Medieproduktion inom småbarnspedagogik

Kreativt uttryck

 • Man stöder barnens verbala, visuella och kroppsliga uttryck i mångsidig produktion av medieinnehåll.
 • Man deltar av de olika skedena i produktionen: att ta fram idéer tillsammans, det kreativa förverkligandet och att se på det man skapat.
 • Man tänker ut olika slags medieinnehåll, såsom digitala berättelser, ljudinspelningar eller teckningar, och provar på att framställa dem med någon medieapparat.
 • Man leker tillsammans lekar som anknyter till produktion av medieinnehåll. Man kan exempelvis göra reportage om sådant som händer i vardagen.
 • Man bekantar sig med olika medieverktyg samt digitala applikationer och program, förundra sig över dem och provar på att använda dem för att producera innehåll.

Påverkande

 • Man diskuterar barnens rättigheter och möjligheter att påverka gemensamma frågor. Man uppmuntrar barnen att berätta om sina tankar när man tillsammans tar fram idéer och fattar beslut.
 • Barnen görs delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, i valet och produktionen av såväl innehållet som framställningsmetoden.

Informationsförmedling

 • Man studerar produktion av fiktiva och verkliga medieinnehåll exempelvis genom att ta fotografier och editera dem.
 • Barnen involveras i produktionen av gemensamma sakinnehåll, såsom i ett informera om evenemang.

Jag som medieproducent

 • Barnen uppmuntras att producera medieinnehåll lekfullt och experimentellt.
 • Man imiterar händelser i serier, spel, videor och filmer genom lek. Man beaktar olika intressen.