Medieproduktion i årskurs 7-9

Kreativt uttryck

Goda kunskaper

 • Eleven övar på sitt visuella, verbala och auditiva uttryck och använder dem för att producera medieinnehåll. Eleven utvecklar sitt personliga uttryck.
 • Eleven utökar sin kompetens i framställning av olika slags kreativa innehåll. Eleven framställer under handledning något medieinnehåll som är nytt för hen själv, såsom en filmtrailer, en podcast eller ett mediekonstverk, eller redigerar ett digitalt spel.”
 • Eleven fördjupar sina kunskaper om användning av verktyg för visuellt och audiovisuellt berättande i skapandet av exempelvis bildvinklar eller scener.
 • Eleven gör upp medieinnehåll kreativt och experimentellt tillsammans med andra.
 • Eleven beaktar medieinnehållets syfte, målgrupp och eventuella publiceringskontext i planeringen och genomförandet av arbetet.
 • Eleven fördjupar sina tekniska färdigheter för produktion av visuellt, audiovisuellt och auditivt innehåll, samt övar exempelvis på användning av olika program.
 • Eleven använder under handledning programmering för att producera medieinnehåll.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven utvidgar sin kompetens i produktion av olika slags medieinnehåll enligt sitt eget intresse.
 • Eleven bedömer produktionsprocessen, identifierar styrkor och utvecklingsområden.
 • Eleven bekantar sig självständigt med medieverktyg, applikationer och program som är nya för hen själv, och använder dem för att producera medieinnehåll.
 • Eleven använder programmering för produktion av medieinnehåll.

Påverkande

Goda kunskaper

 • Eleven motiverar sin åsikt och framför den på ett konstruktivt sätt. Eleven kan på ett konstruktivt sätt ta ställning till andras synpunkter, även om de skiljer sig från de egna.
 • Eleven övar på att skapa medieinnehåll som uttrycker tankar, tar ställning eller strävar efter att påverka, såsom bloggtexter, eller planerar en kampanj i sociala medier eller en antireklamkampanj.
 • Eleven kan välja olika uttryckssätt och former av medieframställning för att påverka, med beaktande av målgruppen och publiceringsplattformen.
 • Eleven reagerar på åsikter genom att skriva ett svar på eller kommentera ställningstagande innehåll eller en webbnyhet.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan utvärdera sin egen och andras argumentation.
 • Eleven använder metoder för påverkan medvetet och motiverat.
 • Eleven använder under handledning sin kunskap om genrer i valet av struktur och uttrycksstil i produktion av innehåll som strävar efter att påverka.
 • Eleven tillämpar sina färdigheter i kommunikation och påverkande i vardagen, exempelvis i skolans verksamhet.

Informationsförmedling

Goda kunskaper

 • Eleven kan skapa något informationsförmedlande medieinnehåll, såsom ett reportage, ett faktablad, ett dokument, en artikel eller ett inlägg i sociala medier. Eleven använder ändamålsenliga strukturer, stilarter och uttryckssätt.
 • Eleven kan åskådliggöra information med hjälp av medier, exempelvis grafiskt eller genom animationer.
 • Eleven kan sammanställa information från olika mediekällor och göra exakta källhänvisningar.
 • Eleven bedömer kritiskt sin egen produktion och framställning av information, och förstår sitt ansvar vid förmedling av information exempelvis i sociala medier.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven behärskar stilarter för olika medier så att hen kan förmedla central information om samma fenomen på flera olika sätt.
 • Eleven förstår hur algoritmer påverkar förmedlingen av information via medier och kan ge exempel på detta.

Jag som medieproducent

Goda kunskaper

 • Eleven nämner och motiverar sätt att producera och publicera medieinnehåll som känns meningsfulla för hen själv, samt provar på och hittar nya sätt.
 • Eleven kan beskriva sin roll som medieproducent samt identifiera sina styrkor och sådant som hen vill utveckla.
 • Eleven kan beskriva sätt på vilka unga kan delta i samhällsdebatten och i skapandet av kultur via medierna.
 • Eleven bedömer i hurdana miljöer och på vilka plattformar eget medieinnehåll skulle kunna publiceras. Eleven är medveten om att publicerat material bedöms och kommenteras på många sätt, och kan beskriva ändamålsenliga sätt att reagera.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven lär sig att se kamraternas styrkor i produktionen och ge uppmuntrande respons.
 • Eleven ser olika sammanhang där hen kan använda sina färdigheter i produktion av medieinnehåll.