Gå till innehållet

Att identifiera arter (M1), tillämpa kunskaper i biologi i vardagen (M11) och fördjupa intresset till naturen (M12) lyfts fram som viktiga mål i årskurs 7–9. Att lära känna olika arter samt får undersöka och jämföra dem i verkliga miljöer är en del av biologins innehåll (I2). Eleverna introduceras också till olika ekosystem, till exempel stadsekosystem, samt hur det påverkas av mänsklig verksamhet. (I3). För att förverkliga mål och innehåll, är det även viktigt att tillämpa olika digitala innehåll i undervisningen för att kunna erbjuda en ändamålsenlig, intressant och varierande undervisning. Detta erbjuder eleven möjligheter att öva på informationssökning samt på att tolka, utvärdera och presentera information.

Med hjälp av förstärkt verklighet kan eleverna bekanta sig med olika växter och organismer samt tillämpa sina kunskaper om dessa. I de övningar som presenteras uppmuntras eleverna att arbeta utforskande och undersökande i den egna närmiljön.

I2 Exkursioner i naturen och närmiljön

Innehållet väljs så att eleverna lär sig att röra sig ansvarsfullt i naturen, lär känna olika arter samt får undersöka och jämföra skogen och andra ekosystem. I fältarbete iakttar och bedömer eleverna miljön, förändringar i den och människans andel i detta.

I3 Ekosystemets grundstruktur och funktion

Innehållet koncentreras på det finländska skogsekosystemets struktur och funktion och hur det påverkas av mänsklig verksamhet. Dessutom får eleverna baskunskap om vatten-, myr-, fjäll- och stadsekosystem. Eleverna bekantar sig med arternas ekologi och samspelet mellan dem. I undervisningen ingår att sammanställa en organismsamling. Innehållet väljs så att vikten av ekosystemens mångfald blir tydlig.

M1

Hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att jämföra olika ekosystem och identifiera arter.

M11

Uppmuntra eleven att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i samhällsdebatten och -beslutsfattandet.

M12

Inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet.

En virtuell näringsväv

Undervisningshelheten i biologi för årskurs 7–9 fördjupar sig i ekosystemens mångfald och utmanar eleverna att tillämpa sina kunskaper i närmiljön. Uppgiften är att bekanta sig med närmiljön och dess organismer i mindre grupper. Grupperna väljer en plats som lämpar sig för de organismer som ingår i näringsväven. Med hjälp av förstärkt verklighet lägger de till olika organismer i omgivningen, till exempel spindlar, ormbunkar eller måsar. Grupperna tar sedan en bild av sin virtuella näringsväv. Bilden kan till exempel läggas till i en portfolio för att presenteras i ett senare skede.

Idéer för övriga innehåll (t.ex. I6, M6)

Framtiden: Hur kommer närmiljön att se ut om 20 år?

Ändringar: Hur skulle näringsväven se ut om en del av den avlägsnas eller ersätts av människan?

1. Förarbete: Bekanta dig med begreppet näringsväv och med de varelser som finns i närmiljön.

2. Planera hurdan näringsväv eller -kedja ni vill skapa. Tillägg sådant som du tidigare har lärt dig i näringsväven och fundera hurdan näringsväv som skulle passa den miljö som du vill använda. Din lärare kan ge mer specifika instruktioner om hur näringsväven genomförs.

3. Öppna applikationen 3DBear och klicka på den gröna ikonen med ett plustecken. Den finns i mitten av fältet nere på skärmen.

4. Välj ett tema, till exempel djur, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

5. Placera AR -objektet på ett valfritt ställe. Du förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp.

6. Genom att trycka på den cirkelformade knappen i mitten av skärmen kan du ta ett foto. Om du håller knappen intrycks spelar du in en video. Alternativt kan du ta en skärmdump.

7. videon till bildgalleriet (högra sidan av skärmen). Genom att klicka på bilden / videon i galleriet kan den sparas på apparaten och delas via bl.a. e-post.

8. Tillägg artnamn i bilden. Du kan dra nytta av digitala handledningar för artkännedom, till exempel NatureGate och Finlands Artdatacenter. Tillägg också pilar som visar hur energin rör sig i näringskedjan.