Gå till innehållet

Det fenomen som granskas i översikten är små barns multilitteracitet, särskilt med tanke på digital litteracitet (digital literacy). I denna översikt kan du fördjupa dig i digital litteracitet genom olika forskningsbaserade teman. Översikten tar upp frågor för reflektion som kan användas i din egna verksamhet. Syftet med översikten är alltså att på ett pragmatiskt sätt granska digital litteracitet genom forskningsglasögon.

När det gäller digital litteracitet, och digital kompetens överlag, står kreativt skapande, aktiverande arbetssätt och förmåga att tänka i centrum. Främjandet av digital litteracitet har också en klar koppling till Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen 2022), till exempel (men inte enbart) delområdena multilitteracitet och digital kompetens. Konkreta tips om hur du kan främja digital litteracitet, en beskrivning av god pedagogisk verksamhet samt en definition av ”en pedagogiskt högklassig digital miljö” finns på webbplatsen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Som bakgrundsmaterial finns dessutom en tabell som presenterar de undersökningar som ingår i översikten med sammandrag, uppgifter om tillgänglighet och annat konkret stoff.

Presentation av författaren

Alexandra Nordström (pol. mag.) är en forskare som håller på att färdigställa sin doktorsavhandling vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning behandlar små barns glädje och affekter, litteracitet, multilitteracitetspedagogik, småbarnspedagogik samt sociokulturella och posthumanistiska teorier. Alexandra är medlem av Playful Learning Center och expertgruppen Learning, Culture and Interventions. Hennes senaste projekt är forsknings- och utvecklingsprogrammet MOI (Monilukutaitoa Opitaan Ilolla) – Inlärning av multilitteracitet med glädje. Alexandra undervisar inom de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen vid pedagogiska fakulteten. Hon har tidigare arbetat som projektplanerare inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Alexandras forskarprofil

Om forskningsöversikten

Frågor som styrt arbetet:

I översikten upptas vetenskapliga texter från cirka tio år tillbaka. Materialet innehåller även ett antal bakgrundsartiklar. De aktuella texterna och bakgrundstexterna har plockats ur källitteraturen i de artiklar som behandlar ämnet. Översikten innehåller texter från Finland men också från de övriga nordiska länderna och resten av världen. Det är viktigt att notera att denna forskningsöversikt inte i sig är en vetenskaplig undersökning.

Multimodalitet:

”Modaliteter är till exempel i en talsituation språk, ljud och prosodi, miner och gester, användning av rummet och avstånd; i skrift är det text, bild och hur dessa är ordnade i dokumentet; i film ljudelement, musik, tal, bildelement och textning.
Budskapet är baserat på ett samspel mellan modaliteterna.

Källa: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede: multimodaalisuus (på finska)

Multilokalitet

”Begreppet multilokalitet kan sammanfattas så att människornas livsmiljöer i allt högre grad präglas av flera relevanta platser och av att människor rör sig mellan dem. Detta leder till uppkomsten av nya slags platsidentiteter och grupproller – människornas relation till ”platsen” omdefinieras och ”mellanrummets geografi” framhävs.”

Källa: https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/02/SelvityksiC3A454-2.pdf (s. 6) (på finska)

Multilitteracitet

”Multilitteracitet är en central grundläggande färdighet som behövs för att förstå mångfalden av kulturella meddelanden och den omgivande världen samt för kommunikation. Med multilitteracitet avses förmåga att tolka och producera olika slag av meddelanden. Multilitteracitet bygger på det vidgade textbegreppet, enligt vilket texter kan vara bland annat skriftliga, verbala, audiovisuella eller digitala.” Grunderna för planerna för småbarnspedagogik 2022, s. 28

Posthumanistiska perspektiv

”De traditionella och essentialistiska sätten att förhålla sig till barn och fostran har kritiserats under de senaste åren och ersatts med ett etiskt reflekterande och mångfasetterat posthumanistiskt perspektiv, där skapandet av betydelse framhävs i motsats till en inlärningssyn som är indelad i utvecklingsstadier”.

Källa: https://journal.fi/tt/article/view/65832/26632 (på finska)

Aktuella teman i anslutning till digital litteracitet som framgår av översikten

Multimodalitet och multilokalitet

Multimodalitet och multilokalitet

I översikten framträder både barndomens, den digitala litteracitetens och forskningens multimodalitet och multilokalitet. I undersökningarna framträder också de olika verksamhetskontexterna i barnens vardag, dvs. de småbarnspedagogiska kontexterna och skolkontexterna men även fritids- och hemkontexterna. De perspektiv som studeras i undersökningarna är både barnens, lärarnas och vårdnadshavarnas perspektiv i anslutning till ämnet.

Ska diskuteras bland personalen

 • Vilka slags metoder och material använder du när ni skapar olika texter tillsammans med barnen?
 • Hur kan du inspirera och uppmuntra barnen att skapa egna texter och betydelser på många olika sätt och med många olika material?
 • Hur kan barnens perspektiv lyftas fram bättre med tanke på deras digitala litteracitet?
 • Hur beaktar du barnens och vårdnadshavarnas synpunkter på de tekniker och teknologier som används?
 • Hur beaktar du barnens digitala litteracitet också på fritiden, t.ex. digital lek?

Social rättvisa och jämlikhet

Social rättvisa och jämlikhet

Social rättvisa och jämlikhet, barns rättigheter och trygghet (bl.a. Livingstone) är också teman som aktualiseras, liksom olika delområden av hållbarhet. Framtidsorientering är ytterligare ett vanligt tema: barnen bör lära sig kunskaper och färdigheter inför framtiden, men å andra sidan betonar vissa undersökningar betydelsen av nutiden och barndomens särprägel.

Ska diskuteras bland personalen

 • Hur kan du visa intresse och delta i barnens egen textvärld och existerande kulturer?
 • Hur sörjer du för en trygg digital lärmiljö?
 • Har alla barn i din grupp möjlighet att utveckla sin egen digitala litteracitet på ett meningsfullt sätt?
 • Fokuserar du på processen eller på slutresultatet i projekt ni genomför?
 • Vilken rollmodell erbjuder du barnen inom olika delområden av hållbarhet?
 • Hur stödjer du barnens initiativförmåga?

Utrustning och teknik

Utrustning och teknik

Vissa studier behandlar utrustning och teknik, kodning och programmering utan att glömma samspelet mellan människor och mellan människor och teknologi. Även teman som är typiska för småbarnspedagogiken, som lek och berättande, tas upp i undersökningar om digital litteracitet. Multilitteracitet och nylitteracitet samt utvidgade textvärldar behandlas också.

Ska diskuteras bland personalen

 • Hur ofta undersöker och utvidgar du dina textvärldar (ensam och tillsammans med barnen)?
 • Vilka olika material och modaliteter använder du med barnen?
 • Är du intresserad av och visar du ofta intresse och entusiasm för det innehåll och de texter som barnen producerar?
 • Finns det utrymme för överraskningar eller nya idéer i dina planer?
 • Hur utnyttjar du barnens intressen och erfarenheter i planeringen av verksamheten?
 • Hur syns berättande och lek i din vardag?
 • Vad har du för relation till digital utrustning och t.ex. programmering?

Materialitet och affektivitet

Materialitet och affektivitet

Av översiktstexterna framträder ett allmänt intresse för materialitet (bl.a. verktyg, föremål, tekniker, byggda lokaler, kroppar och förkroppsliganden och relationerna mellan dessa) och för affektivitet (bl.a. känslor, stämningar, fysiska upplevelser, interaktion). Perspektiv utöver det mänskliga eller posthumanistiska aspekter har också blivit vanligare i undersökningar som gäller små barn.

Ska diskuteras bland personalen

 • Hur främjar du kroppsliga uttryck i verksamheten?
 • På vilket sätt sysslar ni med olika sensoriska upplevelser?
 • Vilken är din, samt barnens, förhållande till den omgivande miljön, naturen och andra väsen?
 • Hur tar du hänsyn till känslor och stämningar?
 • Hur främjar du interaktion?


Vilka tankar väcker temat hos dig?

Vad vill du tillägga till detta tema? Är det någon fråga som saknas? Ge din egen reflektion.

Bekanta dig med vårt övriga innehåll: