Medieproduktion i årskurs 3-6

Kreativt uttryck

Goda kunskaper

 • Eleven producerar under handledning något kreativt medieinnehåll, såsom en animation, en kortfilm eller en programmerad berättelse.
 • Eleven använder verbalt, visuellt och auditivt uttryck samt berättelseverktyg såsom intrigstruktur, bildvinklar och ljudvärld i framställningen av medieinnehåll.
 • Eleven kombinerar text, bilder, rörliga bilder och ljud samt under handledning förstärkt verklighet (AR) i sin produktion.
 • Eleven förstår de olika skedena i produktion av medieinnehåll och kan benämna dem. Eleven gör upp ett medieinnehåll tillsammans med andra och utvärderar produktionens faser och slutprodukt konstruktivt.
 • Eleven kan använda olika medieverktyg och tekniska lösningar, såsom layoutprogram, för att framställa en digital tidning eller bok, samt skapa och editera audiovisuellt innehåll.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan under handledning planera och förverkliga ett enkelt digitalt spel och använda programmering för att förverkliga det.
 • Eleven beaktar medieinnehållets målgrupp och publiceringskontext i sitt arbete.
 • Eleven kan ge motiveringar till varför hen använder en viss typ av medieframställning för att uttrycka sig.
 • Eleven använder under handledning programmering för att producera olika kreativa medieinnehåll, såsom mediekonst.

Påverkande

Goda kunskaper

 • Eleven kan framföra sina åsikter genom framställningar i medier. Inser att det finns olika perspektiv på saker och ting.
 • Eleven producerar under handledning något medieinnehåll som tar ställning eller strävar efter att påverka, såsom en recension, ett videotips, en opinionstext, en vlogg eller en affisch.
 • Eleven kan använda språkliga och visuella verktyg för påverkan.
 • Eleven kan beskriva sätt att påverka via medierna, såsom insändare eller kampanjer i sociala medier.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan motivera sina åsikter och på ett konstruktivt sätt ta ställning till andras perspektiv.
 • Eleven deltar i framställningen av gemensamt journalistiskt innehåll, exempelvis en digital tidning.
 • Eleven framställer tillsammans med andra något påverkande medieinnehåll som anknyter till vardagen.

Informationsförmedling

Goda kunskaper

 • Eleven framställer under handledning något informationsförmedlande journalistiskt medieinnehåll, såsom en nyhet eller ett sportreferat.
 • Eleven använder produktion av medieinnehåll för att presentera och förmedla information till andra. Väljer en lämplig form av medieframställning.
 • Eleven sammanställer under handledning information från olika källor och presenterar den genom medieinnehåll.
 • Eleven vet att man inte kan presentera information som andra framställt som sin egen, och kan ange sina källor.

Fördjupade kunskaper

 • Eleve undersöker genom eget arbete de olika skeden i produktion, framställning och förmedling av information.
 • Eleven bedömer konstruktivt eget och andras medieinnehåll som innehåller information.

Jag som medieproducent

Goda kunskaper

 • Eleven kan beskriva sätt att producera medieinnehåll som känns meningsfulla för hen själv, deras skeden samt betydelsen av innehållsproduktion. Eleven kan beskriva sina egna styrkor och områden där hen vill utvecklas.
 • Eleven uppmuntrar att producera medieinnehåll experimentellt och kreativt, ensam och tillsammans med andra.
 • Eleven diskuterar medieproduktion med kamraterna. Eleven uppmuntrar kamraterna att prova de sätt att producera innehåll som hen själv funnit meningsfulla, med respekt för valfriheten.
 • Eleven förstår att man själv ansvarar för det medieinnehåll man skapat och delar.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven vågar handleda kamraterna i skapandet av något medieinnehåll som känns naturligt och meningsfullt för hen själv.
 • Eleven bedömer i vilka miljöer och på vilka plattformar medieinnehåll kunde publiceras, och kan reflekterar över eventuella positiva och negativa följder av publiceringen. Eleven förstår att man måste ha alla upphovspersoners samtycke för att publicera gemensamma verk.