Siirry sisältöön

Kovvõõzz liâ jååʹđtum tuärjjeem-materiaalân ouddpeâmmplaan vuâđain di vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemplaani vuâđđaaʹššin. Kovvõõzz tuärjjee mättʼtõõzz plaanummuž da teâuddjummuž di pääiklaž plaani raajjmõõžž da peeiʹvtummuž. Kovvõõzz liâ rajjum Uudet lukutaidot -ooudâsviikkâmprograammâst, kååʹtt lij pieʹǩǩ mättʼtõs- ja kulttuurministeria vaiddsab Oikeus oppia -ooudâsviikkâmprograamm (2020–2023). Kovvõõzzid liâ leämmaž raajjmen uʹčteeʹl da jeeʹres äʹšštobddi.

Kovvõõzzid teʹsttjet da õõuʹdeet prograamm poodd. Pieʹǩǩen ooudâsviikkâmprograamm teâuddjââʹttet pääiklaž ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid ouddpeâmmast da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst. Mättʼtõs- da kulttuuriministeria uuʹdi eeʹjjest 2021 veäʹǩǩtieʹǧǧ 46 haʹŋǩǩõskådda päärnai da nuõri digitaalʼlaž tääidai ooudâsviikki toiʹmmjemmaalli raajjmõʹšše lookkâmeeʹjj 2021-2022 poodd. Ǩeässa 2022 ministeria uuʹdi ođđ veäʹǩǩtieʹǧǧid õhttseʹžže 111 ouddpeâmm da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid.

Ooudâsviikkâmprograammâst Meersaž audiovisuaalaž institutt vaʹsttad medialookkâmsilttõõzz da programmʼmõš-silttummuž vueʹssobbvuõđin da mättʼtõshalltõs teâtt- da saaǥǥtemteknoloog silttummuž vueʹssobbvuõđâst.

Õhttvuõđteâđ

Medialookkâmsilttõs da programmʼmõš-silttummuš, Meersaž audiovisuaalaž institutt

Digitaalʼlaž silttummuš, teâtt-da saaǥǥtemteknolooglaž silttummuš, Mättʼtõshalltõs

Mättʼtõs- da kulttuurministeria