Medieläskunnighet

Medieläskunnighet är förmågan att 1) tolka och bedöma samt 2) producera medieinnehåll. Till medieläskunnigheten hör också förmågan att 3) verka i mediemiljöer. I utvecklingsprogrammet Nylitteracitet delas delhelheten medieläskunnighet in i dessa tre huvudområden. Huvudområdena grundar sig på översikten i grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018), grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Huvudområdena följer också den allmänna förståelsen för centrala områden inom medieläskunnighet. Medieläskunnighet är en del av såväl multilitteracitet och övrig mångsidig kompetens som lärområden och läroämnen. Medieläskunnighetens tre huvudområden delas vidare in i delområden, där kompetensbeskrivningarna bildar teman som går från småbarnspedagogiken ända till grundskolans slut. Genom beskrivningarna bildas en stig. Den kan utforskas enligt huvudområdena i ett skillt dokument.

Förståelse för beskrivningarna av medieläskunnighet gör det lättare att uppfatta de centrala begreppen.
Medier är ett brett begrepp som avser medieinnehåll, de verktyg som förmedlar dem, de miljöer de bildar eller aktörer som producerar medier, mediebranschen. Begreppet medier används i beskrivningarna för att syfta på flera av dessa betydelser.

Med medieinnehåll avses olika medieframställningar enligt det vidgade textbegreppet.
Med medieapparater avses verktyg som används för att producera eller förmedla medieinnehåll.
Medierna bildar också miljöer, där människor kan verka.

Mediebranschen består av alla organisationer, institutioner och aktörer som producerar och förmedlar medieinnehåll eller apparater.