.
  • seäʹrre jeeʹresnallšem siõrid da tuʹtǩǩee õõutsââʹjest tõi oddvuõđid. Meäʹlle päärnaivuiʹm tobdsaid siõrid da vaalmâš siõrid ǩeʹkksjeeʹl tõid ođđ meärrõõzzid, tuâjaid leʹbe ouddnemnaaʹlid.

Vuõssmättʼtõs

  • tobdstâʹtte robotikk äuʹǩǩeeʹjid teâttneävvaid oocceeʹl teâđ jeeʹresnallšem kääivain. Plaanee da tuâjstâʹlle jeeʹres aunnsin jiijjâz teâttneävvaid da roboottid de kovvee järrsid tõi miârkktõõzz da tåimmamvuâđđjuurdid.
  • plaaneed da čõõđte päärnaivuiʹm tåimmnallaid da mainnsallaid pirrõõzzid, koin âʹnne siõrrlaid elemeeʹntid, mâʹt-a meärrõõzzid, ceäkldõõzzi lasǩummuš leʹbe äiʹǩǩraajid. Ideâʹstte jiijjâz siõrrhääʹmid.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

  • silttad tuejjeed jeeʹresnallšem aaʹššin mallʼlâsttmõõžžid vuäʹpstõõzz meâldlânji de čeäppeld jiijjâz ideaid teâuddeen. Mättʼtõõtti čuäjtââll da juâkk ideaid järrsivuiʹm.
  • silttad tuâjstõõllâd vuäʹpsteeʹl leʹbe õhttsažtuâjast järrsivuiʹm mainnsallašvuõđ leʹbe siõrrlaid elemeeʹntid siiʹsǩeei digitaalʼla puuʹttõõzz animâsttmõõžž leʹbe õõutǩeärddsa ohjjelmʼmâsttmõõžž ââʹneen.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

  • silttad äuʹǩǩeed puuʹttummšin jiijjâz vuâmmšõõzzid, mettummšid leʹbe anturid da õhtteed robotiikk. Mättʼtõõtti pueʹrad åårrmen åårai raʹtkkõõzzid harjjtõõleen iteratiivla tuâjstõõllmõõžž l. nuʹbbõõvvi ideâsttmõõžž, tuejjummuš, teʹsttjummuš da juâtkkoouʹdummuš.
  • silttad toobdsted animaatiai da siõri ohjjelmʼmâʹsttem oddvuõđid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

  • silttad plaaneed da čõõđted õhttsažtuâjast järrsivuiʹm raʹtkkõõzz, koʹst âʹnne mõõn-ne sensorid äuʹǩǩeeʹjid raʹtkkõõzzid de robotiikk leʹbe automatisaatiaid.
  • silttad plaaneed da čõõđted siõr, simulaatio leʹbe suåvldõõzz, kååʹtt raʹtǩǩad mõõn-ne škooule leʹbe mättʼtõõtti jiijjâs jieʹllma kollʼjeei väʹǯǯlõõžž.

Ohjjelmʼmâsttmõš mättʼtem neävvan

Ouddpeâmm

 • ohjjelmʼmâsttmõõžžâst taarbšem jorddmõõžž da õhttsažtuâj tääidaid harjjtâʹlle veeidas-vuâllsânji juõʹǩǩ tåimmõõžžâst da jeeʹres mättʼtem vuuʹdin: õõmše, tobdstâʹtte, ǩiččlâʹdde da vuäǯǯa ǩiččlâsttmõõžž teknologiast da teknologia paaldâst.

Vuõssmättʼtõs

 • päärna vuäǯǯa ǩiččlâsttmõõžžid čieʹppes raajjmõõzzâst da õlmmummšest teknologia vieʹǩǩin de tuejjee siõrrlaid tuâjaid äuʹǩǩeeʹl jeeʹresnallšem maalid da tåimmamvuäʹppõõzzid de pääkkeen ohjjeeʹjid teâttneävvaid da teâttkaauʹnid.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

 • silttad ǩiõttʼtõõllâd jeeʹres mättaunnsin harjjteeʹjid siiʹsǩid ââʹneen siõrlânji da ǩiččlõddeen ohjjelmʼmâsttmõõžžid kollʼjeeʹjid tåimmamnaaʹlid da neävvaid.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

 • silttad ââʹnned ohjjelmʼmâsttmõõžžid kollʼjeeʹjid tåimmamnaaʹlid da -neävvaid čieʹppes õlmmeem da jiijjâs puuʹtʼteem de jeeʹresnallšem eeʹttmõõžži da teeʹmi tuʹtǩǩummša da čiõlǧǧummša jeeʹres mättaunnsin da tõi õhtteeʹjin ceâlaivuõđin.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

 • tobdd jeeʹres mättaunnsid kollʼjeeʹjid teknoloogglaid suåvldõõzzid da silttad čiõʹlǧǧeed tõi tåimmamvuâđđjuurdid. Mättʼtõõtti silttad äuʹǩǩeed ohjjelmʼmâsttmõõžžid kollʼjeeʹjid tuâjstõõllâmnaaʹlid pukin mättaunnsin.

Vueʹǩǩes tääid

Ouddpeâmm

 • päärna vuâmmše tåimmamvuäʹppõõzzi ouddmõõžž jeeʹresnallšem vueʹjjin.

Vuõssmättʼtõs

 • päärnaivuiʹm ǩiččlâʹdde tåimmampääkktem ouddmõõžž vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd koin-ne ohjjelmʼmâsttem teâttneävvain leʹbe suåvldõõzzin.

Ââʹǩǩ-klassceâlaivuõtt 1-2

 • silttad ohjjeed mõõn-ne ohjjelmʼmâʹsttem teâttneävv leʹbe õõut hääʹmm koon-ne suåvldõõzzâst leʹbe neʹtt-tuâjast.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt 3-6

 • silttad ââʹnned graafla ohjjelmʼmâsttem pirrõõzz da silttad raajjâd tõin jiijjâs ohjjelm, animaatio leʹbe siõr.

Ââʹǩǩ-klassceälaivuõtt

 • silttad ohjjelmʼmâʹstted ohjjlmid jeeʹres pirrõõzzin de tobdd vuâđđaaʹššid õõutâst teʹksttvuâđđsast ohjjelmʼmâsttemǩiõlâst.