Digital kompetens

Digital kompetens beskrivs som en mångsidig kompetens i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018), Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) samt i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Helheten för digital kompetens består av fyra huvudområden: 1) Praktiska färdigheter och egen produktion, 2) Ansvar och trygghet, 3) Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt samt 4) Interaktion. Digital kompetens är både ett mål och ett verktyg för lärandet.

I beskrivningarna avses med digitala miljöer på ett allmänt plan alla digitala (lär)miljöer som används i undervisningen och småbarnspedagogiken. Det kan vara fråga om många olika lösningar, tjänster, apparater och verktyg som används av anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik. Med text hänvisas till det vidgade textbegreppet i anknytning till multilitteracitet. Med texter avses här olika slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa.

Beskrivningarna möjliggör mångsidig användning av teknologier. I det exempelinnehåll som publiceras våren 2021 (tidtabellen ändrad, materialet publiceras senare. Materialet tillverkas för tillfället och översätts till svenska närmare årsskiftet) ges konkreta exempel som stöd för förverkligandet av beskrivningarna. Exempelinnehåll publiceras också om användning av förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) och virtuell verklighet (Virtual Reality, VR) i undervisningen.

 

Läsanvisning för beskrivningarna

  • Beskrivningarna är ett kontinuum, där kunnandet byggs på tidigare kunskap.
  • Beskrivningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ska läsas som en helhet.
  • Beskrivningarna för årskurshelheten 1–2 läses tillsammans med beskrivningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
  • Beskrivningarna för årskurshelheten 3–6 läses tillsammans med beskrivningarna för årskurshelheten 1–2.
  • Beskrivningarna för årskurshelheten 7–9 läses tillsammans med beskrivningarna för årskurshelheterna 1–2 och 3–6.

 

Modeller för kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens

Som Excel-tabell: Version 1 Digital kompetens (xlsx).

Som PDF-fil: Version 1 Digital kompetens (pdf).

 

För ytterligare information.