Gå till innehållet

Sivun sisältö

  Filtrera listning

  Gemenskap

  Inom småbarnspedagogiken

   • fäster man särskild uppmärksamhet vid sociala arbetssätt i digitala miljöer.
   • använder man de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att skapa en miljö där alla kan briljera i enlighet med sin utveckling, sin ålder och sina förutsättningar.
   • fäster man särskild uppmärksamhet vid emotionella färdigheter och kommunikativa färdigheter i det gemensamma digitala arbetet.
   • använder man digitaliseringens möjligheter för att leva sig in i olika roller.
   • använder personalen digitala miljöer för att hålla kontakt med vårdnadshavarna och stärka interaktionen. Man använder slutna sociala tjänster på ett ändamålsenligt sätt.
   • övar man tillsammans med barnen på att producera innehåll i den digitala miljö som används.
   • möjliggör man användning av individuella och ersättande kommunikationsmetoder.
   • lär man sig känna igen emojier i interaktion.
   • upprätthåller man en positiv attityd till interaktiva digitala miljöer.
   • löser man tillsammans eventuella problem som man stöter på i digitala miljöer.
   • övar man på socioemotionella färdigheter.
   • övar man på att förebygga mobbning.

  Inom förskoleundervisningen

   • övar man på att ta och hålla kontakt i digitala miljöer.
   • övar man på att använda emojier på ett lämpligt sätt.
   • övar man på sakligt beteende i digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan under handledning använda de gemensamma digitala miljöer som används i skolan.
   • kan använda interaktiva applikationer med beaktande av åldern.
   • kan ringa och svara på telefon- och videosamtal.
   • kan använda enkla meddelandefunktioner.
   • Eleven kan skicka och ta emot röst- och videomeddelanden.
   • förstår vad e-post är och övar på att skicka och ta emot e-post.
   • kan dela med sig av sina erfarenheter av digitala miljöer.​
   • respekterar och tar hänsyn till andra när hen verkar i digitala miljöer.  Eleven agerar på ett sätt som förebygger mobbning.
   • kan under handledning lösa eventuella konfliktsituationer i digitala miljöer.
  • uppmuntrar andra elever till gemenskap.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan använda de gemensamma digitala miljöer som används i skolan.
   • kan använda de möjligheter som applikationer medför som stöd för interaktion.
   • använder sociala digitala miljöer på ett ändamålsenligt sätt.
   • kan skicka och besvara e-post i enlighet med god sed.
   • tar ansvar för gemensamt arbete.
  • deltar i skolans gemensamma innehållsproduktion.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • använder interaktiva digitala miljöer på ett mångsidigt sätt.
   • förstår interaktionens betydelse i lärande i digitala miljöer.
   • agerar på ett sätt som bygger upp gemenskapen I användningen av sociala medier.
   • förstår de sociala mediernas funktionsprinciper.
   • använder e-post och andra kommunikationsverktyg på det sätt som situationen kräver.
   • deltar aktivt i arbete i sociala digitala miljöer.
   • kan lösa eventuella konfliktsituationer i digitala miljöer.
   • kan kommunicera med aktörer utanför skolan, även i internationella sammanhang.
   • respekterar och värdesätter mångfald i alla digitala miljöer.
  • tar på ett konstruktivt sätt ställning till teman som är kontroversiella eller väcker känslor via digitala kanaler. Eleven främjar genom sitt agerande ett framgångsrikt samarbete i digitala miljöer.

  Delaktighet

  Inom småbarnspedagogiken

   • Man stärker barnens tro på sina egna möjligheter att påverka med hjälp av digitala lösningar. Man skapar strukturer som främjar barnens möjligheter att påverka.
   • Digitala miljöer används för att synliggöra barnens tankar och intressen.
   • Barnen deltar aktivt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av digitala lekar och digitalt lärande.
   • Man säkerställer att varje barn får mångsidiga möjligheter att delta.

  Inom förskoleundervisningen

   • Man bekantar sig tillsammans med barnen med digitala miljöer som ökar delaktigheten.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan under handledning använda digitala miljöer som ökar delaktigheten.
   • kan under handledning delta i dialog i digitala miljöer.
   • kan lyfta fram frågor och ämnen som är betydelsefulla för hen själv i digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • deltar i arbete, diskussioner och påverkande i skolans digitala miljöer.
   • förstår sina möjligheter att påverka i digitala miljöer.
   • kan ta initiativ i digitala miljöer.
   • kan interagera med olika grupper i digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • deltar aktivt och på ett konstruktivt sätt i arbete i de sociala digitala miljöer som skolan använder.
   • förstår betydelsen av digitala miljöer i samhällelig verksamhet.
   • studerar och bedömer sina möjligheter att påverka i digitala miljöer.
   • har färdigheter att verka som en aktiv medborgare i ett digitalt samhälle.
   • kan delta i skolans verksamhet och utveckling med hjälp av skolans digitala miljöer.
   • hittar rätt digitalt forum för att föra frågor som är viktiga för hen själv vidare.
   • kan delta i den aktuella debatten i digitala miljöer.

  Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

  Övriga kunskapsområden