Gå till innehållet
Filtrera listning

Grundläggande tekniska färdigheter

Inom småbarnspedagogiken

  • …säkerställer personalen att verktygen som främjar digitalt kunnande är i ändamålsenligt bruk. Vid behov informerar personalen anordnaren av småbarnspedagogik om brister i lärmiljön.
  • …introducerar personalen barnen till de redskap och apparater som finns i lärmiljön. Man lär sig att teknik är en naturlig del av den.
  • …visar personalen exempel på ändamålsenlig användning av teknik i vardagen.
  • …övar man tillsammans med barnen på att använda utrustningen på ett säkert och omsorgsfullt sätt.
  • …undersöker och reflekterar man över tekniken i vardagsmiljöerna.
  • …deltar personalen i mån av möjlighet i fortbildning som främjar digital kompetens.
  • …vet personalen var man får stöd för användningen av digitala miljöer. Personalen söker stöd vid behov.
  • …diskuterar personalen eventuell användning av barnens egen utrustning och egna digitala enheter med vårdnadshavarna.
  • …undersöker man med barnen barnens egna leksaker och hur de fungerar.
  • …lär man sig att starta och stänga av en mobil enhet samt att ladda enheten.
  • …övar man på att använda egenskaper och funktioner hos en mobil enhet.
  • …lär man sig namnge utrustningen och identifiera de vanligaste symbolerna.
  • …diskuterar man vad internet är. Man lär sig med barnen vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa.
  • …undersöker och provar man olika tangentbord. Man övar med barnen på olika sätt att styra apparater.

Inom förskoleundervisningen

  • …observerar och bekantar man sig med teknik i vardagen.
  • …diskuterar man teknikens betydelse i barnens liv.
  • …lär man sig termer som anknyter till användnings- och funktionsprinciperna för digitala miljöer.
  • …lär man sig att utarbeta och följa enkla anvisningar för digitala tjänster.
  • …övar man på tangentfärdigheter och grunderna i att använda tangentbord samt bekantar sig med användning av datormus.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …observerar och förstår teknikens inverkan på vardagen.
  • …kan behandla apparater, kringutrustning och tillbehör på ett omsorgsfullt sätt. Eleven kan agera om ett digitalt verktyg går sönder eller försvinner.
  • …kan under handledning ansluta digitala verktyg till ett trådlöst nätverk.
  • …kan logga in på en enhet och i miljöer med sitt eget användarnamn och lösenord.
  • …behärskar de grundläggande funktionerna hos de digitala verktyg som används.
  • …kan vid behov göra utskrifter.
  • …förstår begrepp och symboler som anknyter till centrala funktioner hos de digitala miljöer som används.
  • …förstår vad internet är, vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa. Eleven kan använda en webbläsare.
  • …kan skilja mellan operativsystemet och program/applikationer.
  • …följer enkla anvisningar vid användning av digitala miljöer. Eleven kan berätta vad hen gör.
  • …kan använda olika sätt att styra en apparat och mata in text.
  • …kan lösa vanliga störningar i apparater.
  • …förstår apparaternas inställningar och kan ändra dem på ett ändamålsenligt sätt.
  • …kan ladda ner och ta i bruk tillåtna applikationer.
  • …känner igen en del storheter och måttenheter som anknyter till teknik.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …förstår digitala verktygs, programvarors och tjänsters mångsidighet.
  • …förstår vilka sätt att använda teknik som är typiska för olika läroämnen.
  • …förstår användnings- och funktionslogiken för de digitala miljöer som hen använder.
  • …kan agera vid de vanligaste störningarna i apparater.
  • kan koppla in och använda kringutrustning och tillbehör.
  • …kan ansluta digitala verktyg till ett trådlöst nätverk.
  • …förstår och kan ändra inställningarna i operativsystemet.
  • …bedömer behovet av att göra utskrifter och behärskar de grundläggande funktionerna i inställningarna för utskrift.
  • …kan med lämpliga begrepp beskriva den digitala miljön som hen använder.
  • …förstår att det finns olika filformat.
  • …kan överföra filer i olika miljöer.
  • …kan utarbeta och följa stegvisa anvisningar vid användning av digitala miljöer.
  • …övar på tiofingersystemet. Hen övar på att smidigt producera text med de apparater som används.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …använder smidigt begrepp som anknyter till digitala miljöer.
  • …använder olika filtyper med lämpliga program.
  • …behärskar storheter och måttenheter som anknyter till teknik.
  • …producerar och behandlar smidigt text med den apparat som används.
  • …hjälper andra elever att använda digitala miljöer.
  • …följer aktuell diskussion om teknologi.
  • …letar i olika källor efter lösningar på komplicerade problem med apparater och digitala miljöer.

Verksamhet i olika miljöer

Inom småbarnspedagogiken

  • …känner personalen till digitala tjänster, som anknyter till barnens småbarnspedagogik och förskoleundervisning, och använder dem på ett ändamålsenligt sätt.
  • …används digitala tjänster aktivt i den pedagogiska dokumentationen.
  • …används digitala miljöer som en del av stödet för utvecklingen och lärandet.
  • …används digitala lärmiljöer med flera sinnen.
  • …bekantar man sig tillsammans med barnen med olika applikationer på ett experimentellt och lekfullt sätt och via lärområdenas teman.
  • …spelar man spel, utforskar deras logik, hittar på nya spel och ändrar på bekanta spel tillsammans med barnen.
  • …använder man element av spelkaraktär i digitala miljöer.

Inom förskoleundervisningen

  • …använder man applikationer mångsidigt och observerar deras centrala funktionsprinciper.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …känner till de digitala tjänster som skolan använder och kan logga in i dem. Hen kan använda digitala miljöer på ett sätt som är tillräckligt för årskursen.
  • …kan under handledning flytta och behandla information mellan digitala miljöer.
  • …kan under handledning använda digitala tjänster för att ta emot och lämna in uppgifter.
  • …kan under handledning använda system som används lokalt (utanför undervisningen), där det finns information som är av betydelse för elevens skolgång.
  • …kan öppna och stänga applikationer samt röra sig mellan dem.
  • …kan under handledning ge rättigheter till digitala tjänster.
  • …övar på att uppfatta framstegen i sitt eget lärande med hjälp av en funktion i en digital tjänst.
  • …kan söka efter applikationer som intresserar hen i appbutiken.
  • …förstår vad det betyder när en applikation ber om rättigheter.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …använder digitala miljöer i sina studier på ett ändamålsenligt sätt.
  • …kan flytta och behandla information mellan digitala tjänster.
  • …kan använda digitala tjänster för att ta emot och lämna in uppgifter.
  • …kan logga in i det eventuella elevadministrationssystemet och bekantar sig med användningen av det.
  • …kan använda digitala tjänster som används lokalt (utanför undervisningen), där det finns information som är av betydelse för elevens skolgång.
  • …kan använda viktiga tjänster i sin vardag och förstår deras centrala funktionsprinciper.
  • …förstår och kan ändra digitala tjänsters rättigheter.
  • …kan under handledning använda digitala tjänster (vid behov) på olika apparater.
  • …följer framstegen i sitt eget lärande med hjälp av en funktion i en digital tjänst.
 • …kan leta efter användbara digitala tjänster och testa deras användningssyften. Eleven kan vid behov registrera sig som användare i en tjänst.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …använder på ett naturligt och mångsidigt sätt digitala tjänster som en del av studierna och på sätt som lämpar sig för olika läroämnen.
  • …kan välja en digital tjänst som är ändamålsenlig och passar för hen själv.
  • …använder digitala tjänster smidigt, vid behov på olika apparater.
  • …kan använda samhälleliga digitala tjänster som berör hen.
  • …bedömer hur det egna lärandet framskrider med hjälp av en egenskap i en digital tjänst.
  • …uppmuntrar andra elever att använda digitala miljöer på ett mångsidigt sätt.
  • …kan jämföra, bedöma och föreslå digitala miljöer.

Produktion

Inom småbarnspedagogiken

  • …stöder man med hjälp av digitala miljöer de första stegen till läs- och skrivutveckling.
  • …använder man digitala miljöer för att leka med språket.
  • …spelar man spel som uppmuntrar till att producera eget innehåll.
  • …fotograferar, videofilmar och redigerar man innehåll med enkla funktioner.
  • …gör man bild- och videoprojekt.
  • …använder man digitala miljöer för att berätta egna sagor.
  • …gör man egna och gemensamma digitala böcker i enlighet med det vidgade textbegreppet.
  • …övar man lekfull läsning och skrivning.
  • …gör man lekfulla animationer.
  • …gör man enkla diagram.

Inom förskoleundervisningen

  • …skapar och tolkar man meddelanden i digitala miljöer.
  • …behandlar man bilder och videor på ett mångsidigt och lekfullt sätt, genom att prova på.
  • …producerar man texter enligt det vidgade textbegreppet.

Eleven i årskurs 1–2…

  • …kan arbeta självständigt och tillsammans i skolans digitala miljöer.
  • …övar på att hitta sparat innehåll.
  • …behärskar grundläggande filhanteringsfärdigheter: spara, kopiera, flytta, radera.
  • …fotograferar, videofilmar och spelar in ljud samt gör enkla redigeringar.
  • …använder kamera och övriga enkla applikationer för att göra och dokumentera observationer.
  • …övar på att producera multimodala texter i en digital tjänst.
  • …procuerar innehåll genom att tala.
  • …kan redigera texter: aktivering av texten, val av bokstavsstorlek och typsnitt.
  • …kan under handledning skapa ett verk med text, ljud, bilder och video.
  • …kan göra och tolka enkla tabeller och diagram.
  • …övar på att kommentera andras verk.
 • …kan använda pekskärmspenna på ett ändamålsenligt sätt.
 • …känner till olika digitala tjänster som är avsedda för egen produktion, och kan använda dem. Eleven är intresserad av bild-, video- och ljudbehandling och producerar innehåll självständigt.

Eleven i årskurs 3–6…

  • …kan leta efter sparat eller delat innehåll. Eleven förstår mapp- och filstrukturen om operativsystemet kräver det.
  • …kan spara och dela innehåll i en molntjänst. Hen kan vid behov skicka filer.
  • …kan redigera bilder, video och ljud samt göra ett verk av dessa.
  • …kan producera multimodala texter i en digital tjänst. Hen kan producera texter för olika syften.
  • …behärskar grunderna i textbehandlingsprogram.
  • …kan göra en enkel animation.
  • …kan grunderna i kalkylering (tabellkalkyl). Hen kan göra en tabell och utifrån den ett diagram.
  • …behärskar grunderna i presentationsgrafik. Hen kan göra en presentation.
  • …kan arbeta med innehåll tillsammans med andra i en digital miljö.
  • …kan kommentera och ge respons.
  • …förstår möjligheterna i 3D-modellering och -utskrift.
  • …känner till och använder digitala tjänster för mångsidig behandling av bilder, videor och ljud. Hen producerar och delar editerat innehåll om olika ämnen.
  • …kan skapa en fil för gemensamt arbete och lägga till andra elever till den.

Eleven i årskurs 7–9…

  • …kan planera en logisk mapp- och filhantering. Eleven vet var det innehåll hen behöver finns.
  • …kan sammanställa texter, bilder och tabeller.
  • …kan använda format i texter. Eleven hittar de specialtecken hen behöver.
  • …kan göra källhänvisningar och en källförteckning med ett automatiskt hänvisningsverktyg.
  • …använder digitala miljöers mångsidiga möjligheter i produktion.
  • …använder bild- och videobehandlingsprogram på ett mångsidigt sätt.
  • …kan använda cellhänvisningar, beräkningsformler och de vanligaste funktionerna i ett kalkylprogram.
  • …kan göra ett ändamålsenligt diagram av statistiska data i ett kalkylprogram.
  • …kan skapa omfattande och strukturerade presentationer i ett presentationsgrafikprogram.
  • …deltar i en gemensam skrivprocess eller någon annan gemensam process för innehållsproduktion i en digital tjänst.
  • …kan välja ett bildformat som lämpar sig för syftet med publiceringen och konvertera filer till en upplösning som passar för publiceringen.
  • …kan använda ämnesord och taggar för att strukturera innehållet.
  • …kan lägga fram förbättringsförslag för att göra presentationerna tydligare med hjälp av de möjligheter som erbjuds i digitala tjänster.

Övriga kunskapsbeskrivningar inom digital kompetens

Övriga kunskapsområden