Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt i årskurs 1-2

Informationshantering

Goda kunskaper

 • Eleven kan använda en sökmotor på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan använda bild- och röstsökning.
 • Eleven kan bilda enkla sökord.
 • Eleven kan under handledning söka information om aktuella företeelser och fenomen.
 • Eleven kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information.
 • Eleven kan göra observationer om olika informationskällor i sin egen vardag.
 • Eleven kan använda digitala miljöer för att dokumentera och presentera observationer.
 • Eleven kan under handledning strukturera information i en begreppskarta.
 • Eleven övar på att berätta om den information hen hittat med egna ord.
 • Eleven producerar korta multimodala texter utifrån information som hen letat fram.
 • Eleven övar på begrepp som anknyter till informationshantering.

Fördjupat kunnande

 • Eleven söker på eget initiativ efter information om företeelser och fenomen som intresserar hen själv.

Undersökande arbete

Goda kunskaper

 • Eleven kan göra små undersökningar som intresserar hen själv med teknikens hjälp.
 • Eleven kan göra observationer i skolan och närmiljön med hjälp av enkla digitala undersökningsverktyg.
 • Eleven kan utföra problemlösnings- och undersökningsuppgifter som anknyter till teknologi.

Fördjupat kunnande

 • Eleven är intresserad av teknologi som används för undersökningar.

Kreativt arbete

Goda kunskaper

 • Eleven kan under handledning ta initiativ till produktion av eget multimodalt innehåll i digitala miljöer.
 • Eleven kan förverkliga sina idéer i digitala miljöer ensam eller tillsammans med andra.
 • Eleven kan under handledning använda digitala miljöer för att synliggöra sina egna tankar.
 • Eleven kan uttrycka sig med hjälp av bilder, video, ljud och text.
 • Eleven testar, hittar på, bygger och skapar nytt med hjälp av digitala miljöer.

Fördjupat kunnande

 • Eleven kan digitalisera fysiska resultat av kreativt arbete.
 • Eleven inspirerar andra elever till kreativt arbete i digitala miljöer.
 • Eleven hittar nya sätt att uttrycka sig genom mångsidig användning av digitala verktyg.