Gå till innehållet
Filtrera listning

Ansvarsfulla arbetssätt

Inom småbarnspedagogiken

  • …diskuterar personalen rutinerna och användningen av digitala miljöer med vårdnadshavarna.
  • …berättar personalen för vårdnadshavarna om behandlingen av personuppgifter (inkl. Varda) enligt de anvisningar som anordnaren av småbarnspedagogiken ger.
  • …beaktar personalen dataskyddet vid publicering av bilder av barnen och deras verk.
  • …kommer personalen överens med vårdnadshavarna om huruvida man kan ta och publicera foton av barnen samt publicera barnens verk.
  • …pratar man med barnen om de digitala tjänster som används i samband med den pedagogiska dokumentationen.
  • …ber man barnen om lov innan man publicerar bilder av dem eller deras verk. Med barnen lär man sig att man måste ha lov för att ta och publicera bilder.
  • …ser personalen till att alla vårdnadshavare kommer åt informationen i de digitala tjänsterna. Officiell och inofficiell kommunikations skiljs åt.
  • …bekantar man sig med barnens digitala värld och aktuella fenomen i den.
  • …erbjuds barnen endast innehåll som lämpar sig för ålder och utvecklingsnivå.

Inom förskoleundervisningen

  • …berättar personalen för vårdnadshavarna om behandlingen av personuppgifter (inkl. Koski) enligt de anvisningar som anordanaren av förskoleundervisningen ger.
  • …diskuterar man upphovsrätten och att man alltid måste ha tillstånd för att använda innehåll som andra har skapat.
  • …använder man trygga digitala tjänster som stöd för interaktionen.
  • …pratar man med barnen om hållbar användning av teknik och att förnyande och användning förbrukar naturresurser.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …lär sig att agera ansvarsfullt och följer reglerna.
  • …förstår att det hör till god sed att be den man fotograferar om tillstånd. Hen förstår att man inte får publicera bilden utan lov.
  • …bekantar sig med principerna för upphovsrätten och förstår vad de innebär i praktiken.
  • …förstår vad upphovsperson, verk, rättighet och upphovsrätt betyder.
  • …övar på att söka och använda material.
  • …övar på att använda interaktiva digitala tjänster i en trygg miljö.
  • …kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
  • …övar på att känna igen reklam i en multimedial miljö.
 • …uppmuntrar genom sitt eget exempel andra att agera ansvarsfullt.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …vet vad ansvarsfullt agerande innebär. Hen agerar ansvarsfullt och följer reglerna i digitala tjänster.
  • …känner till grundprinciperna för upphovsrätten och förstår vikten av att respektera dem.
  • …behärskar grundprinciperna för licenssystemet CC (Creative Commons) eller motsvarande och följer dem.
  • …bekantar sig med och använder interaktiva digitala tjänster i en trygg miljö med hänsyn till åldersgränsen.
  • …förstår hur val i anknytning till användning av teknik kan bidra till en hållbar framtid.
  • …övar på källkritik. Hen övar på att bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
  • …övar på att använda och ange källor.
  • …känner igen olika textgenrer i en multimedial miljö.
  • …kan identifiera etiska och moraliska frågor som anknyter till teknologi.
  • …är intresserad av livscykeln hos digitala verktyg och cirkulär ekonomi i anknytning till teknik.
  • …visar intresse för ansvarsfullhet i digitala miljöer.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …känner till upphovsrätten. Hen följer upphovsrättslagen och känner till följderna av brott mot den.
  • …förstår den affärsverksamhet som anknyter till upphovsrätten.
  • …tillämpar licenssystemet CC (Creative Commons) eller motsvarande. Eleven är medveten om att det också finns andra tillståndssystem.
  • …känner till hur sökmotorer och databaser fungerar och producerar information.
  • …förstår teknologins möjligheter och risker i en global värld.
  • …använder applikationer för sociala medier i enlighet med åldersgränserna och förstår sitt ansvar i användningen av dem.
  • …förstår de sociala mediernas betydelse i samhället och för individen.
  • …är medveten om hur användning av teknik och de egna valen påverkar miljön. Hen försöker genom sitt agerande främja en hållbar framtid.
  • …reflekterar över och diskuterar etiska och moraliska frågor kring teknologi.
  • …kan ange källor på korrekt sätt.
  • …känner utöver upphovsrätten även till patent, varumärkessymbol och designskydd och förstår de rättigheter som är kopplade till dem.
  • …kan rapportera om skadligt eller farligt innehåll som hen ser på nätet till administratören för tjänsten.
  • …kan inom ramen för åldersgränserna dra nytta av de sociala mediernas möjligheter i studierna.

Trygga arbetssätt

Inom småbarnspedagogiken

  • …känner personalen till och följer dataskydds- och datasäkerhetsanvisningarna.
  • …respekterar personalen skyddet av barnens integritet i digitala miljöer.
  • …vet personalen vad en spärrmarkering innebär och kan berätta för familjer om behandlingen av uppgifter som är föremål för spärrmarkering i enlighet med småbarnspedagogikanordnarens anvisningar.
  • …fäster man särskild uppmärksamhet vid tryggheten när man bekantar sig med digitala tjänster.
  • …uppmuntras barnen att berätta om sina upplevelser i digitala miljöer.
  • …tar man tag i och diskuterar barnens initiativ som berör den digitala världen.
  • …övar man på de första stegen till kritisk läsning.
  • …diskuterar man åldersgränser och deras betydelse samt bekantar sig med symbolerna för dem.

Inom förskoleundervisningen

  • …bekantar man sig med tryggt agerande i digitala tjänster. Med barnen lär man sig grundprinciperna för trygga arbetssätt.
  • …lär man sig hur man ska agera om man stöter på problem i digitala tjänster.
  • …pratar man med barnen om lösenord och användarnamn och varför man inte ska dela dem.
  • …diskuterar och bedömer man tillsammans med barnen karaktären och tillförlitligheten hos information på internet.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …lär sig att agera på ett tryggt sätt i digitala tjänster. Eleven kan agera om hen behöver hjälp.
  • …använder de digitala miljöer som skolan erbjuder i enlighet med anvisningarna.
  • …bekantar sig med applikationers integritetsintställningar och förstår vad de betyder..
  • …kan berätta om erfarenheter från digitala tjänster som anknyter till säkerhet.
  • …förstår begreppet användarkonto. Hen förstår betydelsen av användarnamn och lösenord i vardagen.
  • …förstår att lösenord blir föråldrade och behöver bytas. Hen vet vad som är kännetecknande för ett säkert lösenord.
  • …känner till rutinerna för användning av eventuella gemensamma apparater.
  • …förstår karaktären hos information på internet. Hen förstår att vem som helst kan producera innehåll på internet.
  • …känner till åldersgränser. Hen förstår åldersgränsernas syfte och följer dem.
  • …känner till och använder olika metoder för identifiering.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …kan agera på ett tryggt sätt i olika digitala tjänster.
  • …övar på trygg användning av personuppgifter på nätet.
  • …kan ändra integritetsinställningarna i de digitala tjänster som hen använder dagligen.
  • …vet på vilka sätt digitala tjänster samlar in information. Eleven förstår att hen själv kan påverka den information som samlas in om hen.
  • …känner igen eventuella risksituationer i digitala tjänster och berättar om dem.
  • …skapar självständigt ett säkert lösenord. Eleven förstår att man inte ska använda samma lösenord i flera olika tjänster.
  • …övar på att hantera lösenord och andra identifieringsmetoder.
  • …förstår betydelsen av att underhålla och uppdatera apparater.
  • …vet hur man ska agera om man stöter på ett bedrägeriförsök på nätet.
  • …kan kontrollera åldersgränserna för de tjänster som hen använder.
  • …förstår hur hen själv påverkas av olika slags digitala innehåll. Hen lär sig att välja innehåll som främjar välbefinnandet.
  • …är intresserad av trygghet i digitala tjänster och uppmärksammar säkerheten och tryggheten på eget initiativ. Eleven förstår de särskilda drag som anknyter till säkerhet och trygghet i digitala tjänster.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …kan skydda sin egen och andras integritet i digitala tjänster. Hen kan begränsa behandlingen av sina personuppgifter i dem.
  • …är medveten om datasäkerhetsrisker och vet hur man ska agera om datasäkerheten har brutits.
  • …förstår principerna för säker behandling av personuppgifter. Hen följer anvisningarna för dataskydd och datasäkerhet i sitt arbete.
  • …förstår syftet med och de centrala principerna för EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.
  • …känner till grunderna för teknisk datasäkerhet och förstår grundprinciperna för hur man skyddar sig mot skadeprogram.
  • …kan skydda sina uppgifter och filer från att försvinna eller förstöras och kan säkerhetskopiera dem.
  • …vet vad webbläsarens cacheminne, kakor, privat surfningsläge och sidhistorik är. Hen kan använda dem.
  • …förstår den påverkan som via digitala tjänster sker på människors agerande.
  • …vet att människor profileras utifrån information/data som digitala tjänster samlar in. Hen är medveten om att denna information/dessa data kan användas för andra syften.
  • …förstår sin rätt att hantera och använda data som samlats in om hen själv samt överlåta dem vidare. Hen förstår betydelsen av eget aktivt agerande i datahantering.
  • …vet hur man ska agera i problemsituationer i digitala miljöer.
  • ..kan hantera aktuella fenomen som anknyter till trygg användning av teknik.
  • …kan använda eventuella lösenordsprogam.
  • …kan administrera användarrättigheter för filer.
  • …förstår hur digitala innehåll påverkar vakenheten, sömnen och hjärnans aktivitet. Hen väljer innehåll som främjar välbefinnandet.
  • …förstår de kommersiella och politiska motiven för påverkan i digitala tjänster.
  • …förstår att den ökade mängden data i kombination med den teknologiska utvecklingen möjliggör nya innovationer och affärsmöjligheter.
  • …kan vid behov installera ett antivirusprogram eller en brandvägg, samt tillfälligt inaktivera dem.
  • …behärskar användningen av kakor.
  • …förstår skillnaderna mellan operativsystem i fråga om datasäkerhet.
  • …kan åtgärda sin datasäkerhet i problemsituationer.
  • …känner till skillnaderna mellan olika identifieringsmetoder och deras datasäkerhetsnivåer.

Ergonomi

Inom småbarnspedagogiken

  • …erbjuds barnen innehåll som är högklassigt ur både användarmässigt och pedagogiskt perspektiv.
  • …föredrar man digitala mijöer som uppmuntrar till rörelse.
  • …använder man tillsammans med barnen digitala miljöer som lämpar sig för dem.
  • …ser personalen till att verktygen och utrustningen är tillgängliga för barnen så att barnen uppmuntras att använda dem i lek och lärande.
  • …uppmärksammar man barnen på att hålla pauser och på bra arbetsställningar.
  • …stretchar, gympar och rör man på sig mycket och regelbundet.
  • …lär man sig beakta ljudkvaliteten och -styrkan.
  • …lär man sig beakta belysningen och skärmens ljusstyrka samt att justera dem.
  • …får barnen erfarenheter av långsiktig verksamhet i digitala miljöer.

Inom förskoleundervisningen

  • …övar man på god ergonomi och att ta pauser.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …övar på att använda digitala lösningar som ökar den fysiska aktiviteten.
  • …övar på att ta pauser i arbetet och ha pausgymnastik.
  • …övar på sunda arbetsställningar.
  • …kan i mån av möjlighet justera sitt arbetsställe på rätt sätt.
  • …övar på att arbeta målinriktat i digitala miljöer.
  • …kan justera skärmens ljusstyrka, upplösning och färg samt ljudstyrkan.
  • …bekantar sig med lämplig belysning.
  • …kan välja det arbetsredskap och den plats som är bäst ur ergonomiskt perspektiv.
  • …är intresserad av teknik som uppmuntrar till rörelse.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …använder digitala miljöer som ökar den fysiska aktiviteten.
  • …förstår ergonomins betydelse för välbefinnandet i det dagliga arbetet.
  • …kan välja en bra arbetsställning och varierar den vid behov.
  • …kan välja en lagom lång tid för arbetet.
 • …kan hitta hjälpmedel, som förbättrar arbetsergonomin, och förstår deras betydelse.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …kan beakta ergonomins delområden i sitt eget arbete.
  • …känner igen trötthet och kan ta pauser i arbetet.
  • …kan rikta in sitt arbete på ett målmedvetet och hållbart sätt i digitala miljöer.
  • …kan i digitala miljöer använda olika hjälpmedel och redskap som gör tjänsten mer tillgänglig.
  • …kan använda apparaternas olika metoder för inmatning och styrning, och kan välja en metod för inmatning och styrning som passar för situationen.
  • …kan aktivera och inaktivera hjälpmedelsfunktioner.
  • …kan ändra markörens hastighet, skärmens beröringskänslighet och andra inställningar för styrningen.

Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

Övriga kunskapsområden