Tolkning och bedömning av medier i årskurs 7-9

Tolkning av medieinnehåll

Goda kunskaper

 • Eleven utökar sin kunskap om medieinnehåll genom att bekanta sig med innehåll som är nytt för hen själv, såsom bloggar, podcaster eller e-sport. Eleven beskriver sina upplevelser med innehållet.
 • Eleven känner till olika typer av berättande, beskrivande, ställningstagande och instruerande medieinnehåll. Eleven kan beskriva strukturer och uttryckssätt som är typiska för dem, såsom strukturen hos en nyhet eller en argumenterande stil.
 • Eleven känner till och kan använda grundläggande begrepp kring olika medieinnehåll, såsom film, journalistiskt innehåll och innehåll i sociala medier.
 • Eleven kan identifiera olika berättare och berättelsestrukturer i fiktivt medieinnehåll. Eleven beskriver genren och funderar över temat.
 • Eleven fördjupar sina färdigheter i tolkning av bilder och audiovisuellt innehåll genom att studera exempelvis filmscener, användningen av musik för att föra fram berättelsen eller det tekniska genomförandet.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven tillämpar sin kunskap om genrer i granskningen av medieinnehåll. Eleven övar på att skilja mellan exempelvis nyheter och information som publicerats av användare i sociala medier, samt att under handledning identifiera hybridtexter som kombinerar olika drag.
 • Eleven fördjupar sina färdigheter i tolkning av bilder, rörliga bilder och ljudvärldar.

Förståelse av mediernas effekter

Goda kunskaper

 • Eleven kan fundera på hur olika medieinnehåll och aktuella fenomen inom mediekulturen påverkar individers och gruppers tänkande och handlingar. Eleven kan ge exempel.
 • Eleven förstår att medierna påverkar kulturen och värderingarna i samhället genom att förmedla uppfattningar, stereotypier och ideal. Eleven kan ge exempel.
 • Eleven förstår förtjänstlogiken hos olika medier och hur den påverkar innehållet. Eleven känner till skillnaderna mellan kommersiella och offentliga medier samt sociala medier i detta avseende.
 • Eleven vet vad sponsorering och produktplacering i medieinnehåll betyder, och känner igen omnämnanden av kommersiellt samarbete i webbinnehåll.
 • Eleven kan beskriva vilken målgrupp ett medieinnehåll strävar efter att nå och vilket upphovspersonernas syfte är.
 • Eleven känner till grundprinciperna för redaktionsprocessen för journalistiskt innehåll och uppfattar de annorlunda sätten att producera innehåll i sociala medier. Åskådliggör skillnaden genom exempel.
 • Eleven observerar och bedömer mediernas verksamhet i samhället genom att följa aktuella fenomen och hur de behandlas i medierna. Presenterar motiverade observationer angående dessa.
 • Eleven studerar under handledning medieinnehåll ur de mänskliga rättigheternas, såsom åsikts- och yttrandefrihetens, perspektiv, och bedömer hur de förverkligas utifrån exempel. Eleven bedömer etik i medier genom ett utvalt exempel.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven studerar hur något fenomen eller någon målgrupp framställs i ett utvalt medieinnehåll och gör motiverade tolkningar av sina observationer.
 • Eleven förstår hur algoritmer påverkar urvalet av digitalt medieinnehåll, såsom reklam, inlägg i sociala medier, nyheter och innehåll i strömningstjänster.
 • Eleven följer aktuella internationella händelser och fenomen samt mediernas verksamhet i fråga om dem.
 • Eleven har bekantat sig med journalistreglerna och kan berätta varför de finns.

Medierna som informationskällor

Goda kunskaper

 • Eleven kan leta efter information i många olika slags medieinnehåll och kritiskt granska sina egna sätt att skaffa information.
 • Eleven förstår hur algoritmer fungerar i sökningar efter information och informationsförmedling via medier, och kan ge exempel på detta.
 • Eleven bekantar sig med medieinnehåll som förmedlar information, såsom dokument och artiklar.
 • Eleven kan bedöma tillförlitligheten hos påståenden som framförs i medieinnehåll genom att kontrollera exempelvis upphovspersonen och sammanhanget för publiceringen, med hjälp av omvänd bildsökning eller genom att jämföra informationen med andra källor och grundläggande kunskaper.
 • Eleven värderar under handledning olika medieinnehåll som informationskällor och reflekterar över deras duglighet och tillförlitlighet. Eleven förstår de sociala mediernas karaktär som informationskällor och förhåller sig kritiskt till information som sprids socialt.
 • Eleven kan under handledning beskriva något säkerhetsperspektiv som anknyter till falsk information, exempelvis hur vilseledande information kan påverka hälsobeteendet eller hur åsikterna i samhället kan polariseras.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven beaktar algoritmernas inverkan i bedömningen i den information som hittas.
 • Eleven använder sin förståelse för olika genrer i sina bedömningar av tillförlitligheten hos innehåll, och uppmärksammar innehållets stilistiska drag och uttryckssätt.
 • Eleven är medveten om konfirmeringsbias och utvecklar en kritiskhet även gentemot det egna tänkandet.

Jag som medieanvändare

Goda kunskaper

 • Eleven kan beskriva och motivera sina egna medieanvändningsvanor och sin roll som användare och konsument av medier.
 • Eleven är medveten om hur hen vill använda medier och främjar sina användningsvanor.
 • Eleven vet vilken typ av medieinnehåll som inte representerar de egna medieanvändningsvanorna. Bekantar sig med något medieinnehåll som är nytt för hen själv.
 • Eleven respekterar individuella och olika medieanvändningsvanor.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven analyserar sin egen konsumtion av medier som en del av mediekulturen och dess fenomen.