Ansvar och trygghet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Ansvarsfulla arbetssätt

Småbarnspedagogik

 • Personalen diskuterar användningen av digitala miljöer och rutinerna med vårdnadshavarna.
 • Personalen beaktar dataskyddet vid publicering av bilder av barnen och deras verk.
 • Personalen kommer överens med vårdnadshavarna om huruvida man kan ta och publicera foton av barnen samt publicera barnens verk.
 • I samband med den pedagogiska dokumentationen pratar man med barnen om de digitala miljöer som används.
 • Man ber barnen om lov innan man publicerar bilder av dem eller deras verk. Man lär sig att man måste ha lov för att ta och publicera bilder.
 • Personalen ser till att alla vårdnadshavare kommer åt informationen i de digitala miljöerna. Man skiljer mellan officiell och inofficiell kommunikation.
 • Man bekantar sig med barnens digitala värld och aktuella fenomen i den.
 • Barnen erbjuds endast lämpligt innehåll.

Förskoleundervisning

 • Man diskuterar upphovsrätten och att man alltid måste ha tillstånd för att använda innehåll som andra har skapat.
 • Man använder trygga digitala miljöer som stöd för interaktionen.
 • Personalen diskuterar med barnen om hållbar användning av teknologi och val i anknytning till detta.

Trygga arbetssätt

Småbarnspedagogik

 • Personalen känner till och följer dataskydds- och datasäkerhetsanvisningarna.
 • Personalen respekterar skyddet av barnens integritet i digitala miljöer.
 • När man bekantar sig med digitala miljöer fäster man särskild uppmärksamhet vid tryggheten.
 • Barnen uppmuntras att berätta om sina upplevelser i digitala miljöer.
 • Man tar tag i och diskuterar barnens initiativ som berör den digitala världen.
 • Barnens kritiska läskunnighet utvecklas.
 • Man diskuterar åldersgränser och lär sig varför de finns.

Förskoleundervisning

 • Man bekantar sig med tryggt agerande i digitala miljöer. Man lär sig grundprinciperna för trygga arbetssätt.
 • Man lär sig hur man ska agera om man stöter på problem i digitala miljöer.
 • Man pratar med barnen om lösenord och användarnamn och varför man inte ska dela dem med andra.
 • Man diskuterar och bedömer tillsammans med barnen karaktären och tillförlitligheten hos information på internet.

Ergonomi

Småbarnspedagogik

 • Barnen erbjuds innehåll som är högklassigt ur både användarmässigt och pedagogiskt perspektiv.
 • Man väljer digitala lösningar som uppmuntrar till rörelse.
 • Personalen använder tillsammans med barnen verktyg och digitala miljöer som lämpar sig för barn.
 • Personalen ser till att verktygen och utrustningen är tillgängliga för barnen så att barnen uppmuntras att använda dem i lek och lärande.
 • Man ser till att utrustningen och verktygen fungerar korrekt.
 • Man uppmärksammar barnen på betydelsen av pauser i arbetet och bra arbetsställningar.
 • Man stretchar, gympar och rör på sig mycket och regelbundet.
 • Man lär sig beakta ljudkvaliteten och -styrkan.
 • Man lär sig beakta belysningen och skärmens ljusstyrka. Man lär sig justera dem.

Förskoleundervisning

 • Man övar på god ergonomi och att ta pauser.