Gå till innehållet
Filtrera listning

Informationshantering

Inom småbarnspedagogiken

  • …bekantar man sig med informationssökning genom att söka information om sådant som intresserar barnen samt om aktuella teman och fenomen.
  • …bekantar man sig med grundläggande användning av en webbläsare samt gör bild- och röstsökningar.
  • …diskuterar man tillförlitligheten hos information enligt det vidgade textbegreppet.
  • …övar man på att kritiskt utvärdera information.
  • …gör man klassificeringar och grupperingar på ett lekfullt och spelinspirerat sätt i digitala tjänster.
  • …diskuterar man med barnen problem som skulle kunna lösas med hjälp av teknik och hur de skulle kunna lösas. Med barnen lär man sig att beskriva hur ett problem skulle kunna lösas.
  • …utgår man från barnen när man presenterar information. Information presenteras genom att använda språket, bilder och kroppen.

Inom förskoleundervisningen

  • …övar man på grundläggande användning av webbläsare.
  • …övar man på att använda ändamålsenliga sökord.
  • …skapar man samband samt sätter ord på och synliggör samband mellan olika företeelser.
  • …bekantar man sig tillsammans, i samband med klassificering, med begreppskartor och lär sig att göra sådana digitalt.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …kan använda en sökmotor på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan använda bild- och röstsökning.
  • …kan bilda enkla sökord.
  • …kan under handledning söka information om aktuella företeelser och fenomen.
  • …kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information.
  • …kan göra observationer utgående från olika informationskällor i sin egen vardag.
  • …kan använda digitala miljöer för att dokumentera och presentera observationer.
  • …kan under handledning strukturera information i en begreppskarta.
  • …övar på att berätta med egna ord om den information hen hittat.
  • …producerar korta multimodala texter utifrån information som hen letat fram.
  • …lär sig att använda begrepp som behövs i informationshantering.
 • …hämtar på eget initiativ information om företeelser och fenomen som intresserar hen själv.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …kan söka information om aktuella företeelser och fenomen.
  • …använder en sökmotor på ett mångsidigt sätt. Hen kan göra avancerade sökningar.
  • …övar på att leta efter information i flera källor samt att använda inforamtionen.
  • …kan bedöma tillförlitligheten hos information och övar på att motivera en bedömning.
  • …kan under handledning använda källor på olika språk.
  • …förstår hur den information som finns på nätet har uppstått.
  • …kan under handledning ordna, klassificera och presentera information.
  • …kan strukturera information i en begreppskarta.
  • …kan presentera information i enkla tabeller.
  • …övar på att använda apparatens hjälpmedelsfunktioner i informationshantering.
  • …övar på att göra observationer och dra slutsatser utifrån simuleringar.
  • …kan redigera dokument som man arbetar med tillsammans.
  • …producerar och använder skriven text, bilder och video självständigt och i samarbete.
  • …kan ge och ta emot respons på producerat innehåll. Hen kan bearbeta innehållet utifrån responsen.
 • …kan behandla och presentera information på mångsidiga sätt med hjälp av digitala miljöer.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …kan ändra sökmotorns inställningar på ett ändamålsenligt sätt. Hen kan göra omvända bildsökningar.
  • …kan bedöma tillförlitligheten hos information och motivera sin bedömning.
  • …använder olika källor för att producera information.
  • …förstår att tolkningar kan förändras när man använder många olika källor och sätt att granska dem.
  • …kan hitta, hantera och presentera information som grundar sig på forskning.
  • …kan göra en begreppskarta eller övrig infografik.
  • …kan strukturera och redogöra för omfattande datamaterial.
  • …kan göra observationer och dra slutsatser utifrån simuleringar.
  • …använder apparatens hjälpmedelsfunktioner i informationshantering.
  • …känner till olika sätt att presentera och visualisera information. Hen kan välja lämpliga sätt och redskap för att presentera information.

Undersökande arbete

Inom småbarnspedagogiken

  • …uppmuntras barnen att ställa frågor, som man tillsammans letar efter svar på med hjälp av digitala tjänster.
  • …bekantar man sig tillsammans med barnen med teknik i vardagen, mångsidigt och genom att prova på. Man bekantar sig med olika undersökningsredskap och sätt att undersöka.
  • …väcker man motivation för utforskande arbete.
  • …gör man undersökningar med hjälp av teknik och digitala miljöer. De används för att göra observationer, strukturera information och förstå information.
  • …använder man lekfulla och spelinspirerade arbetssätt.
  • …tar man tag i barnens initiativ och fördjupar dem med hjälp av de möjligheter som digitala miljöer ger.
  • …ger man barnen möjlighet att prova på kreativt arbete i digitala tjänster enligt det vidgade textbegreppet.
  • …stöder man barnens personliga sätt att uttrycka sig med hjälp av digitala miljöer. Barnen uppmuntras till mångsidiga försök och uttryck.
  • …skapar och bygger man nytt tillsammans. Med barnen genomför man gemensamma kreativa projekt som innehåller digitala element.
  • …skapar man i digitala tjänster aktuellt innehåll som intresserar barnen, utifrån barnens initiativ.
  • …använder man bilder och videor på ett mångsidigt sätt.

Inom förskoleundervisningen

  • …gör man längre projekt där man utforskar med hjälp av teknik och digitala miljöer.
  • …reflekterar man över forskningens roll i lösandet av problem med hjäp av barnens egna forskningsprojekt.
  • …använder man mångsidigt olika applikationer.
  • …uppmuntras barnen att förverkliga sina idéer med hjälp av lättanvända applikationer.
  • …berikar man barnens fantasi och leker med möjligheter som digitala miljöer erbjuder.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …kan göra små undersökningar som intresserar hen själv med teknikens hjälp.
  • …kan göra observationer i skolan och närmiljön med hjälp av enkla digitala undersökningsverktyg.
 • …visar intresse för teknik som används i undersökningar.
  • …kan under handledning föreslå produktion av eget innehåll i digitala miljöer.
  • …kan förverkliga sina idéer i digitala miljöer ensam och tillsammans med andra.
  • …kan under handledning använda digitala tjänster för att synliggöra sitt tänkande.
  • …kan uttrycka sig genom att under handledning kombinera bild, video, ljud, text eller animation.
  • …testar, hittar på, bygger och skapar nytt med hjälp av digitala miljöer.
  • …kan digitalisera fysiska resultat av kreativt arbete.
  • …hittar nya sätt att uttrycka sig genom mångsidig användning av digitala verktyg.
  • …inspirerar andra elever till kreativt arbete i digitala miljöer.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …kan planera och genomföra en enkel undersökning eller ett enkelt projekt där teknik används.
  • …använder digitala miljöer som verktyg för undersökningar. Hen kan välja ett lämpligt verktyg för undersökande arbete.
  • …kan skapa forsknings- och problemlösningsuppgifter som anknyter till teknik.
  • …föreslår produktion av eget innehåll i digitala miljöer.
  • …kan använda digitala miljöer för att synliggöra sitt tänkande och kunnande. Hen kan välja en ändamålsenlig tjänst för sitt arbete.
  • …kan använda miljöer för kreativt arbete på ett mångsidigt sätt.
  • …utforskar och testar på eget initiativ teknik som används för undersökningar.
  • …deltar i webbgemenskaper för kreativt skapande. Hen strävar aktivt efter att förbättra en gemensam kreativ digital process.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …använder teknik mångsidigt som verktyg för undersökningar.
  • …kan planera utformningen av en undersökning med hjälp av digitala tjänster.
  • …kan välja ett avgränsat undersökningstema som intresserar hen själv och göra en undersökning.
  • …kan behandla insamlad information i en digital tjänst självständigt och tillsammans.
  • …förstår forskningens roll i skapandet av ny kunskap.
  • …för aktivt fram sina egna tankar, sitt kunnande och sina intressen med hjälp av digitala verktyg.
  • …uttrycker sina tankar på ett modigt och personligt sätt i en gemensam digital tjänst.
  • …kan välja en ändamålsenlig digital tjänst, som på bästa sätt stöder det personliga uttrycket.
  • …följer utvecklingen av teknik som används för undersökningar.
  • …uppvisar särskilt goda kunskaper i kreativa digitala processer. Hen är uppmuntrande och värdesätter andras kunnande i gemensamma kreativa digitala processer.

Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

Övriga kunskapsområden