Kunskapsbeskrivningar

Välkommen att ta del av kunskapsbeskrivningarna!

Beskrivningarna har utarbetats som stöd för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet med beskrivningarna är att öka jämlikheten bland barn och unga i olika åldrar när det gäller deras färdigheter i digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande.

I beskrivningarna som berör småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen skildras god pedagogisk verksamhet som ska främja barnens digitala kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande i enlighet med Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014).

Beskrivningarna för den grundläggande utbildningen är indelade åldersgruppsvis och beskriver för varje åldersgrupp det kunnande som motsvarar goda och fördjupade kunskaper i fråga om digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. Goda kunskaper motsvarar det kunnande som beskrivs i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Fördjupade kunskaper beskriver kunnande som överskrider de mål som fastställts i läroplansgrunderna.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för beskrivningarna av kunnande inom digital kompetens, medan Nationella audiovisuella institutet har hand om beskrivningarna som gäller medieläskunnighet och programmeringskunnande. Beskrivningarna har utarbetats av projektgrupper bestående av lärare och andra sakkunniga.

Beskrivningarna utgör stödmaterial till Grunderna för planen för småbarnspedagogik, Grunderna för förskoleundervisningens läroplan och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Målet är att beskrivningarna ska förtydliga och underlätta planeringen och genomförandet av arbetet inom fostran och undervisning. Målet är också att de ska stödja arbetet med att utveckla och uppdatera de lokala planerna. Beskrivningarna kommer att uppdateras och tillämpas på lokal nivå.

Den första versionen av beskrivningarna kommer att preciseras under utvecklingsprogrammets gång. Vid sidan av beskrivningarna publiceras under hösten 2021 också exempel på innehåll.

Ge respons på kunskapsbeskrivningarna

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat två miljoner euro för att utveckla de digitala färdigheterna hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för att utveckla god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter. Understödet gäller åren 2021-2022.

Läs mer om statsunderstödet: Ministeriets pressmeddelande

Ytterligare information

Material från publiceringstillfället den 16.2.2021: presentationen (på finska) och svar på frågor om kunskapsbeskrivningarna.

 
Bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna