Tolkning och bedömning av medier i årskurs 3-6

Tolkning av medieinnehåll

Goda kunskaper

 • Eleven utvidgar sin erfarenhet av olika medieinnehåll. Bekantar sig med journalistiskt innehåll, såsom olika tidningstexter och utvalt innehåll i sociala medier. Eleven kan ge exempel på sådana.
 • Eleven vet att medieinnehåll har olika syften, såsom underhållning, påverkande, kommersiella syften eller informationsförmedling. Eleven kan ge några exempel på dessa.
 • Eleven kan namnge medieinnehåll som representerar fiktion, fakta och åsikter, och tar hjälp av denna indelning för att förstå och tolka innehåll.
 • Eleven övar på att studera bilder och ljudlandskap. Eleven kan exempelvis studera bildvinklar och beskärningar eller fundera på användningssyftet för musik i det sammanhang där den framförs.
 • Eleven övar på att tolka berättelsebaserat innehåll. Eleven kan exempelvis beskriva en intrig och karaktärernas olika roller.
 • Eleven studerar under handledning aktuella mediefenomen som berör åldersgruppen och diskuterar sina observationer.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven bekantar sig med olika genrer och undersöker berättande, beskrivande, instruerande och ställningstagande medieinnehåll. Eleven kan ge exempel.
 • Eleven studerar berättaren och genren i fiktivt innehåll samt funderar över temat.

Förståelse av mediernas effekter

Goda kunskaper

 • Eleven kan ge exempel på hur medieinnehåll påverkar egna handlingar, kunskaper, åsikter och föreställningar.
 • Eleven studerar under handledning hurdana föreställningar medieinnehåll, exempelvis reklam eller tidningsbilder, förmedlar, samt på vilka sätt uppfattningar skapas.
 • Eleven känner till och kan namnge medieinnehåll som uttrycker tankar, tar ställning eller strävar efter att påverka, såsom debattartiklar, recensioner, vloggar eller memes.
 • Eleven kan identifiera och beskriva drag som används i medieinnehåll för att ta ställning eller påverka, såsom upprepning i reklam eller användning av humor.
 • Eleven känner till mediebranschens uppgifter i samhället.
  Eleven observerar mediernas verksamhet exempelvis genom att följa nyheter.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven studerar vad som presenteras som bra och eftersträvansvärt i medieinnehåll.
 • Eleven kan fundera på vilken målgrupp ett medieinnehåll strävar efter att nå och vilket upphovspersonens syfte är.
 • Eleven bekantar sig med hur algoritmer fungerar och hur medieinnehåll väljs ut.
 • Studerar vad som får synlighet i medierna, och ger exempel.

Medierna som informationskällor

Goda kunskaper

 • Eleven kan med hjälp av sökord leta efter information i olika digitala medieinnehåll, såsom webbplatser eller digitala tidningar.
 • Eleven kan använda medier som redskap för att lära sig nya saker.
 • Eleven övar på källkritik. Eleven studerar under handledning någon text- eller bildkälla och fäster uppmärksamhet vid upphovspersonen och sammanhanget för publiceringen. Eleven kan lägga fram motiveringar för och emot tillförlitligheten hos ett medieinnehåll.
 • Eleven jämför medieinnehåll under handledning. Eleven förstår att den information som förmedlas kan vara motstridig och att det kan finnas många olika perspektiv på en sak.
 • Eleven känner till mediefenomen som anknyter till spridning av falsk och vilseledande information, såsom desinformation, deepfake och falska nyheter.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven bekantar sig under handledning med algoritmers funktion i sökningar efter information.
 • Kan under handledning bedöma olika slags medieinnehålls duglighet som informationskällor.
 • Eleven kan under handledning beskriva säkerhetsperspektiv som anknyter till falsk information, exempelvis hur felaktig information kan påverka hälsobeteendet.

Jag som medieanvändare

Goda kunskaper

 • Eleven provar mångsidigt olika medieinnehåll, berättar vilka av dem som intresserar hen själv och beskriver varför de intresserar.
 • Eleven beskriver sina egna medieanvändningsvanor och reflekterar över mediernas betydelse i det egna livet exempelvis med hjälp av en mediedagbok.
 • Eleven förstår att den egna smaken gällande medier förändras och att den påverkas av många aktörer, såsom vänner, medier och föräldrar. Eleven vet att man kan påverka sin egen användning av medier genom egna val.
 • Eleven kan diskutera andras annorlunda medieanvändningsvanor och preferenser på ett respektfullt sätt.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan på olika sätt berätta om medieinnehåll som intresserar hen själv och framställa exempelvis videotips eller bloggtexter.
 • Eleven stärks i sina egna val och respekten för andras val i fråga om medier.