Gå till innehållet

Sivun sisältö

  Filtrera listning

  Informationshantering

  Inom småbarnspedagogiken

   • bekantar man sig med informationssökning genom att söka information tillsammans med andra.
   • bekantar man sig med grundläggande användning av en webbläsare.
   • gör man bild- och röstsökningar.
   • söker man information om teman som intresserar barnen samt om aktuella företeelser och fenomen.
   • diskuterar man tillförlitligheten hos information.
   • gör man klassificeringar och grupperingar på ett lekfullt och spelinspirerat sätt i digitala miljöer.
   • diskuterar man med barnen vilka problem som skulle kunna lösas med hjälp av teknologi och hur de skulle kunna lösas. Man lär sig att beskriva hur ett problem skulle kunna lösas.
   • fäster man uppmärksamhet vid uttrycket som helhet när information presenteras. Man presenterar information på sätt som är typiska för barnen: kroppsligt, visuellt, fysiskt och språkligt.

  Inom förskoleundervisningen

   • övar man på grundläggande användning av en webbläsare.
   • övar man på att använda ändamålsenliga sökord.
   • övar man på att kritiskt utvärdera information.
   • skapar man samband samt sätter ord på och synliggör samband mellan olika företeelser.
   • bekantar man sig med begreppskartor i samband med klassificeringen. Man lär sig också göra digitala begreppskartor tillsammans.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan använda en sökmotor på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan använda bild- och röstsökning.
   • kan bilda enkla sökord.
   • kan under handledning söka information om aktuella företeelser och fenomen.
   • kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information.
   • kan göra observationer om olika informationskällor i sin egen vardag.
   • kan använda digitala miljöer för att dokumentera och presentera observationer.
   • kan under handledning strukturera information i en begreppskarta.
   • övar på att berätta om den information hen hittat med egna ord.
   • producerar korta multimodala texter utifrån information som hen letat fram.
   • övar på begrepp som anknyter till informationshantering.
  • söker på eget initiativ efter information om företeelser och fenomen som intresserar hen själv.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan söka information om aktuella företeelser och fenomen.
   • använder en sökmotor på ett mångsidigt sätt. Eleven kan göra avancerade sökningar.
   • övar på att leta efter information i flera källor. Eleven kan bedöma tillförlitligheten hos information. Eleven övar på att motivera en bedömning.
   • övar på att använda olika källor för att producera information.
   • kan under handledning hantera enkla källor på främmande språk.
   • förstår hur den information som finns på nätet har uppstått.
   • kan under handledning ordna, klassificera och presentera information.
   • kan strukturera information i en begreppskarta.
   • kan presentera information i enkla tabeller.
   • övar på att göra observationer och dra slutsatser utifrån simuleringar.
   • kan redigera ett dokument som flera arbetar med samtidigt.
   • producerar och använder skrivna texter, bilder och videor självständigt och i en gemensam miljö.
   • kan ge och ta emot respons på verk. Eleven kan bearbeta sina verk utifrån den respons hen får.
  • är intresserad av att hantera och presentera information. Eleven kan presentera information på mångsidiga sätt med hjälp av digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • kan ändra sökmotorns inställningar på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan göra omvända bildsökningar.
   • kan bedöma tillförlitligheten hos information och motivera sin bedömning.
   • använder olika källor för att producera information.
   • kan förklara att en tolkning kan förändras till följd av nya källor eller sätt att se på en sak.
   • kan hitta, hantera och presentera information som grundar sig på forskning.
   • kan göra en begreppskarta eller annan infografik.
   • kan sammanställa stora datamaterial i en tabell och presentera dem.
   • kan göra observationer och dra slutsatser utifrån simuleringar.
   • känner till olika sätt att presentera information. Eleven kan välja lämpliga sätt och redskap för att presentera information.
  • följer utvecklingen av teknologi som används för undersökningar. Eleven är medveten om möjligheterna användning av artificiell intelligens medför i samhället.

  Undersökande arbete

  Inom småbarnspedagogiken

   • uppmuntras barnen att ställa frågor, som man tillsammans söker svar på med hjälp av digitala miljöer.
   • bekantar man sig mångsidigt och genom att prova på med teknologi i vardagen samt olika undersökningsredskap och sätt att undersöka.
   • gör man undersökningar med hjälp av teknologi och digitala miljöer. Man använder dem för att göra observationer, strukturera information och förstå information.
   • använder man lekfulla och spelinspirerade arbetssätt.

  Inom förskoleundervisningen

   • gör man längre forskningsprojekt med hjälp av teknologi och digitala miljöer. Man använder mångsidigt olika applikationer.
   • reflekterar man genom barnens egna forskningsprojekt över forskningens roll i lösandet av problem.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan göra små undersökningar som intresserar hen själv med teknikens hjälp.
   • kan göra observationer i skolan och närmiljön med hjälp av enkla digitala undersökningsverktyg.
   • kan utföra problemlösnings- och undersökningsuppgifter som anknyter till teknologi.
  • är intresserad av teknologi som används för undersökningar.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan planera och genomföra en enkel undersökning eller ett enkelt projekt där teknologi används.
   • använder digitala lösningar som verktyg för undersökningar. Eleven kan välja ett lämpligt verktyg för undersökande arbete.
  • utforskar och testar på eget initiativ teknologi som används för undersökningar.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • kan använda teknologi mångsidigt som verktyg för undersökningar.
   • kan planera utformningen av en undersökning med hjälp av digitala miljöer.
   • kan välja ett undersökningstema som intresserar hen själv och göra en undersökning.
   • kan behandla insamlade data i en digital miljö ensam eller tillsammans med andra.
   • förstår forskningens roll i skapandet av ny kunskap.
  • följer utvecklingen av teknologi som används för undersökningar. Eleven är medveten om möjligheterna användning av artificiell intelligens medför i samhället.

  Kreativt arbete

  Inom småbarnspedagogiken

   • ger man barnen möjlighet att prova på kreativt arbete i digitala miljöer enligt det vidgade textbegreppet.
   • tar man tag i barnens initiativ och fördjupar dem med hjälp av de möjligheter som digitala miljöer ger.
   • stöder man barnens personliga sätt att uttrycka sig med hjälp av digitala miljöer. Man uppmuntrar till ett mångsidigt uttryck.
   • skapar och bygger man nytt tillsammans. Man genomför gemensamma kreativa projekt som innehåller digitala element.
   • skapar man aktuellt innehåll som intresserar barnen i digitala miljöer utifrån barnens initiativ.
   • använder man bilder och video på ett mångsidigt sätt.

  Inom förskoleundervisningen

   • uppmuntras barnen att förverkliga sina idéer med hjälp av lättanvända applikationer.
   • ger man impulser åt barnens fantasi och leker med de möjligheter som de digitala miljöerna erbjuder.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan under handledning ta initiativ till produktion av eget multimodalt innehåll i digitala miljöer.
   • kan förverkliga sina idéer i digitala miljöer ensam eller tillsammans med andra.
   • kan under handledning använda digitala miljöer för att synliggöra sina egna tankar.
   • kan uttrycka sig med hjälp av bilder, video, ljud och text.
   • testar, hittar på, bygger och skapar nytt med hjälp av digitala miljöer.
  • kan digitalisera fysiska resultat av kreativt arbete. Eleven inspirerar andra elever till kreativt arbete i digitala miljöer. Eleven hittar nya sätt att uttrycka sig genom mångsidig användning av digitala verktyg.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan ta initiativ till produktion av eget innehåll i digitala miljöer.
   • kan använda digitala miljöer för att synliggöra sina egna tankar. Eleven kan välja en ändamålsenlig miljö för sitt arbete.
   • kan använda miljöer för kreativt arbete på ett mångsidigt sätt.
  • deltar i webbgemenskaper för kreativt skapande. Eleven strävar aktivt efter att förbättra en gemensam kreativ digital process.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • för aktivt fram sina egna tankar och intressen med hjälp av digitala verktyg.
   • uttrycker sina tankar på ett modigt och personligt sätt i en gemensam digital miljö.
   • kan jämföra olika digitala verktyg och välja det alternativ som bäst stöder det egna personliga uttrycket.
  • uppvisar särskilt goda kunskaper i kreativa digitala processer. Eleven är uppmuntrande och värdesätter andras kunnande i gemensamma kreativa digitala processer.

  Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

  Övriga kunskapsområden