Praktiska färdigheter och egen produktion inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Grundläggande tekniska färdigheter

Småbarnspedagogik

 • Personalen ser till att det finns tillräcklig och ändamålsenlig digital utrustning i lärmiljön.
 • Personalen hjälper barnen att lära känna de digitala verktyg som finns i lärmiljön. Man lär sig att teknologi är en naturlig del av lärmiljön.
 • Personalen visar exempel på ändamålsenlig användning av teknologi i vardagen.
 • Man övar tillsammans med barnen på att använda utrustningen på ett säkert och omsorgsfullt sätt.
 • Man undersöker och reflekterar över teknologin i vardagsmiljöerna.
 • Personalen diskuterar eventuell användning av barnens egen utrustning och egna digitala verktyg med vårdnadshavarna.
 • Man undersöker tillsammans med barnen barnens egna leksaker och hur de fungerar.
 • Man lär sig att starta och stänga av en mobil enhet. Man lär sig att ladda digitala verktyg.
 • Man övar på att använda egenskaperna och funktionerna hos en mobil enhet.
 • Man lär sig namnge utrustningen och identifiera de vanligaste symbolerna.
 • Man diskuterar vad internet är. Man lär sig vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa.
 • Man undersöker och provar olika tangentbord.
 • Man övar på olika sätt att styra apparater.

Förskoleundervisning

 • Man observerar och bekantar sig med teknologi i vardagen. Man diskuterar teknologins betydelse i barnens liv.
 • Man lär sig termer som anknyter till användnings- och funktionsprinciperna.
 • Man lär sig att utarbeta och följa enkla instruktioner.
 • Man övar på tangentfärdigheter och grunderna i att använda tangentbord. Man bekantar sig med användning av datormus.

Verksamhet i olika miljöer

Småbarnspedagogik

 • Personalen känner till digitala miljöer som anknyter till barnens småbarnspedagogik och förskoleundervisning, och använder dem på ett ändamålsenligt sätt.
 • Digitala miljöer används aktivt i den pedagogiska dokumentationen.
 • Digitala miljöer används som en del av stödet för utvecklingen och lärandet.
 • Digitala miljöer används med flera sinnen i lärmiljöerna.
 • Man bekantar sig tillsammans med barnen med olika applikationer på ett experimentellt och lekfullt sätt och via lärområdenas teman.
 • Man spelar tillsammans med barnen och utforskar spelens logik. Man hittar på nya spel och ändrar på bekanta spel.
 • Man använder element av spelkaraktär i digitala miljöer.

Förskoleundervisning

 • Man använder applikationer mångsidigt och observerar deras centrala funktionsprinciper.

Produktion

Småbarnspedagogik

 • Utvecklingen av barnens läs- och skrivkunskaper stöds med hjälp av digitala miljöer.
 • Man använder digitala miljöer för att leka med språket.
 • Man spelar spel som uppmuntrar till att producera eget innehåll.
 • Man fotograferar, videofilmar och redigerar innehåll med enkla funktioner. Man gör bild- och videoprojekt.
 • Man använder digitala miljöer för att berätta egna sagor. Man gör egna och gemensamma digitala böcker i enlighet med det vidgade textbegreppet.

Förskoleundervisning

 • Man skapar och tolkar meddelanden i digitala miljöer.
 • Man behandlar bilder och videor på ett mångsidigt och lekfullt sätt, genom att prova på.
 • Man övar på att skriva. Man producerar texter enligt det vidgade textbegreppet.
 • Man gör lekfulla animationer.
 • Man gör enkla diagram.