Medieproduktion i årskurs 1-2

Kreativt uttryck

Goda kunskaper

 • Eleven framställer under handledning något enkelt kreativt medieinnehåll, såsom en digital berättelse eller en video.
 • Eleven kombinerar under handledning text, bilder, rörliga bilder eller ljud i sin egen produktion, och använder dem som verktyg för uttryck och berättande.
 • Eleven planerar medieinnehåll och sätt att förverkliga dem tillsammans med andra. Eleven genomför arbetet och bedömer produktionen genom att tillsammans diskutera vilka skeden som var meningsfulla och utmanande samt vad man lärt sig.
 • Eleven kan under handledning använda de medieverktyg, applikationer och program som behövs för att producera medieinnehåll.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven övar på att ge konstruktiv respons på andras arbete och att ta emot respons.
 • Eleven använder under handledning förstärkt verklighet (AR) i sin egen produktion.
 • Eleven testar programmering vid produktion av medieinnehåll. Eleven skapar under handledning exempelvis en programmerad berättelse

Påverkande

Goda kunskaper

 • Eleven uttrycker sina tankar genom att producera medieinnehåll.
 • Eleven producerar under handledning något enkelt medieinnehåll som tar ställning eller strävar efter att påverka, såsom en opinionstext eller reklamannons.
 • Eleven använder under handledning något verktyg för påverkan, såsom upprepning eller humor.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven uttrycker en åsikt genom medieinnehåll.

Informationsförmedling

Goda kunskaper

 • Eleven framställer under handledning ett enkelt informationsförmedlande medieinnehåll, såsom en nyhetsbild eller en bildtext.
 • Eleven utforskar verklighet och fiktion inom medieinnehåll genom egen produktion, exempelvis genom att använda greenscreen-teknik.
 • Eleven presenterar och förmedlar under handledning den information hen hittat genom medieframställning, exempelvis via en digital plattform som klassen använder.
 • Eleven vet att man inte kan presentera information som andra framställt som sin egen, och övar på att ange källor.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven framställer under handledning ett enkelt informationsförmedlande medieinnehåll i textform, exempelvis en webbnyhet.
 • Eleven söker information i olika källor och presenterar det som hen hittat genom något enkelt medieinnehåll.

Jag som medieproducent

Goda kunskaper

 • Eleven hittar meningsfulla sätt att producera medieinnehåll och uppmuntras att skapa medieinnehåll självständigt och tillsammans med andra.
 • Eleven förstår att frågor kring eventuell publicering av medieverk bör diskuteras även med vuxna, i synnerhet med föräldrarna, för att skydda sin egen och andras integritet samt egna och andras rättigheter.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven uppmuntrar kamraterna att prova de sätt att producera innehåll som hen själv funnit meningsfulla, och kan samtidigt respektera valfriheten och individuella intressen i produktionen av innehåll.
 • Eleven bedömer följderna för sig själv och andra av en eventuell publicering av medieinnehåll som hen framställt.