Gå till innehållet

Sivun sisältö

  Filtrera listning

  Grundläggande tekniska färdigheter

  Inom småbarnspedagogiken

   • ser personalen till att det finns tillräcklig och ändamålsenlig digital utrustning i lärmiljön.
   • hjälper personalen barnen att lära känna de digitala verktyg som finns i lärmiljön. Man lär sig att teknologi är en naturlig del av lärmiljön.
   • visar personalen exempel på ändamålsenlig användning av teknologi i vardagen.
   • övar man tillsammans med barnen på att använda utrustningen på ett säkert och omsorgsfullt sätt.
   • saknas
   • diskuterar personalen eventuell användning av barnens egen utrustning och egna digitala verktyg med vårdnadshavarna.
   • undersöker man tillsammans med barnen barnens egna leksaker och hur de fungerar.
   • lär man sig att starta och stänga av en mobil enhet. Man lär sig att ladda digitala verktyg.
   • övar man på att använda de egenskaper och funktioner som en mobil enhet har.
   • lär man sig namnge utrustningen och identifiera de vanligaste symbolerna.
   • diskuterar man vad internet är. Man lär sig vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa.
   • undersöker och provar man olika tangentbord.
   • övar man på olika sätt att styra apparater.

  Inom förskoleundervisningen

   • observerar man och bekantar man sig med teknologi i vardagen. Man diskuterar teknologins betydelse i barnens liv.
   • lär man sig termer som anknyter till användnings- och funktionsprinciperna.
   • lär man sig att utarbeta och följa enkla instruktioner.
   • övar man på tangentfärdigheter och grunderna i att använda tangentbord. Man bekantar sig med användning av datormus.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • observerar och förstår teknologins inverkan på vardagen.
   • kan behandla apparater, kringutrustning och tillbehör på ett omsorgsfullt sätt.  Eleven kan agera om ett digitalt verktyg går sönder eller försvinner.
   • kan under handledning ansluta digitala verktyg till ett trådlöst nätverk.
   • kan logga in på digitala verktyg och i miljöer med sitt eget användarnamn och lösenord.
   • behärskar de grundläggande funktionerna hos de digitala verktyg som används.
   • kan skriva ut på papper på ett ansvarsfullt sätt.
   • kan de centrala begreppen och symbolerna.
   • förstår vad internet är, vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa. Eleven kan använda en webbläsare.
   • kan skilja mellan operativsystemet och program/applikationer.
   • kan utarbeta och följa enkla instruktioner i digitala miljöer.
   • förstår och använder tangentbordets och musens grundläggande funktioner. Eleven bekantar sig med tiofingersystemet.
  • kan lösa vanliga störningar i de digitala verktygen. Eleven hjälper andra elever i problemsituationer. Eleven förstår de digitala verktygens inställningar och kan ändra dem på ett lämpligt sätt. Eleven kan ladda ner och använda enkla applikationer. Eleven känner igen en del storheter och måttenheter som anknyter till teknologi.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • förstår digitala verktygs, programvarors och tjänsters mångsidighet.
   • förstår vilka sätt att använda teknologi som är typiska för olika läroämnen.
   • förstår användnings- och funktionslogiken för digitala miljöer.
   • kan agera vid de vanligaste störningarna i apparater.
   • kan koppla in och använda kringutrustning och tillbehör.
   • kan ansluta digitala verktyg till ett trådlöst nätverk.
   • förstår och kan ändra inställningarna i operativsystemet.
   • förstår hur man kan påverka strömförbrukningen.
   • behärskar de grundläggande funktionerna i inställningarna för utskrift.
   • använder begrepp som anknyter till teknologi.
   • behärskar de vanligaste filformaten och deras ändelser.
   • kan vid behov överföra filer mellan olika digitala verktyg.
   • kan utarbeta och följa instruktioner i flera steg i digitala miljöer.
   • övar på tiofingersystemet.
   • använder de vanligaste snabbtangentkommandona.
  • hjälper andra elever i användingen av samt vid problem med de digitala verktygen. Eleven underhåller det verktygt som hen använder i den mån det är möjligt. Eleven känner till olika kontakter och kablar och kan använda dem.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • får en djupare förståelse för användnings- och funktionslogiken för digitala miljöer.
   • använder smidigt begrepp som anknyter till teknologi.
   • använder rätt filtyper med rätt program. Eleven väljer en ändamålsenlig filtyp bland flera liknande.
   • behärskar storheter och måttenheter som anknyter till teknologi.
   • använder tangentbordet smidigt.
   • använder snabbtangentkommandon smidigt.
   • kan använda digitala tjänster på ett sätt som är lämpligt för åldern.
  • letar efter lösningar på komplicerade problem med digitala verktyg och miljöer i olika källor. Eleven hjälper andra elever. Eleven följer den aktuella diskussionen kring användning av teknologi.

  Verksamhet i olika miljöer

  Inom småbarnspedagogiken

   • känner personalen till de digitala miljöer som anknyter till barnens småbarnspedagogik och förskoleundervisning, och använder dem på ett ändamålsenligt sätt.
   • används digitala miljöer aktivt i den pedagogiska dokumentationen.
   • används digitala miljöer som en del av stödet för utvecklingen och lärandet.
   • används digitala miljöer med flera sinnen i lärmiljöerna.
   • bekantar man sig tillsammans med barnen med olika applikationer på ett experimentellt och lekfullt sätt och via de teman som tillhör lärområdena.
   • spelar och utforskar man tillsammans med barnen logiken för spel. Man hittar på nya spel och ändrar på bekanta spel.
   • använder man element av spelkaraktär i digitala miljöer.

  Inom förskoleundervisningen

   • använder man applikationer mångsidigt och observerar deras centrala funktionsprinciper.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • känner till de digitala miljöer som skolan använder och kan logga in i dem. Eleven kan använda digitala miljöer på ett sätt som är tillräckligt för årskursen.
   • kan under handledning flytta och behandla information mellan digitala miljöer.
   • kan under handledning använda digitala miljöer för att ta emot och lämna in uppgifter.
   • kan under handledning använda system som används lokalt (utanför undervisningen), där det finns information som är av betydelse för elevens skolgång.
   • kan öppna och stänga applikationer samt röra sig mellan dem.
   • kan under handledning ge rättigheter till applikationer.
   • övar på att uppfatta framstegen i sitt eget lärande med hjälp av en funktion i en digital miljö.
  • är intresserad av applikationer och kan söka efter applikationer som intresserar hen i appbutiken. Eleven förstår vad det betyder när en applikation ber om rättigheter.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • kan använda digitala miljöer som anknyter till lärandet.
   • kan flytta och behandla information mellan digitala miljöer.
   • kan använda digitala miljöer för att ta emot och lämna in uppgifter.
   • kan logga in i det eventuella elevadministrationssystemet och bekantar sig med användningen av det.
   • kan använda digitala miljöer som används lokalt (utanför undervisningen), där det finns information som är av betydelse för elevens skolgång.
   • kan använda viktiga applikationer i sin vardag och förstår deras centrala funktionsprinciper. Eleven förstår och kan ändra applikationernas rättigheter.
   • kan under handledning förflytta sig mellan skrivbords- och mobilversionerna av samma tjänst.
   • följer framstegen i sitt eget lärande med hjälp av en funktion i en digital miljö.
  • kan leta efter användbara digitala miljöer och testa deras användningssyften. Eleven kan vid behov registrera sig som användare i en tjänst.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • använder på ett naturligt och mångsidigt sätt digitala miljöer som en del av studierna och på sätt som lämpar sig för olika läroämnen.
   • kan välja en digital miljö som är ändamålsenlig och passar för hen själv.
   • använder smidigt webbläsar-, mobil- och skrivbordsapplikationer för olika tjänster.
  • kan jämföra, bedöma och föreslå digitala miljöer. Eleven uppmuntrar andra elever att använda digitala miljöer på ett mångsidigt sätt. Eleven bedömer hur det egna lärandet framskrider med hjälp av en egenskap i en digital miljö.

  Produktion

  Inom småbarnspedagogiken

   • stöds utvecklingen av barnens läs- och skrivkunskaper med hjälp av digitala miljöer.
   • använder man digitala miljöer för att leka med språket.
   • spelar man spel som uppmuntrar till att producera eget innehåll.
   • fotograferar, videofilmar och redigerar man innehåll med enkla funktioner. Man gör bild- och videoprojekt.
   • använder man digitala miljöer för att berätta egna sagor. Man gör egna och gemensamma digitala böcker i enlighet med det vidgade textbegreppet.

  Inom förskoleundervisningen

   • skapar man och tolkar meddelanden i digitala miljöer.
   • behandlar man bilder och videor på ett mångsidigt och lekfullt sätt, genom att prova på.
   • övar man på att skriva. Man producerar texter enligt det vidgade textbegreppet.
   • gör man lekfulla animationer.
   • gör man enkla diagram.

  Eleven i årskurs 1–2…

   • kan arbeta självständigt och tillsammans i skolans digitala miljöer.
   • förstår vad en fil är. Eleven kan skapa en mapp och namnge filer och mappar på ett logiskt sätt.
   • behärskar grundläggande filhanteringsfärdigheter: spara, kopiera, flytta, radera.
   • fotograferar, videofilmar och spelar in ljud samt gör enkla redigeringar.
   • använder kamera och andra enkla applikationer för att göra och dokumentera observationer.
   • övar på att producera multimodala texter i en digital miljö.
   • kan redigera texter: aktivering av texten, val av bokstavsstorlek och typsnitt.
   • kan göra en animation under handledning.
   • kan under handledning använda miljöer för digital produktion.  Eleven kan skapa ett verk med text, ljud, bilder och video.
   • kan göra och tolka enkla tabeller och diagram.
   • kan under handledning kommentera andras verk med ett kommentarsverktyg.
  • känner till olika digitala miljöer som är avsedda för egen produktion, och kan använda dem. Eleven är intresserad av bild-, video- och ljudbehandling och producerar innehåll självständigt. Eleven kan använda pekskärmspenna på ett ändamålsenligt sätt.

  Eleven i årskurs 3–6…

   • förstår mapp- och filstrukturen vid filhantering.
   • kan redigera bilder, videor och ljud.
   • kan göra en kort film.
   • kan skicka filer. Eleven kan spara och dela innehåll i en molntjänst.
   • kan producera multimodala texter i en digital miljö. Eleven kan producera texter för olika syften.
   • behärskar grunderna i textbehandlingsprogram.
   • kan göra en enkel animation.
   • behärskar grunderna i ett kalkylprogram. Eleven kan göra en tabell och utifrån den ett diagram.
   • behärskar grunderna i ett presentationsgrafikprogram. Eleven kan göra en presentation.
   • kan arbeta med en fil tillsammans med andra i en digital miljö.
   • kan kommentera andras verk med ett kommentarsverktyg.
   • kan under handledning göra 3D-modeller och -utskrifter.
  • känner till och använder program för mångsidig behandling av bilder, videor och ljud. Eleven producerar och delar editerat innehåll om olika ämnen. Eleven kan skapa en fil för gemensamt arbete och lägga till andra elever till den.

  Eleven i årskurs 7–9…

   • kan planera och använda en logisk mapp- och filhantering.
   • kan sammanställa texter, bilder och tabeller på ett ändamålsenligt sätt.
   • använder bild- och videobehandlingsprogram på ett mångsidigt sätt.
   • kan använda stilar i texter. Eleven hittar de specialtecken hen behöver.
   • kan göra källhänvisningar och en källförteckning med ett automatiskt hänvisningsverktyg.
   • kan göra animationer och filmer.
   • använder digitala miljöer på ett mångsidigt sätt i sitt skapande.
   • kan använda cellhänvisningar, beräkningsformler och de vanligaste funktionerna i ett kalkylprogram.
   • kan göra ett ändamålsenligt diagram av statistiska data i ett kalkylprogram.
   • kan skapa omfattande och strukturerade presentationer i ett presentationsgrafikprogram.
   • deltar i en gemensam skrivprocess eller någon annan gemensam process för innehållsproduktion i en digital miljö.
   • kan göra 3D-modeller och -utskrifter.
  • kan välja ett bildformat som lämpar sig för syftet med publiceringen och konvertera filer till en upplösning som passar för publiceringen. Eleven kan använda ämnesord och taggar för att strukturera innehållet. Eleven kan lägga fram förbättringsförslag för att göra presentationerna tydligare med hjälp av de möjligheter som erbjuds i digitala miljöer.

  Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

  Övriga kunskapsområden