Gå till innehållet
Filtrera listning

Gemenskap och delaktighet

Inom småbarnspedagogiken

  • …övar man med barnen på att arbeta tillsammans.
  • …använder man de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att skapa en miljö där alla kan briljera i enlighet med sin utveckling, sin ålder och sina förutsättningar.
  • …fäster man i det gemensamma digitala arbetet särskild uppmärksamhet vid emotionella färdigheter och kommunikativa färdigheter.
  • …använder man digitala möjligheter för att leva sig in i fiktiva roller, sagor och berättelser.
  • …använder personalen digitala tjänster för att hålla kontakt med vårdnadshavarna och stärka interaktionen.
  • …använder man slutna sociala tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Med barnen övar man på att producera eget innehåll med hjälp av en digital miljö som redan är i bruk.
  • …ger man barnen möjlighet till interaktion på individuella och alternativa sätt.
  • …lär man sig känna igen emojier.
  • …upprätthåller man en positiv attityd till interaktiva digitala tjänster.
  • …löser man tillsammans eventuella problem som man stöter på i digitala tjänster.
  • …övar man på socioemotionella färdigheter samt att förebygga mobbning.
  • …stärker man barnens tro på sina egna möjligheter att påverka med hjälp av digitala tjänster.
  • …används digitala miljöer för att synliggöra barnens tankar och intressen.
  • …deltar barnen aktivt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av lek och lärande där man använder digitala verktyg.
  • …säkerställer man att varje barn får mångsidiga möjligheter att delta och påverka.
  • …får barnen erfarenheter av hur man i digitala tjänster kan delta i gemensam verksamhet.

Inom förskoleundervisningen

  • …övar man på interaktion i digitala tjänster.
  • ..övar man på att använda emojier på ett lämpligt sätt.
  • …övar man på sakligt beteende i digitala tjänster.
  • …bekantar man sig tillsammans med barnen med digitala tjänster som ökar delaktigheten.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …kan använda interaktiva digitala tjänster på ett ändamålsenligt sätt med tanke på sin ålder.
  • …kan under handledning delta i dialog i digitala tjänster.
  • …känner igen och kan använda emojier som främjar interaktion.
  • …kan ringa och svara på videosamtal, samt skicka och svara på ljudmeddelanden. Hen kan använda övriga enkla meddelandefunktioner.
  • …förstår vad e-post är och övar på att skicka och ta emot e-post.
  • …kan berätta om sina erfarenheter i digitala tjänster.
  • …respekterar och tar hänsyn till andra när hen verkar i digitala tjänster. Hen agerar på ett sätt som förebygger mobbning.
  • …kan under handledning lösa eventuella konfliktsituationer som uppstår i digitala tjänster.
  • …kan under handledning använda digitala tjänster som ökar delaktigheten.
 • …uppmuntrar andra elever till gemenskap.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …kan använda interaktiva egenskaper i digitala tjänster.
  • …använder sociala digitala tjänster på ett ändamålsenligt sätt.
  • …kan skicka och besvara e-post i enlighet med god sed.
  • …tar ansvar för arbetet i en gemenskap.
  • …deltar i arbete, diskussioner och påverkande i skolans digitala tjänster.
  • …förstår sina möjligheter att påverka i digitala tjänster. Hen kan lyfta fram frågor och ämnen som är betydelsefulla för hen själv i digitala tjänster.
  • …kan interagera med olika grupper i digitala tjänster.
  • …övar på att hjälpa andra vid problemsituationer.
 • …deltar i skolans gemensamma innehållsproduktion.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …använder interaktiva digitala tjänster på ett mångsidigt sätt.
  • …förstår interaktionens betydelse i lärande i digitala miljöer.
  • …främjar gemenskapen när hen använder sociala medier.
  • …förstår de sociala mediernas funktionsprinciper.
  • …använder e-post och andra kommunikationsverktyg på det sätt som situationen kräver.
  • …kan lösa eventuella konfliktsituationer som uppstår i digitala tjänster.
  • …kan kommunicera med aktörer utanför skolan, även i internationella sammanhang.
  • …respekterar och värdesätter mångfald i alla digitala miljöer.
  • …deltar aktivt och på ett konstruktivt sätt i arbete i de sociala digitala tjänster som skolan använder.
  • …förstår betydelsen av digitala miljöer i samhällelig verksamhet.
  • …studerar och bedömer sina möjligheter att påverka i digitala tjänster. Eleven hittar rätt digitalt forum för att föra frågor som är viktiga för hen själv vidare.
  • …har färdigheter att verka som en aktiv medborgare i ett digitalt samhälle.
  • …hjälper andra vid problemsituationer.
  • …kan delta i skolans verksamhet och utveckling med hjälp av skolans digitala tjänster.
  • …kan delta i den aktuella debatten i digitala tjänster.
 • …tar på ett konstruktivt sätt ställning till teman som är kontroversiella eller väcker känslor via digitala kanaler. Hen främjar genom sitt agerande ett framgångsrikt samarbete i digitala tjänster.

Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

Övriga kunskapsområden