Ansvar och trygghet i årskurs 1-2

Ansvarsfulla arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven lär sig att agera ansvarsfullt och följer reglerna.
 • Eleven förstår att det hör till god sed att be den man fotograferar om lov innan man tar och publicerar en bild.
 • Eleven bekantar sig med principerna för upphovsrätten och förstår vad de innebär i praktiken.
 • Eleven förstår vad upphovsperson, verk, rättighet och upphovsrätt betyder.
 • Eleven övar på att använda interaktiva applikationer i en trygg miljö.
 • Eleven övar på att känna igen reklam i en multimedial miljö.
 • Eleven kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
 • Eleven övar på att söka och använda lovligt material.

Fördjupat kunnande

 • Eleven uppmuntrar genom sitt eget exempel andra att agera ansvarsfullt.

Trygga arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven lär sig att agera på ett tryggt sätt i digitala miljöer. Eleven kan agera om hen behöver hjälp.
 • Eleven använder de digitala miljöer som skolan erbjuder i enlighet med anvisningarna.
 • Eleven kan berätta om sina upplevelser i digitala miljöer.
 • Eleven förstår att lösenord blir föråldrade och behöver bytas. Eleven vet vad som är kännetecknande för ett säkert lösenord.
 • Eleven känner till rutinerna för användning av gemensamma digitala verktyg.
 • Eleven förstår karaktären hos information på internet. Eleven känner till hur informationen på nätet skapas.
 • Eleven känner till åldersgränser. Eleven förstår åldersgränsernas syfte och följer dem.

Fördjupat kunnande

 • Eleven känner till och använder olika metoder för identifiering.

Ergonomi

Goda kunskaper

 • Eleven övar på att använda digitala lösningar som ökar den fysiska aktiviteten.
 • Eleven övar på att ta pauser i arbetet och göra pausgymnastik.
 • Eleven övar på sunda arbetsställningar.
 • Eleven kan justera sitt arbetsställe på rätt sätt i mån av möjlighet.
 • Eleven kan justera skärmens ljusstyrka, upplösning och färg samt ljudstyrkan.
 • Eleven bekantar sig med lämplig belysning.
 • Eleven övar på att arbeta målinriktat i digitala miljöer.

Fördjupat kunnande

 • Eleven är intresserad av teknologi som uppmuntrar till rörelse.
 • Eleven kan välja det arbetsredskap och den plats som är bäst ur ergonomiskt perspektiv.