Verksamhet i mediemiljöer i årskurs 3-6

Tryggt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven känner till situationer och faktorer som äventyrar säkerheten i mediemiljöer, såsom tillförlitligheten hos internetidentiteter, hatretorik och lockande i sexuella syften. Eleven vet hur man kan främja sin egen säkerhet.
 • Eleven känner till viktiga principer för identitetsskydd. Eleven vet vilka sätt det finns att skydda sin integritet i mediemiljöer.
 • Eleven vet vilka aktörer man kan vända sig till i och utanför skolan om man stöter på fenomen som hotar säkerheten i mediemiljöer.
 • Eleven kan namnge åldersgränserna för bildprogram och de innehållssymboler som beskriver dem samt orsakerna till att åldersgränser används. Eleven respekterar åldersgränserna.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan bedöma sina egna säkerhetsfärdigheter i anknytning till mediemiljöer och -innehåll.
 • Eleven bekantar sig med skillnaderna mellan åldersgränser för bildprogram som baserar sig på innehållet och åldersgränser för tjänster som baserar sig på användningsvillkor.

Ansvarsfullt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven förstår att de medieinnehåll som hen själv producerar och publicerar ska vara sådana att de inte kränker andras rättigheter och att publiceringen inte ger negativa konsekvenser för hen själv.
 • Eleven känner till grundprinciperna för upphovsrätten och betydelsen av att följa dem i egenskap av användare och producent av medieinnehåll. Eleven kan ange källor under handledning och förstår att man inte får presentera innehåll som skapats av andra som sitt eget.
 • Eleven är medveten om att vissa medieinnehåll, såsom spel, kostar pengar och förstår att man måste komma överens med vårdnadshavaren om eventuella köp.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven förstår hurdant agerande som är konstruktivt i en mediemiljö och visar att hen strävar efter det på skolans kommunikationsplattformar.
 • Eleven kan reflektera över konsekvenserna och följderna av sina egna publiceringar.
 • Eleven reflekterar över sin egen konsumtion av medieinnehåll och användning av tjänster ur upphovsrättens perspektiv. Eleven behärskar några sätt att leta efter medieinnehåll som är fritt och lovligt tillgängligt.

Välmående

Goda kunskaper

 • Eleven kan beskriva medieinnehåll och mediemiljöer som är betydelsefulla för hen själv och deras positiva betydelser. Eleven får mod till sig att diskutera och jämföra positiva erfarenheter av medier tillsammans med andra.
 • Eleven känner igen när medieanvändning stöder eller försämrar det egna välmåendet.
 • Eleven är medveten om socialt tryck och kamraternas förväntningar gällande agerande i mediemiljöer och användning av medier. Eleven är medveten om att hen kan göra egna val i sin medieanvändning oberoende av kamraternas åsikter.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan göra urval i den egna medieanvändningen som stöder det egna välmåendet.

God interaktion

Goda kunskaper

 • Eleven uttrycker sina åsikter på ett konstruktivt och lämpligt sätt i olika situationer och mediemiljöer. Eleven lyssnar på andras åsikter.
 • Eleven förstår sitt eget ansvar i förebyggandet av mobbning i mediemiljöer.
 • Eleven kan utvärdera sina egna kunskaper i interaktion och kommunikation i mediemiljöer och utnyttja respons från andra.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan reflektera över de verkningar och konsekvenser den egna kommunikationen leder till.
 • Eleven vågar agera i nya multimediala interaktionssituationer.