Gå till innehållet

Sivun sisältö

  Filtrera listning

  Ansvarsfulla arbetssätt

  Inom småbarnspedagogiken

   • diskuterar personalen användningen av digitala miljöer och tillvägagångssätt för användningen med vårdnadshavarna.
   • beaktar personalen dataskyddet vid publicering av bilder av barnen och deras verk.
   • kommer personalen överens med vårdnadshavarna om huruvida man kan ta och publicera foton av barnen samt publicera barnens verk.
   • pratar man med barnen om de digitala miljöer som används i samband med den pedagogiska dokumentationen.
   • ber man barnen om lov innan man publicerar bilder av dem eller deras verk. Man lär sig att man måste ha lov för att ta och publicera bilder.
   • ser personalen till att alla vårdnadshavare kommer åt informationen i de digitala miljöerna. Man skiljer mellan officiell och inofficiell kommunikation.
   • bekantar man sig med barnens digitala värld och aktuella fenomen i den.
   • erbjuds barnen endast lämpligt innehåll.

  Inom förskoleundervisningen

   • diskuterar man upphovsrätten och att man alltid måste ha tillstånd för att använda innehåll som andra har skapat.
   • använder man trygga digitala miljöer som stöd för interaktionen.
   • diskuterar personalen med barnen om hållbar användning av teknologi och om de beslut som anknyter till detta.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • lär sig att agera ansvarsfullt och följer reglerna.
   • förstår att det hör till god sed att be den man fotograferar om lov innan man tar och publicerar en bild.
   • bekantar sig med principerna för upphovsrätten och förstår vad de innebär i praktiken.
   • förstår vad upphovsperson, verk, rättighet och upphovsrätt betyder.
   • övar på att söka och använda lovligt material.
   • övar på att använda interaktiva applikationer i en trygg miljö.
   • kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
   • övar på att känna igen reklam i en multimedial miljö.
  • uppmuntrar genom sitt eget exempel andra att agera ansvarsfullt.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • vet vad ansvarsfullt agerande innebär. Eleven agerar ansvarsfullt och följer reglerna i digitala miljöer.
   • känner till grundprinciperna för upphovsrätten och förstår vikten av att respektera dem.
   • behärskar grundprinciperna för licenssystemet CC (Creative Commons) och följer dem.
   • bekantar sig med och använder interaktiva applikationer i en trygg miljö med hänsyn till åldersgränsen.
   • bekantar sig med applikationernas integritetsinställningar och förstår deras betydelse.
   • förstår hur val i anknytning till användning av teknologi kan bidra till en hållbar framtid.
   • övar på källkritik. Eleven övar på att bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
   • övar på att använda och ange källor.
   • känner igen olika texttyper i en multimedial miljö.
   • kan identifiera etiska och moraliska frågor kring användning av teknologi.
  • är intresserad av livscykeln hos digitala verktyg och cirkulär ekonomi i anknytning till teknologi. Eleven visar intresse för ansvarsfullhet i digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • känner till upphovsrätten. Eleven följer upphovsrättslagen och känner till följderna av brott mot den.
   • förstår den affärsverksamhet som anknyter till upphovsrätten.
   • tillämpar licenssystemet CC (Creative Commons) på ett ändamålsenligt sätt.
   • känner till hur sökmotorer och databaser fungerar och producerar information.
   • förstår teknologins möjligheter och risker i en global värld.
   • använder applikationer för sociala medier i enlighet med åldersgränserna och förstår sitt ansvar i användningen av dem.
   • förstår de sociala mediernas betydelse i samhället och för individen.
   • förstår och beaktar hur de egna valen kan bidra till en hållbar framtid.
   • reflekterar över och diskuterar etiska och moraliska frågor kring teknologi.
  • kan bedöma hur sökmotorer och databaser fungerar och producerar information. Eleven kan, inom ramen för åldersgränserna, i sina studier dra nytta av de möjligheter som sociala medier erbjuder. Eleven kan rapportera skadligt eller farligt innehåll som hen sett på nätet till tjänstens administratör.

  Trygga arbetssätt

  Inom småbarnspedagogiken

   • känner personalen till och följer anvisningarna för dataskydds och datasäkerhet.
   • respekterar personalen skyddet av barnens integritet i digitala miljöer.
   • fäster man särskild uppmärksamhet vid tryggheten när man bekantar sig med digitala miljöer.
   • uppmuntras barnen att berätta om sina upplevelser i digitala miljöer.
   • tar man tag i och diskuterar barnens initiativ som berör den digitala världen.
   • utvecklas barnens kritiska läskunnighet.
   • diskuterar man åldersgränser och lär sig varför de finns.

  Inom förskoleundervisningen

   • bekantar man sig med tryggt agerande i digitala miljöer. Man lär sig grundprinciperna för trygga arbetssätt.
   • lär man sig hur man ska agera om man stöter på problem i digitala miljöer.
   • pratar man med barnen om lösenord och användarnamn och varför man inte ska dela dem med andra.
   • diskuterar och bedömer man tillsammans med barnen karaktären och tillförlitligheten hos information på internet.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • lär sig att agera på ett tryggt sätt i digitala miljöer. Eleven kan agera om hen behöver hjälp.
   • använder de digitala miljöer som skolan erbjuder i enlighet med anvisningarna.
   • kan berätta om sina upplevelser i digitala miljöer.
   • förstår begreppet användarkonto. Eleven förstår betydelsen av användarnamn och lösenord i vardagen.
   • förstår att lösenord blir föråldrade och behöver bytas. Eleven vet vad som är kännetecknande för ett säkert lösenord.
   • känner till rutinerna för användning av gemensamma digitala verktyg.
   • förstår karaktären hos information på internet. Eleven känner till hur informationen på nätet skapas.
   • känner till åldersgränser. Eleven förstår åldersgränsernas syfte och följer dem.
  • känner till och använder olika metoder för identifiering.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan agera på ett tryggt sätt i olika digitala miljöer.
   • övar på trygg användning av personuppgifter på nätet.
   • kan ändra integritetsinställningarna i de digitala miljöer som hen använder dagligen.
   • är medveten om hur digitala miljöer samlar in information. Eleven är medveten om de digitala spår som den egna internetanvändningen lämnar.
   • känner igen eventuella risksituationer i digitala miljöer och berättar om dem.
   • skapar självständigt ett säkert lösenord. Eleven förstår att man inte ska använda samma lösenord i flera olika tjänster.
   • övar på att använda lösenord och andra identifieringsmetoder.
   • förstår uppdateringarnas betydelse för säkerheten och tryggheten.
   • känner igen de vanligaste formerna av bedrägeriförsök på nätet.
   • kan kontrollera åldersgränserna för de tjänster som hen använder.
   • förstår hur hen själv påverkas av olika slags digitala innehåll.  Eleven lär sig att välja innehåll som främjar välbefinnandet.
  • är intresserad av trygghet i digitala miljöer och uppmärksammar säkerheten och tryggheten på eget initiativ. Eleven förstår de särskilda drag som anknyter till säkerhet och trygghet i digitala miljöer. Eleven vet hur man ska agera om man stöter på ett bedrägeriförsök på nätet.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • kan skydda sin egen och andras integritet i digitala miljöer.
   • är medveten om datasäkerhetsrisker och vet hur man ska agera om datasäkerheten har brutits.
   • förstår principerna för användning av personuppgifter och följer anvisningarna för dataskydd och datasäkerhet i sitt arbete.
   • förstår syftet med och de centrala principerna för EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.
   • känner till grunderna för teknisk datasäkerhet och förstår grundprinciperna för hur man skyddar sig mot skadeprogram.
   • kan skydda sina uppgifter och filer från att försvinna eller förstöras och kan säkerhetskopiera dem.
   • vet vad webbläsarens cacheminne, cookies, privat surfningsläge och sidhistorik är. Eleven kan använda dem.
   • förstår att det görs försök att påverka människors agerande via digitala miljöer.
   • är medveten om att människor profileras utifrån information som samlas in i digitala miljöer. Eleven är medveten om att denna information kan användas för andra syften i framtiden.
   • vet hur man ska agera i problemsituationer i digitala miljöer.
   • kan hantera aktuella fenomen som anknyter till trygg användning av teknologi.
   • kan vid behov använda eventuella lösenordsprogam.
   • kan administrera användarrättigheter för filer.
   • förstår hur digitala innehåll påverkar vakenheten, sömnen och hjärnans aktivitet. Eleven väljer innehåll som främjar välbefinnandet.
  • förstår de kommersiella och politiska motiven för påverkan i digitala miljöer. Eleven kan installera antivirusprogram eller brandväggar, och kan tillfälligt inaktivera dem. Eleven behärskar användningen av cookies. Eleven förstår skillnaderna mellan operativsystem i fråga om säkerhet och trygghet. Eleven förstår att man har rätt att hantera och använda data som samlats in om en själv samt överlåta den vidare. Eleven kan åtgärda sin datasäkerhet i problemsituationer. Eleven känner till skillnaderna mellan olika identifieringsmetoder och deras datasäkerhetsnivåer.

  Ergonomi

  Inom småbarnspedagogiken

   • erbjuds barnen innehåll som är högklassigt ur både användarmässigt och pedagogiskt perspektiv.
   • väljer man digitala lösningar som uppmuntrar till rörelse.
   • använder personalen tillsammans med barnen verktyg och digitala miljöer som lämpar sig för barn.
   • ser personalen till att verktygen och utrustningen är tillgängliga för barnen så att barnen uppmuntras att använda dem i lek och lärande.
   • ser man till att utrustningen och verktygen fungerar korrekt.
   • uppmärksammar man barnen på betydelsen av pauser i arbetet och bra arbetsställningar.
   • stretchar och gympar man samt rör på sig mycket och regelbundet.
   • lär man sig beakta ljudkvaliteten och -styrkan.
   • lär man sig beakta belysningen och skärmens ljusstyrka. Man lär sig justera dem.

  Inom förskoleundervisningen

   • övar man på god ergonomi och på att ta pauser.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • övar på att använda digitala lösningar som ökar den fysiska aktiviteten.
   • övar på att ta pauser i arbetet och göra pausgymnastik.
   • övar på sunda arbetsställningar.
   • kan justera sitt arbetsställe på rätt sätt i mån av möjlighet.
   • övar på att arbeta målinriktat i digitala miljöer.
   • kan justera skärmens ljusstyrka, upplösning och färg samt ljudstyrkan.
   • bekantar sig med lämplig belysning.
  • är intresserad av teknologi som uppmuntrar till rörelse. Eleven kan välja det arbetsredskap och den plats som är bäst ur ergonomiskt perspektiv.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • använder digitala lösningar som ökar den fysiska aktiviteten.
   • förstår ergonomins betydelse för välbefinnandet i det dagliga arbetet.
   • kan välja en bra arbetsställning och varierar den vid behov.
   • kan välja en lagom lång tid för arbetet.
  • kan hitta hjälpmedel som förbättrar arbetsergonomin och förstår deras betydelse.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • kan beakta ergonomins delområden i sitt eget arbete.
   • känner igen trötthet och kan ta pauser i arbetet.
   • kan arbeta målinriktat och på ett hållbart sätt i digitala miljöer.
  • kan använda de digitala verktygens olika inmatnings- och styrningssätt. Eleven kan välja inmatnings- och styrningssätt som lämpar sig för situationen. Man kan aktivera och inaktivera hjälpmedel som underlättar användningen. Eleven kan ändra markörens hastighet, skärmens beröringskänslighet och andra inställningar för styrningen.

  Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

  Övriga kunskapsområden