Gå till innehållet

Helheten för digital kompetens består av fyra huvudområden: 1) Praktiska färdigheter och egen produktion, 2) Ansvar och trygghet, 3) Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt samt 4) Interaktion. Digital kompetens är både ett mål och ett verktyg för lärandet.

I beskrivningarna avses med digitala miljöer på ett allmänt plan alla digitala (lär)miljöer som används i undervisningen och småbarnspedagogiken. Det kan vara fråga om många olika lösningar, tjänster, apparater och verktyg som används av anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik.

Med text hänvisas till det vidgade textbegreppet i anknytning till multilitteracitet. Med texter avses här olika slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa.

Hur läses kunskapsbeskrivningarna?

Beskrivningarna är ett kontinuum, där kunnandet byggs på tidigare kunskap. Beskrivningarna för:

  • småbarnspedagogik och förskoleundervisningen läses som en helhet.
  • åk 3–6 läses tillsammans med beskrivningarna för åk 1–2.
  • åk 7–9 läses tillsammans med beskrivningarna för åk 1–2 och 3–6.

Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens

Övriga kunskapsområden